Gebruiksvoorwaarden


Inleiding 

 

Welkom op www.bd.com/nl/diabetes (de "Site"). Becton Dickinson Benelux NV (vermeld als "BD", "wij" of "ons" naargelang van het geval) geeft u toegang tot de Site onder de voorwaarden en bepalingen beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig. Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u zonder voorbehoud de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en er niet door gebonden wenst te zijn, mag u de Site niet bezoeken noch er enige informatie van gebruiken of downloaden.

Wij wensen u erop te wijzen dat andere sites van BD onderworpen zijn aan eigen specifieke gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan deze documenten zorgvuldig te lezen wanneer u deze andere sites van BD bezoekt.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, mocht u reeds klant of leverancier van BD zijn, deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruiksvoorwaarden of overeenkomst als klant of leverancier geenszins vervangen of wijzigen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de voorwaarden en bepalingen van uw geschreven gebruiksvoorwaarden of overeenkomst voorrang op de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Alle producten en diensten van BD kunnen voor hun gebruik ook het voorwerp zijn van afzonderlijke voorwaarden en bepalingen.

BD behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht te actualiseren of te wijzigen. Het gebruik van deze Site na elk van deze wijzigingen impliceert uw akkoord met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en dat u erdoor gebonden bent. Wij raden u dan ook aan om deze Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de Site na te lezen. Deze Gebruiksvoorwaarden werd laatst op 27 September 2001 geactualiseerd.
 

Beschikbaarheid van de Site en Internationale Gebruikers

BD beheert de Site vanuit Erembodegem in België. Deze Site en zijn inhoud (de "Inhoud") zijn ontworpen conform de wetgeving en reglementering geldig in de Benelux en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Benelux. De toegang tot de Site en zijn Inhoud is mogelijk niet wettig voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Benelux. Indien u zich van buiten de Benelux toegang tot deze Site verschaft, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving die op u van toepassing is. De op deze Site gepubliceerde gegevens kunnen verwijzen naar diensten of producten die in uw land niet beschikbaar zijn. Raadpleeg daarom uw plaatselijk BD kantoor voor meer informatie. Voorts garandeert BD geenszins dat de gegevens op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Benelux. De toegang tot deze gegevens in landen waar hun Inhoud in strijd is met de wet, is verboden. U dient niets op de Site te interpreteren als reclame of een aanbod voor, of het gebruik van, een product dat niet toegestaan zou zijn door de wetgeving en de reglementering van het land waar u zich bevindt.
 

De Site is geen bron van Medisch Advies

De Inhoud van deze Site wordt aangeboden in de vorm van een samenvatting, is algemeen van aard en heeft louter informatieve doeleinden. De Inhoud is geenszins bedoeld noch aanbevolen als vervanging van professioneel medisch advies. U mag de Inhoud van de Site niet gebruiken voor de diagnose van een gezondheids- of conditieprobleem of een ziekte. Ga voor elke medische aandoening of behandeling altijd bij een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te rade. Niets op deze Site is bedoeld als medische diagnose of behandeling. Negeer nooit medisch advies en stel een raadpleging nooit uit omwille van iets dat u op deze Site gelezen hebt.
 

Auteursrecht en Gebruiksbeperking

Er mag geen gebruik gemaakt worden van gegevens vermeld op deze Site behalve inzoverre deze Gebruiksvoorwaarden dit uitdrukkelijk toestaan. De volledige Inhoud van de Site, de selectie, ordening en vormgeving van de Inhoud inbegrepen, is eigendom van BD of van zijn licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht en andere wetten op de intellectuele eigendom. Dit omvat de sui generis rechten aangaande de bescherming van databanken. U mag de Inhoud op geen enkele wijze, in zijn geheel of gedeeltelijk, wijzigen, kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, overmaken of verspreiden, met inbegrip van elke code of software. De Inhoud van deze Site mag alleen maar gedownload worden of op eender welke andere manier gebruikt worden voor uw persoonlijk, uitsluitend niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de Inhoud op geen enkele manier gewijzigd wordt, dat u alle vermeldingen in verband met auteursrechten en andere eigendomsrechten ongewijzigd overneemt, en dat u volgende bepaling vermeldt: "Gebruikt met toestemming van Becton Dickinson Benelux NV" wanneer u de Inhoud toont of op elke andere manier gebruikt.
 

