Všeobecné podmínky používání webových stránek

Vítejte na stránkách www.bd.com (dále jen „webové stránky"). Společnost Becton, Dickinson and Company (dále jen „BD", „my" nebo „náš") vám poskytuje přístup na tyto webové stránky za podmínek obsažených v této dohodě o podmínkách používání (dále jen „dohoda"). Pečlivě si tuto dohodu přečtěte. Pokud se nezavážete ji dodržovat, nesmíte vstupovat na tyto webové stránky, používat tyto webové stránky ani z nich stahovat materiály.

Jste-li stávající zákazník nebo dodavatel společnosti BD, upozorňujeme, že tyto podmínky nemají nahrazovat ani měnit podmínky obsažené ve vaší smlouvě uzavřené se zákazníkem nebo dodavatelem. V případě nesrovnalostí mají před zde uvedenými podmínkami přednost obchodní podmínky obsažené ve vaší písemné smlouvě. Pro všechny výrobky a služby společnosti BD mohou rovněž platit samostatné obchodní podmínky upravující používání takových výrobků a služeb.

Společnost BD si vyhrazuje právo tuto dohodu kdykoliv bez předchozího upozornění aktualizovat nebo měnit. Tím, že tyto webové stránky nadále používáte i po případných takových změnách, vyjadřujete souhlas s takto upravenou dohodou a zavazujete se takto upravenou dohodu dodržovat. Z tohoto důvodu vám doporučujeme seznámit se s touto dohodou vždy, když tyto webové stránky používáte. Poslední aktualizace této dohody byla provedena dne 12. listopadu 2002.

Dostupnost webových stránek a mezinárodní uživatelé

Tyto webové stránky jsou spravovány společností BD z Franklin Lakes v New Jersey ve Spojených státech. Tyto webové stránky a jejich obsah (dále jen „obsah") jsou navrženy tak, aby byly v souladu se zákony a právními předpisy Spojených států, a jsou určeny pouze obyvatelům Spojených států. Vstup na tyto webové stránky a přístup k obsahu může být pro určité osoby nebo v určitých zemích mimo Spojené státy nezákonný. Pokud vstupujete na tyto webové stránky z území mimo Spojené státy, činíte tak na svoje vlastní riziko a nesete odpovědnost za dodržování právních předpisů své jurisdikce.

Materiály zveřejňované na těchto webových stránkách se mohou vztahovat k výrobkům nebo službám, které nejsou ve vaší zemi k dispozici. Vyžádejte si více informací od místní pobočky společnosti BD. Dále společnost BD neposkytuje žádné záruky, že materiály na těchto webových stránkách jsou vhodné nebo že je jejich používání povoleno na území mimo Spojené státy, a přístup k takovým materiálům ze zemí, kde je jejich obsah nezákonný, se zakazuje.

Nic na těchto webových stránkách byste neměli považovat za propagaci nebo výzvu k nákupu či používání jakéhokoliv výrobku, který není povolen zákony a právními předpisy země, ve které se nacházíte.

Tyto webové stránky nejsou zdrojem lékařských rad

Obsah těchto webových stránek je předkládán v souhrnné podobě, je ze své povahy obecný a slouží pouze pro informaci; není zamýšlen ani doporučen jako náhrada odborného lékařského poradenství. Obsah těchto webových stránek byste neměli používat ke stanovení diagnózy zdravotního nebo kondičního problému či onemocnění. V souvislosti s jakýmkoliv zdravotním stavem nebo léčbou si vždy vyžádejte radu svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotního poradenství.

Nic na těchto webových stránkách není určeno pro účely lékařské diagnózy nebo léčby. V žádném případě neignorujte lékařskou radu nebo neodkládejte návštěvu lékaře kvůli něčemu, co jste si přečetli na těchto webových stránkách.

Upozornění na autorská práva a omezení použití

Materiály obsažené na těchto webových stránkách by neměly být používány jinak, než jak výslovně stanovuje tato dohoda. Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně výběru, uspořádání a návrhu obsahu, vlastní společnost BD nebo příslušní poskytovatelé licencí a je chráněn právním předpisy o autorských právech a dalšími předpisy o duševním vlastnictví, včetně zvláštních práv týkajících se ochrany databází.

