BD PhaSeal™

Säker hela vägen


Vi vill att du som bereder, administrerar och avfallshanterar toxiska läkemedel ska vara skyddad och känna dig säker på din arbetsplats - varje dag.  

BD PhaSeal™ är ett medicintekniskt produktsystem som i klinisk användning ger en sluten läkemedelshantering. Tryckutjämning och läkemedelsöverföring sker helt inneslutet vilket förhindrar spill och spridning av toxiska läkemedel i arbetsmiljön under hela hanteringsprocessen såväl beredning, administrering som avfallshantering.


BD PhaSeal™ är godkänt under amerikanska Food and Drug Administration (FDA) produktkod ONB både för beredning och administrering. ONB är den produktkod som FDA tagit fram för "Closed antineoplastic and hazardous drug reconstitution and transfer systems", d.v.s. slutna system för att hantera cytostatika och andra toxiska läkemedel. För mer information och definitioner av FDAs olika produktkoder se: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm

Eftersom BD PhaSeal™ möjliggör en helt sluten hantering av läkemedel innebär detta, förutom skydd av arbetstagarna, även att läkemedlet kan skyddas från mikrobiologisk kontaminering.

Egenskapen att skydda läkemedel från mikrobiologisk kontaminering öppnar möjligheten till att spara eventuellt kvarvarande läkemedel i en bruten läkemedelsflaska vid beredning i en kontrollerad miljö (ISO klass 5 eller lägre) till att användas vid ett senare beredningstillfälle*. Därmed kan mängden kasserat läkemedel minskas vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar. För referenser se avsnittet Klinisk dokumentation.

BD Phaseal™- Ett unikt koncept


BD PhaSeal™ använder en patenterad dubbelmembranteknik som säkerställer läckagefria till- och frånkopplingar genom hela berednings- och administreringskedjan.

BD PhaSeal™ har även en unik tryckutjämningsfunktion. Expansionskammaren förhindrar att över- eller undertryck uppstår vid beredningen utan att ventilera till omgivningen. Det toxiska läkemedlet förblir inneslutet. Vätskeläckage såväl som spridning av läkemedel i form av partikel, aerosol eller gas förhindras.

Systemets komponenter

Protector, Injector, Connector, produkter för infusion och tillbehör

BD PhaSeal™ Protector

BD PhaSeal Protector

Säkerhetsprodukter för sluten beredning av läkemedel i injektionsflaska.

BD PhaSeal™ Protector är produkter för tryckutjämning som fästs permanent på läkemedelsflaskan och används vid beredningen av läkemedel från pulver eller flytande form.

BD PhaSeal™ Injector

Säkerhetsprodukter med inkapslad kanyl för sluten läkemedelsöverföring.

Mithilfe von doppelten, dicht schließenden Elastomer-Membranen stellt der Injektor ein geschlossenes Transfersystem dar. 

BD PhaSeal™ Connector

Säkerhetsprodukter för sluten administrering av injektion eller infusion.

BD PhaSeal™ Connector är produkter för sluten administrering via injektion eller infusion.

BD PhaSeal™ Connector

BD PhaSeal™ produkter för infusion

Säkerhetsprodukter för sluten administrering via infusion.

BD PhaSeal™ produkter för infusion garanterar en sluten läkemedelshantering via infusion.

Säker läkemedelshantering

I Sverige regleras arbetet med toxiska läkemedel av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5, Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Förutom cytostatika reglerar denna författning arbete med läkemedel som medför risk för uppkomst av överkänslighet. Till denna grupp hör många vanligt förekommande antibiotika, exempelvis samtliga penicilliner och cefalosporiner.

Learn More...

 


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

* Under förutsättning att läkemedlet är kemiskt och fysikaliskt stabilt