Procedures voor mogelijke Inbreuken op Auteursrecht

Wij eerbiedigen de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten dat ook van u. Indien u denkt dat uw werk gekopieerd werd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, bezorg onze Intellectual Property Officer [adres, e-mailadres] dan de volgende informatie

  • een elektronische of fysische handtekening van de eigenaar van de auteursrechten of van zijn gemachtigde
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u het voorwerp was van een inbreuk
  • een beschrijving van de plaats waar de betwiste informatie zich op de Site bevindt; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring door u dat u er stellig van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de eigenaar van de auteursrechten, zijn agent of de wet;
  • een verklaring op eer van uwentwege, dat de bovenstaande informatie in uw melding correct is en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of formeel de toelating hebt om in naam van de eigenaar van de auteursrechten op te treden.
     

Merkenrecht

Alle handelsmerken, dienstenmerken en logo's die op de Site getoond worden (de "Handelsmerk(en)"), zijn al dan niet geregistreerde handelsmerken van BD, zijn filialen of van derden. Niets op deze Site mag door implicatie, uitsluiting, of op andere wijze geïnterpreteerd worden als het verschaffen van enige licentie of andere rechten met betrekking tot de Handelsmerken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BD of de betrokken derde. Behoudens uitdrukkelijke toelating door deze Gebruiksvoorwaarden is elk gebruik van de Handelsmerken voorkomend op deze Site strikt verboden. Wij duiden erop dat de namen van de firma's en producten vermeld op deze site handelsmerken kunnen zijn van hun respectievelijke eigenaars. Een volledige lijst van de handelsmerken van BD is beschikbaar.

Publieke en Spontane informatie

Deze Site kan de mogelijkheid bieden BD feedback te bezorgen over de Site en onze producten evenals om andere ongevraagde boodschappen te versturen (samen "Spontane Informatie"). U mag enkel Spontane Informatie verstrekken die overeenstemt met deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen.

Onder de hier vastgelegde voorwaarden aanvaarden wij innoverende ideeën voor nieuwe producten en technologieën voor onze firma, komende van personen en organisaties die niet tot het personeel behoren of die niet met BD verbonden zijn, voor zover dergelijke uitvindingen reeds beschermd zijn door bestaande patenten of waarvoor de indiener de patenten reeds heeft aangevraagd. Indien u dergelijk idee wil voorleggen, klik hier voor meer informatie omtrent de te volgen procedure.

BD en zijn personeel zullen andere ongevraagde ideeën niet aanvaarden of in aanmerking nemen, onder meer ideeën voor nieuwe advertentiecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, procédés, informatie, marketingplannen of nieuwe productnamen. Wij vragen u geen originele kunstcreaties, stalen, demo's of enig ander werk op te sturen. Het enige doel van dit beleid is elk mogelijk misverstand of geschil te vermijden wanneer de producten of marketingstrategieën van BD schijnbaar gelijkend zouden kunnen zijn met ideeën die aan BD werden voorgelegd. Behalve onder de hierboven beschreven omstandigheden met betrekking tot ideeën onder patent, of deze waarvoor u een patent hebt aangevraagd, vragen wij u uw ideeën niet naar BD of enige persoon bij BD op te sturen.