Obsah ani jeho část, včetně kódů a softwaru, nesmíte nikterak měnit, kopírovat, reprodukovat, přetiskovat, nahrávat, zveřejňovat, předávat ani šířit. Obsah si můžete z těchto webových stránek stáhnout pouze pro své osobní, neobchodní použití, a to za předpokladu, že nedojde k žádnému pozměnění obsahu, že zachováte veškerá upozornění na autorská práva, duševní a průmyslové vlastnictví a doplníte větu „Použito s povolením společnosti Becton, Dickinson and Company", pokud chcete obsah někde zobrazovat nebo jinak používat.

Postup při údajném porušení autorských práv

Respektujeme cizí práva duševního vlastnictví a žádáme vás o totéž. Pokud se domníváte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašlete prosím našemu viceprezidentovi a řediteli oddělení duševního vlastnictví na adresu Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, e-mail: copyrightagent@bd.com následující informace:

  • elektronický nebo fyzický podpis osoby, která je vlastníkem dotčených autorských práv nebo oprávněná jednat jménem vlastníka dotčených autorských práv
  • popis díla chráněného autorskými právy, k jejichž porušení podle vás došlo
  • popis, kde se materiál, u kterého podle vás došlo k porušení autorských práv, nachází na těchto webových stránkách
  • vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu
  • vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněncem nebo právními předpisy
  • vaše místopřísežné prohlášení, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou správné a že jste vlastníkem autorských práv nebo osobou řádně oprávněnou jednat jménem vlastníka autorských práv

Oznámení týkající se ochranných známek

Veškeré ochranné známky, značky služby a loga zobrazené na těchto webových stránkách (dále jen „ochranné známky") jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami společnosti BD, jejích přidružených společností nebo třetích stran. Nic uvedené na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno tak, že se bez výslovného písemného souhlasu společnosti BD nebo příslušné třetí strany uděluje implicitně, na základě právní překážky nebo jinak jakákoliv licence nebo právo k takovým ochranným známkám. Není-li v této dohodě výslovně uvedeno jinak, používání ochranných známek nacházejících se na těchto webových stránkách se přísně zakazuje.

Upozorňujeme, že názvy podniků a výrobků uvedené na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Úplný přehled ochranných známek společnosti BD pro jednotlivé provozní segmenty je uveden níže.

Seznam značek BD »

Veřejné a nevyžádané informace

Tyto webové stránky mohou nabízet možnost poskytnout společnosti BD zpětnou vazbu o těchto webových stránkách a našich výrobcích a jiná nevyžádaná podání (dále společně jen „nevyžádané informace"). Můžete poskytovat pouze nevyžádané informace, které splňují požadavky stanovené v těchto podmínkách.

Při dodržení zde uvedených podmínek přijímáme inovativní nápady na nové výrobky a technologie, které naší společnosti předloží fyzické osoby a organizace, které nejsou zaměstnány u společnosti BD nebo přidruženy ke společnosti BD, a to za předpokladu, že takové vynálezy jsou chráněny existujícími patenty předkladatele nebo se jedná o vynálezy, u kterých předkladatel zažádal o udělení patentu.

Pokud chcete takové nápady předložit, kliknutím zde si můžete stáhnout kopii našich informací a postupu pro předkládání.

Společnost BD a její zaměstnanci nepřijímají ani nezvažují jiné nevyžádané nápady, včetně nápadů na nové reklamní kampaně, nové propagační akce, nové produkty nebo technologie, procesy, materiály, marketingové plány nebo nové názvy produktů. Neposílejte prosím žádná originální kreativní díla, vzorky, demo ani jiná díla.

Výhradním účelem těchto zásad je zabránit možnému nedorozumění nebo sporům, pokud výrobky nebo marketingové strategie společnosti BD mohou připomínat nápady předložené společnosti BD. Proto s výjimkou výše popsaných případů patentovaných nápadů nebo nápadů, u kterých jste podali patentovou přihlášku, prosím nezasílejte společnosti BD ani nikomu ve společnosti BD svoje nevyžádané návrhy.

Pokud i přes naši žádost, abyste svoje nápady a materiály nezasílali, takové nápady a materiály zašlete nebo pokud na těchto webových stránkách zveřejníte veřejné informace, veškeré takové veřejné informace a veškeré takové nevyžádané informace budou považované za informace, které NEJSOU DŮVĚRNÉ ani CHRÁNĚNÉ VLASTNICKÝMI PRÁVY, a společnost BD a její přidružené společnosti mohou takové informace volně používat k jakémukoliv účelu a jakýmkoliv způsobem.

