Australia (English)

My Diabetes

While there is no cure for diabetes, there are many effective treatment strategies, product innovations and support tools available to help you better manage the disease, enjoy life and reduce health complications.

The support materials below are designed to help keep you up-to-date with the latest information to help you manage your diabetes.

The 5 golden rules

How to inject your diabetes medication:
The 5 golden rules

If you inject diabetes medication, you should know how important correct injection technique is for effectively managing your diabetes. The following Golden Rules can help you better manage your diabetes.

Download

My guide to injecting diabetes medication

My guide to injecting
diabetes medication

Correct injection technique is essential to
achieving correct blood glucose control and reducing complications.
Learn how to do it right.

Download

BD Ultra-Fine PRO 4mm Pen Needle

BD Ultra-Fine™ PRO 4mm Pen Needle

Find out how BD's shortest and thinnest pen needles can help you manage your injectable diabetes medication more easily.

Download

Injection technique recommendations

Injection technique
recommendations

Follow these recommendations for a comfortable and effective injection. The correct injection technique can help you manage your diabetes more easily.

Download

New Zealand (English)

My Diabetes

While there is no cure for diabetes, there are many effective treatment strategies, product innovations and support tools available to help you better manage the disease, enjoy life and reduce health complications.

The support materials below are designed to help keep you up-to-date with the latest information to help you manage your diabetes.

The 5 golden rules

How to inject your diabetes medication: The 5 golden rules

If you inject diabetes medication, you should know how important correct injection technique is for effectively managing your diabetes. 

Download

My guide to injecting diabetes medication

My guide to injecting diabetes medication

Correct injection technique is essential to achieving correct blood glucose control and reducing complications. Learn how to do it right.

Download

DC-Injection-technique-recommendation-AU

Injection technique recommendations

Follow these recommendations for a comfortable and effective injection. The correct injection technique can help you manage your diabetes more easily.

Download

Arabic (عربى)

مرض السكري لدي

في حين أنه لا يوجد علاج للسكري، إلا أن هناك العديد من استراتيجيات العلاج الفعالة، فهناك ابتكارات من المنتجات وأدوات دعم متاحة لمساعدتك على تحسين تعاملك مع المرض، والتمتع بالحياة وتقليل المضاعفات الصحية.

تم تصميم مواد الدعم أدناه لمساعدتك على البقاء على اطلاع بأحدث المعلومات لمساعدتك على التعامل مع مرض السكري.

حقن دواء السُكّري الخاص بك

حقن دواء السُكّري الخاص بك

Correct injection technique is essential to achieving correct blood glucose control and reducing complications. Learn how to do it right.

Download Australian

Download New Zealand

توصيات تقنية الحقن

توصيات تقنية الحقن

Follow these recommendations for a comfortable and effective injection. The correct injection technique can help you manage your diabetes more easily.

Download Australian

Download New Zealand

Hindi (हिंदी)

मेरी मधुमेह

य*िप मधुमेह का कोई इलाज नह5 है, ऐसी कई:भावी उपचार रणनीितया,ं उBपाद नवाचार औरसमथFन उपकरण उपलGध हH िजनसे आपकोबीमारी का बेहतर :बंधन करने, जीवन का आनंदलेने और KवाKLय संबंधी जMटलताO को कम करनेमP मदद िमलती है।

नीचे दी गई सहायता सामSी आपकT मधुमेह को:बंिधत करने मP आपकT सहायता करने के िलएआपको नवीनतम जानकारी :दान करने के उVेWयसे तैयार कT गई है।

अपनी मधुमेह की दवा का इंजेक्शन लेना

अपनी मधुमेह की दवा का इंजेक्शन लेना

Correct injection technique is essential to achieving correct blood glucose control and reducing complications. Learn how to do it right.

Download Australian

Download New Zealand

इंजेक्शन तकनीक की अनुशंसाएं

इंजेक्शन तकनीक की अनुशंसाएं

Follow these recommendations for a comfortable and effective injection. The correct injection technique can help you manage your diabetes more easily.

Download Australian

Download New Zealand

Mandarin (中文)

我的糖尿病

虽然糖尿病无法治愈,但有许多有效的治疗策略、产品创新和支持工具可以帮助您更好地控制疾病、享受生活,并减少健康并发症。 

以下支持材料旨在帮助您及时了解最新信息,进而帮助您控制糖尿病。

注射糖尿病药物

注射糖尿病药物

Correct injection technique is essential to achieving correct blood glucose control and reducing complications. Learn how to do it right.

Download Australian

Download New Zealand

建议采用的注射技术

建议采用的注射技术

Follow these recommendations for a comfortable and effective injection. The correct injection technique can help you manage your diabetes more easily.

Download Australian

Download New Zealand

Vietnamese (Tiếng Việt)

Bệnh Tiểu đường của Tôi

Mặc dù hiện nay chưa có cách gì chữakhỏi bệnh tiểu đường, nhưng có nhiềuchiến lược điều trị, thành quả đổi mớivề sản phẩm và các công cụ hỗ trợ hiệuquả giúp bạn quản lý tốt hơn căn bệnhnày để tận hưởng cuộc sống và giảmbớt biến chứng sức khỏe.

Các tài liệu hỗ trợ sau đây được thiết kếđể cập nhật thông tin mới nhất cho bạnnhằm giúp bạn quản lý bệnh tiểuđường.

My guide to injecting diabetes medication

Tiêm thuốc trị tiểu đường của quý vị

Correct injection technique is essential to achieving correct blood glucose control and reducing complications. Learn how to do it right.

Download Australian

Download New Zealand

Injection technique recommendations

Khuyến nghị về kỹ thuật tiêm

Follow these recommendations for a comfortable and effective injection. The correct injection technique can help you manage your diabetes more easily.

Download Australian

Download New Zealand