Indien u niettegenstaande ons verzoek om ons geen ideeën of informatie op te sturen dit toch verkiest te doen, en in het geval u Publieke Informatie op onze Site zou plaatsen, dan zal deze Publieke Informatie en deze Spontane Informatie als niet-vertrouwelijk en PUBLIEKE EIGENDOM worden beschouwd. BD en zijn filialen mogen deze informatie vrij voor elk doel en op elke manier gebruiken. <o:p></o:p>

De Site kan de mogelijkheid bieden om informatie te plaatsen op publieke forums van de Site, zoals bulletinboards (gezamenlijk "Publieke Afdelingen"), of commentaar en feedback op te sturen (elke op die manier ingezonden informatie is "Publieke Informatie"). BD kan weliswaar af en toe de informatie op de Publieke Afdelingen van de Site controleren of herzien, maar BD is hiertoe hoegenaamd niet verplicht en

aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Inhoud van dergelijke Publieke Afdelingen of van de Site in het algemeen of voor enige fout, eerroof, laster, smaad, leugen, obsceniteit, pornografie, blasfemie, gevaar of onnauwkeurigheid die zich aldus op de Site zou kunnen bevinden.

Het is verboden op de site enige onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, eerrovende, obscene, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie te plaatsen of te verzenden, of elke informatie die een gedrag zou kunnen uitmaken of uitlokken dat als een strafbaar feit beschouwd kan worden, de burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen of op enige andere manier de wet overtreedt. BD zal ten volle zijn samenwerking verlenen aan alle ordediensten en elk gerechtelijk vonnis waarbij BD gevraagd of opgelegd wordt om de identiteit vrij te geven van diegene die dergelijke informatie op de Site plaatst.

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen Publieke Informatie of Spontane Informatie overmaken die persoonlijke identificeerbare gegevens inhouden.
 

Links naar Andere Websites

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben enkel op deze Site betrekking. Deze Site kan referenties of links bevatten of verwijzen naar andere Websites van BD, evenals naar andere websites die niet door BD worden beheerd ("Sites van Derden"). Deze referenties en/of links naar de Sites van Derden worden enkel aangeboden als referentie en voor uw gebruiksgemak. Zij impliceren geenszins het nazicht of de goedkeuring van de informatie op deze Sites van Derden, noch enige band met hun operatoren of beheerders. BD controleert deze Sites van Derden niet en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. De Sites van Derden (en elke website waarnaar zij een link leggen) kunnen informatie bevatten over het aanwenden van producten die niet goedgekeurd noch vrijgegeven werden door de bevoegde overheid. BD keurt geen enkel "off-label" gebruik goed. De Sites van Derden (en de websites waarnaar zij door middel van een "link" verwijzen) kunnen onnauwkeurige informatie bevatten. Uw toegang tot en gebruik van Sites van Derden (en van elke website waarnaar zij door middel van een "link" verwijzen) gebeurt louter op eigen risico.

Let wel dat andere sites van BD onderworpen zijn aan eigen specifieke gebruiksvoorwaarden en bepalingen en een eigen Privacybeleid. Wij raden u dan ook ten stelligste aan deze documenten bij uw bezoek aan deze andere sites van BD zorgvuldig na te lezen.
 

Geen Framing Toegelaten

Alle bestanddelen en onderdelen van deze Site zijn beschermd door de wetten op het auteurs, design, en merkenrecht, door de wet op oneerlijke handelspraktijken en andere toepasselijke wetgeving. Ze mogen dus niet, geheel noch gedeeltelijk, gekopieerd of nagebootst worden op welke wijze ook, inbegrepen maar niet beperkt tot het gebruik van "framing", "deep linking" of "mirrors". Niets uit de Inhoud van onze Site mag zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van BD gepubliceerd of op eender welke manier overgedragen worden. Indien u belang stelt in het verwijzen naar onze Site via "links", dient u contact met ons op te nemen voor meer informatie.
 

Afspraken met Adverteerders

Uw briefwisseling en transacties met, of uw deelname aan promoties van adverteerders gevonden op of via onze Site, met inbegrip van de betaling en levering van betrokken goederen en diensten, en elke andere bepaling, voorwaarde, waarborg of verklaring in verband met dergelijke transacties, gebeuren louter tussen u en de adverteerder. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk noch verantwoordelijk kunnen zijn voor enig verlies of schade van welke aard ook die u zou oplopen als gevolg van dergelijke transactie of van de aanwezigheid van een adverteerder op de Site.
 