Tyto webové stránky mohou nabízet možnost zveřejnit informace ve veřejných částech těchto webových stránek, jako jsou nástěnky, (dále společně jen „veřejné části") nebo zasílat komentáře a zpětnou vazbu (veškeré takto poskytnuté informace dále jen „veřejné informace").

Přestože společnost BD může čas od času sledovat nebo kontrolovat informace uvedené ve veřejných částech těchto webových stránek, společnost BD není nikterak povinována tak činit a nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky vyplývající z obsahu takových veřejných částí nebo z obsahu těchto webových stránek obecně ani odpovědnost za chyby, urážky, nactiutrhání, pomluvy, opomenutí, nepravdy, sprostá slova, pornografii, rouhání, hrozby nebo nepřesnosti uvedené na těchto webových stránkách.

Zakazuje se vám zveřejňovat nebo zasílat jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, sprosté, pobuřující, pornografické nebo rouhavé materiály nebo jakékoliv materiály, které by mohly být trestným činem nebo vyzývat k jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat zákon. Společnost BD bude plně spolupracovat s donucovacími orgány nebo nařízeními soudu požadujícími nebo nařizujícími společnosti BD, aby zveřejnila totožnost osoby, která takové materiály zveřejňovala.

Děti mladší osmnácti let by neměly zasílat žádné veřejné informace ani nevyžádané informace obsahující osobně identifikovatelné informace.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato dohoda se vztahuje pouze na tyto webové stránky. Tyto webové stránky mohou rámovat nebo obsahovat zmínky či webové odkazy na jiné webové stránky společnosti BD (dále jen „jiné webové stránky společnosti BD") a jiné webové stránky, které společnost BD neprovozuje (dále jen „cizí webové stránky"). Tyto zmínky a webové odkazy na takové cizí webové stránky slouží pouze pro informaci a usnadnění orientace a neznamenají, že společnost BD zkontrolovala nebo podporuje materiály na takových cizích webových stránkách nebo že je jakkoliv spojena s provozovateli takových cizích webových stránek. Společnost takové cizí webové stránky nekontroluje a nenese odpovědnost za jejich obsah.

Cizí webové stránky (a případné webové stránky, na které se odkazují) mohou obsahovat informace o používání výrobků, které nebyly schváleny nebo povoleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Společnost BD používání přípravků mimo schválenou indikaci a neschválených výrobků nepodporuje ani neschvaluje.

Cizí webové stránky (a případné webové stránky, na které se odkazují) mohou obsahovat informace, které jsou nesprávné, neúplné nebo neaktuální. Na cizí webové stránky (a případné webové stránky, na které se odkazují) vstupujete a používáte je výhradně na svoje vlastní riziko.

Upozorňujeme, že jiné webové stránky společnosti BD se řídí zvláštními podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se s příslušnými dokumenty při vstupu na takové jiné webové stránky společnosti BD pozorně seznámili.

Zákaz vkládání rámů (tzv. framing)

Prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy, jako chráněná vizuální podoba, ochrannými známkami, předpisy o nekalé hospodářské soutěži a jinými zákony a nesmí být jako celek ani zčásti jakýmikoliv prostředky kopírovány nebo napodobovány, což mimo jiné zahrnuje zákaz používání rámů, skrytých odkazů nebo zrcadlení. Žádná část obsahu našich webových stránek nesmí být dál šířena bez výslovného písemného souhlasu společnosti BD. Pokud máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, kontaktujte nás a vyžádejte si další informace.

Vztahy se zadavateli reklamy

Vaše korespondence nebo obchodní vztahy se zadavateli reklamy, která se nachází na těchto webových stránkách nebo je prostřednictvím těchto webových stránek dostupná, či účast na propagačních akcích takových zadavatelů reklamy, včetně platby a doručení souvisejícího zboží nebo služeb, a jakékoliv ostatní obchodní podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovými vztahy jsou pouze mezi vámi a takovým zadavatelem reklamy. Souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu, která vznikne v důsledku takových vztahů nebo v důsledku přítomnosti takového zadavatele reklamy na těchto webových stránkách.