Klantenregistratie

Het is mogelijk dat bepaalde functies van deze Site vereisen dat u zich eerst registreert. Als onderdeel van het registratieproces kiezen bezoekers een gebruikersnaam en paswoord, samen met registratiegegevens die correct en actueel moeten zijn. U mag de gebruikersnaam van een andere persoon niet kiezen of gebruiken met de bedoeling u als deze persoon voor te doen of zonder toelating een gebruikersnaam te gebruiken waarop een andere persoon aanspraak heeft. Niet-naleving van het bovenstaande is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw klantenregistratie. U stemt ermee in om alle gepaste maatregelen te treffen om de veiligheid van uw paswoord te beschermen.

U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van, en activiteit onder uw registratiegegevens, inclusief het gebruik ervan door elke derde die uw toestemming heeft om uw gebruikersnaam en paswoord te gebruiken. U moet BD op de hoogte brengen van elk vermoed of bekend niet-toegelaten gebruik van uw registratiegegevens, of van elke bekende of vermoede schending van de veiligheid, met inbegrip van verlies, diefstal, niet-toegestane onthulling van uw paswoord of elke andere meegedeelde relevante registratiegegevens.
 

Privacyverklaring van de Site en Toestemming om Gegevens te Gebruiken

Onze Privacyverklaring en Toestemming om Gegevens te Gebruiken is op de Site beschikbaar. Door uw bezoek aan de Site stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden bent door de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring. De Privacyverklaring en de Toestemming om Gegevens te Gebruiken maakt, door verwijzing, integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Klik hier om onze Privacyverklaring te raadplegen.
 

Beperking en Uitsluiting van Garanties

De Site bevat informatie in verband met BD die nuttig kan zijn voor onze klanten, personeelsleden en aandeelhouders alsook voor het grote publiek. BD spreekt zich echter niet uit en geeft geen garanties aangaande de nauwkeurigheid van de informatie op de Site en wijst uitdrukkelijk elke verplichting van de hand om de bedoelde informatie te actualiseren. <o:p></o:p>

De Site en zijn Inhoud worden verstrekt op basis van de huidige stand van zaken en de beschikbaarheid van onze producten, zonder enige garantie van welke aard ook. De Site en zijn Inhoud kunnen weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten. BD en zijn filialen garanderen geenszins de preciesheid, volledigheid, actualiteit, aanspraak, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, van de Inhoud of de Site zelf. Wij wijzen hierbij elke impliciete of expliciete garantie af. BD stelt of garandeert geenszins dat de inhoud van deze Site vrij is van virussen, "wormen" of andere codes die vernietigende eigenschappen kunnen bezitten. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties niet aanvaarden, is het mogelijk dat deze uitsluiting niet voor u geldt.
 

Beperking van Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze Site gebeurt op eigen risico. BD, zijn filialen of elk van de respectievelijke directeurs, kaderleden, bedienden of agenten zullen onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade ontstaan uit, of in verband met, uw gebruik of onmogelijkheid om de Site te gebruiken of uw vertrouwen in enige Inhoud. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor elk verlies en schade van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, algemeen, speciaal, in bijkomende orde, als bedrijfsschade, moreel of anders. Dit omvat zonder beperking verlies van informatie, inkomsten of winst. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid steunt op een Gebruiksvoorwaarden, nalatigheid, onrecht, strikte aansprakelijkheid of elke andere basis, zelfs indien een gemachtigde vertegenwoordiger van BD of zijn filialen op de hoogte gebracht werd van, of had moeten zijn, van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Sommige landen aanvaarden de volledige uitsluiting van schade of beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven niet. De beperking van aansprakelijkheid geldt dus misschien niet voor u. Mocht enig onderdeel van deze beperking van aansprakelijkheid ongeldig zijn of niet uitvoerbaar om welke reden ook, dan zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van BD en/of zijn filialen onder deze omstandigheden in totaal niet meer dan honderd euro (€100,00) bedragen. Wanneer één van de hierna beschreven rechtsmiddelen niet geldig zou zijn, blijven alle beperkingen van aansprakelijkheid, afwijzingen en uitsluitingen van garanties beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.
 