Registrace účtu

Některé funkce těchto webových stránek mohou vyžadovat, abyste si u nás vytvořili účet. V rámci procesu registrace si návštěvníci zvolí uživatelské jméno a heslo a uvedou údaje vyžadované pro účely registrace, přičemž takové údaje musí být správné a aktuální. Nemůžete si zvolit nebo používat uživatelské jméno jiné osoby s cílem vydávat se za takovou osobu ani bez souhlasu dotyčné osoby používat uživatelské jméno, na které má právo jiná osoba.

Některé funkce těchto webových stránek mohou vyžadovat, abyste si u nás vytvořili účet. V rámci procesu registrace si návštěvníci zvolí uživatelské jméno a heslo a uvedou údaje vyžadované pro účely registrace, přičemž takové údaje musí být správné a aktuální. Nemůžete si zvolit nebo používat uživatelské jméno jiné osoby s cílem vydávat se za takovou osobu ani bez souhlasu dotyčné osoby používat uživatelské jméno, na které má právo jiná osoba.

Zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na těchto webových stránkách a vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pro vás právně závazné. Celé znění zásad ochrany osobních údajů se tímto na základě odkazu stává nedílnou součástí této dohody.

Přečtete si naše zásady ochrany osobních údajů  ».

Odmítnutí záruk

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU" A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. MŮŽE DOCHÁZET KE ZPOŽDĚNÍ A V OBSAHU A NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE MOHOU VYSKYTOVAT OPOMENUTÍ NEBO NEPŘESNOSTI. SPOLEČNOST BD A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEZARUČUJÍ SPRÁVNOST OBSAHU NEBO TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JAKO TAKOVÝCH, JEJICH ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, TO, ŽE NEPORUŠUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEBO CIZÍ PRÁVA, VLASTNICKÁ PRÁVA, JEJICH OBCHODNÍ VYUŽITELNOST ANI VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU A TÍMTO VYLUČUJEME VEŠKERÉ TAKOVÉ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST BD NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEOBSAHUJE VIRY, ČERVY, JINÝ KÓD, KTERÝ MŮŽE NAPADAT POČÍTAČE, NEBO JINÝ NIČIVÝ KÓD. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, TYTO VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVÁTE ZCELA NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST BD, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ JEDNATELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZMOCNĚNCI NENESOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO S TÍM, ŽE JSTE NEMOHLI TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT NEBO ŽE JSTE SPOLÉHALI NA JEJICH OBSAH. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZTRÁTY A ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, OBECNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, EXEMPLÁRNÍ NÁHRADU ŠKODY ČI JINÉ ŠKODY, A TO MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY PŘÍJMU NEBO UŠLÉHO ZISKU. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE UPLATNÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVÁ ZE SMLOUVY ČI Z NEDBALOSTI NEBO SE JEDNÁ O DELIKTNÍ ODPOVĚDNOST, PŘÍMOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÉHO ZÁKLADU, A TO VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY BYL OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI BD NEBO JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ INFORMOVÁN NEBO SI MĚL BÝT VĚDOM TOHO, ŽE EXISTUJE MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. JE-LI JAKÁKOLIV ČÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SHLEDÁNA NEPLATNOU NEBO Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU NEVYMAHATELNOU, PAK SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BD A/NEBO JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE CELKOVOU ČÁSTKU VE VÝŠI STO DOLARŮ (100 USD). JESTLIŽE JE SHLEDÁNO, ŽE NĚKTERÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ STANOVENÉ TOUTO DOHODOU NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL, VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ODMÍTNUTÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUK A NÁHRADY ŠKODY V TÉTO DOHODĚ ZŮSTÁVAJÍ ÚČINNÁ.

Prohlášení o budoucím vývoji

Tyto webové stránky mohou čas od času obsahovat určitá prohlášení o budoucím vývoji (tzv. forward-looking statement podle definice ve federálním zákonu o cenných papírech) týkající se výsledků společnosti BD, včetně budoucích výnosů, výrobků a příjmů, nebo týkající se událostí či vývoje, které podle očekávání společnosti BD mají nastat nebo jejichž výskyt v budoucnu společnost BD předvídá. Veškerá taková prohlášení vycházejí z aktuálních očekávání společnosti BD a je s nimi spojena řada obchodních rizik a nejistota. Skutečné výsledky se mohou podstatným způsobem lišit od předpokládaných výsledků popsaných, zmiňovaných nebo prognózovaných v prohlášení o budoucím vývoji. Faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky od prohlášení o budoucím vývoji podstatným způsobem liší, mimo jiné zahrnují: faktory související s hospodářskou soutěží; cenové tlaky a tlaky související s podílem na trhu; nejistota spojovaná se soudními spory; schopnost společnosti BD dosáhnout prognózovaných tržeb a příjmů, které vycházejí z předpokladů ohledně objemu prodeje a produktového mixu, schopnost společnosti BD dosáhnout cílů, pokud jde o úsporu nákladů, a dosáhnout předpokládaných synergií a jiných úspor nákladů v souvislosti s akvizicemi; změny regionálních, vnitrostátních nebo zahraničních ekonomických podmínek; zvýšení nákladů na energie; kolísání nákladů a dostupnosti surovin a schopnosti společnosti BD udržet si výhodná ujednání a vztahy s dodavateli; změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů; zpoždění při zavádění výrobků; a změny předpisů v oblasti zdravotnictví nebo změny jiné státem prováděné regulace a další faktory zmiňované na těchto webových stránkách v souvislosti s podáním společnosti BD určeným americké Komisi pro cenné papíry a burzy. Žádná prohlášení o budoucím vývoji nehodláme aktualizovat.

Odškodnění

Pokud dojde k podání jakékoliv žaloby v důsledku (i) vašeho používání těchto webových stránek nebo obsahu těchto webových stránek, včetně toho, že porušíte podmínky této dohody, nebo (ii) jakýchkoliv nevyžádaných informací, které poskytnete, zavazujete se k obhajobě, odškodnění, zbavení odpovědnosti a mimo jiné k zaplacení případných přiměřených právních a účetních poplatků společnosti BD, jejích přidružených společností, jejich jednatelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, investorů nebo poskytovatelů licencí. Společnost BD vás o takovém nároku, soudním sporu nebo řízení bude ihned informovat. Společnost BD má právo podle svého uvážení a na svoje náklady se na obhajobě a/nebo vyřešení nároku nebo žaloby podílet nebo převzít výhradní obhajobu a kontrolu v souvislosti s jakoukoliv záležitostí, na kterou se jinak vztahuje vaše povinnost zajistit odškodnění, a to aniž by vás společnost BD zbavila takové povinnosti. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BD nesmíte v žádném případě urovnat žádný soudní spor nebo nárok tak, že společnosti BD vznikne jakákoliv odpovědnost nebo povinnost.

Obecná ustanovení

Nesete odpovědnost za pořízení a udržování veškerého telekomunikačního zařízení, počítačového hardwaru a jiného zařízení nezbytného k přístupu na tyto webové stránky nebo k používání těchto webových stránek a za veškeré související poplatky. Společnost BD si vyhrazuje právo materiál na těchto webových stránkách kdykoliv změnit nebo vymazat. Tyto webové stránky jsou řízeny a provozovány společností BD z jejích poboček ve Spojených státech. Jakékoliv nároky související s těmito webovými stránkami a jejich používáním se řídí zákony státu New Jersey Spojených států amerických. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s osobní příslušností federálních a státních soudů nacházejících se ve státu New Jersey v souvislosti s jakoukoliv žalobou vyplývající z těchto webových stránek nebo z vašeho používání těchto webových stránek či žalobou související s těmito webovými stránkami nebo vaším používáním těchto webových stránek. Uvedené soudy jsou výhradně příslušnými soudy v případě veškerých takových žalob. Na tuto dohodu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Tato dohoda představuje celou dohodu mezi vámi a společností BD ohledně vašeho přístupu na tyto webové stránky a používání těchto webových stránek. Případné nároky vzniklé v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek nebo obsahu těchto webových stránek musí být uplatněny do jednoho (1) roku od data události, která je základem pro vznik takového nároku. Veškerá ustanovení této dohody ohledně odškodnění, vyloučení záruk, omezení odpovědnosti a vlastnických práv zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody bez ohledu na důvod, z jakého byla dohoda ukončena. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou plně platná a účinná a neplatné či nevymahatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá účelu původního ustanovení. Skutečnost, že neuplatníme nebo nevymáháme určité právo nebo ustanovení vyplývající z této dohody, neznamená, že se takového práva nebo ustanovení vzdáváme. Tímto se vyhrazují veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena. 


 

Tato stránka používá cookies. Pokud kliknete na přijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pročtěte si prosím naši politiku používání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.