Op de Toekomst Gerichte Verklaringen

Deze Site kan nu en dan bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen bevatten over de prestaties van BD, met inbegrip van bepaalde toekomstige inkomsten, producten en winsten, of gebeurtenissen en ontwikkelingen die BD verwacht of voorziet. Al deze verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van BD en houden een aantal bedrijfsrisico's en onzekerheden in. De eigenlijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de beschreven, gesuggereerde of geschatte verwachte resultaten in elke toekomstgerichte verklaring. Factoren die ervoor kunnen zorgen dat de eigenlijke resultaten wezenlijk

verschillen van elke prognose omvatten, maar zijn niet beperkt tot: concurrentiefactoren; druk op de prijs en het marktaandeel; onzekere afloop van geschillen; de mogelijkheden van BD om verkopen af te sluiten; winstvoorspellingen steunend op verkoopvolume en veronderstellingen over het productassortiment; het al dan niet bereiken van de besparingsdoelstellingen, verwezenlijken van vooropgestelde samenwerkingsverbanden en andere besparingen in verband met overnames; veranderingen in regionale, nationale of buitenlandse economische omstandigheden; stijgende energiekosten; schommelingen in kosten en beschikbaarheid van grondstoffen en het vermogen van BD om gunstige toeleveringsvoorwaarden en relaties in stand te houden; verschuivingen in rente en wisselkoersen; vertragingen in productintroducties; wijzigingen in regeringsbeleid inzake gezondheidszorg of in andere sectoren, en andere op deze Site besproken factoren. Wij hebben niet het voornemen om elke prognoseverklaring te actualiseren.
 

Schadeloosstelling

In het geval dat enige rechtszaak aangespannen wordt als gevolg van (i) uw gebruik van de Inhoud of van de Site, met inbegrip van uw inbreuk op de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) door u verzonden Spontane Informatie, stemt u ermee in alle redelijke juridische en andere kosten ontstaan in hoofde van BD, zijn filialen, zijn of hun directeurs, kaderleden, bedienden, agenten, investeerders of licentiehouders, in verband met de vorderingen, eisen tot schadeloosstellingen, organisatie van de verdediging, en dergelijke, zonder beperking te vergoeden. BD zal u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van dergelijke eis, vervolging of gerechtelijke stappen. BD behoudt zich het recht voor om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging en/of regeling van elke eis of rechtshandeling, of de uitsluitende verdediging en controle op zich te nemen voor elke zaak waarin u op een of andere wijze onderworpen is of kan zijn, aan schadeloosstelling, zonder ontheffing van uw plicht tot schadeloosstelling. In geen geval zal u zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating een vervolging of eis regelen die enige aansprakelijkheid of andere verplichting aan BD oplegt.
 

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van telefoon, computerhardware en elke andere uitrusting die noodzakelijk is voor de toegang tot, en het gebruik van, de Site, alsook voor alle eraan verbonden kosten. BD behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip informatie van de Site te wijzigen of te schrappen. De Site wordt gecontroleerd en beheerd vanuit de vestiging in Erembodegem - België. Elke eis in verband met de Site en zijn gebruik ressorteert onder de Belgische wetgeving. Door deze Site te gebruiken, stemt u in met persoonlijke rechtspraak in de rechtbanken van Aalst, voor elk geding ontstaan uit of in verband met deze Site of uw gebruik ervan. Deze rechtbank heeft uitsluitende rechtsbevoegdheid over al deze geschillen. De Conventie van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is op deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige voorwaarden tussen u en BD in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze Site. Elke eis ontstaan in verband met uw gebruik van de Site of enige Inhoud ervan moet binnen één (1) jaar na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het geding, aanhangig worden gemaakt. Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in verband met schadeloosstelling, afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid en eigendomsrecht blijven bestaan na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden ook. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de andere bepalingen van kracht. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die strikt overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. BD’s onmogelijkheid om enig recht of bepaling voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden te laten gelden of af te dwingen, is geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegekend, worden hierbij voorbehouden.


Terug naar beginEdit Page >>