Käyttöehdot

Internetsivuston www.bd.com/fi-fi käytön ohjesäännöt

Johdanto

Tervetuloa Internetsivustoon www.bd.com/fi. Becton, Dickinson and Company (yhtiöön viitataan termeillä "BD" ja "me") sallii Internetsivuston käytön, mikäli noudatatte näissä käyttöehdoissa mainittuja ehtoja ("Käyttöehdot"). Lukekaa nämä Käyttöehdot huolellisesti. Kun kirjaudutte ja käytätte Internetsivustoamme, sitoudutte noudattamaan Käyttöehtoja rajoituksetta. Jos ette sitoudu noudattamaan Käyttöehtoja, ette voi kirjautua tai käyttää Internetsivustoa tai ladata siitä aineistoa.

Huomioikaa, että muita BD:n Internetsivustoja hallinnoidaan niitä koskevien erityisten ehtojen mukaan. Me suosittelemme, että luette huolellisesti nuo asiakirjat ennen kuin käytätte muita BD:n Internetsivustoja.

Huomioikaa ystävällisesti se, että mikäli olette BD:n nykyinen asiakas tai jakelija, näitä Käyttöehtoja ei ole tarkoitettu korvaamaan tai muokkaamaan niitä ehtoja, jotka sisältyvät Teidän asiakas- tai myyjäsopimuksiinne. Siinä tapauksessa, että näissä Käyttöehdoissa ja Teidän kirjalliseen sopimukseenne sisältyvissä ehdoissa on ristiriitaisuuksia, Teidän kirjallisessa sopimuksessanne olevia ehtoja noudatetaan näiden käyttöehtojen sijasta. Kaikkia BD:n tuotteita ja palveluita saattaa koskea erilliset ehdot, jotka määrittelevät niiden käytön.

BD pidättää itsellään oikeuden päivittää ja muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Internetsivuston käyttö merkitsee aina sitoutumista mahdollisesti muuttuneisiin senhetkisiin Käyttöehtoihin. Tämän takia kehotamme Teitä tarkistamaan Käyttöehdot aina Internetsivuja käytettäessä. Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 24.9.2009.

Internetsivuston Käytettävyys Sekä Kansainväliset Käyttäjät

BD hallinnoi ja ylläpitää näitä Internetsivustoja Helsingissä, Suomessa. Internetsivustomme ja sen sisältö ("Sisältö") on laadittu Euroopan Unionin (EU) lainsäädännön mukaisesti ja Internetsivusto on tarkoitettu vain EU-maiden kansalaisten käyttöön. Kirjautuminen Internetsivustolle ja sen Sisällön käyttö voi olla laitonta joillekin henkilöille tai joissain EU:n ulkopuolisissa maissa. Sivuston käyttö EU-maiden ulkopuolelta tapahtuu omalla vastuulla ja tällöin käyttäjän on noudatettava oman maansa lainsäädäntöä. Näillä Internetsivustoilla julkaistava materiaali saattaa viitata tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavissa Teidän maassanne. Konsultoikaa paikallista BD-toimistoa lisätiedon saamiseksi. Lisäksi, BD ei anna vakuutusta siitä, että tämän Internetsivuston materiaali on sopivaa tai saatavissa käytettäväksi EU-maiden ulkopuolella ja pääsy niihin maista, joissa niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Tämän Internetsivuston mitään osaa ei voida tulkita kohdemaan lakien vastaiseksi tuotemarkkinoinniksi tai lakien vastaiseksi käyttökehotukseksi.

Internetsivustomme ei ole Lääketieteellisten Ohjeiden Lähde

Internetsivustomme Sisältö on esitelty yhteenvedonomaisesti, on luonteeltaan yleinen ja se tarjotaan ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen; sitä ei ole tarkoitettu eikä suositeta korvaamaan ammattilaisten antamia lääketieteellisiä ohjeita. Teidän ei tule käyttää Internetsivustojemme Sisältöä terveydentilan, terveydellisen ongelman tai sairauden diagnosointiin. Terveydentilaa tai -hoitoa koskevissa kysymyksissä on käännyttävä aina lääkärin tai muun ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan puoleen. Tämän Internetsivuston Sisältö ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen diagnoosiin tai hoitoon. Älkää koskaan jättäkö huomioimatta lääketieteellistä neuvoa, älkääkä koskaan viivytelkö lääketieteellisen neuvon hakemista sillä perusteella, mitä olette lukeneet tältä Internetsivustolta.

Tekijänoikeudet ja Käyttörajoitukset

Tämän Internetsivuston materiaaleja ei saa käyttää ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu näissä Käyttöehdoissa. Kaiken Internetsivustojen Sisällön, mukaan lukien Sisällön valinnan, asettelun ja muotoilun, omistaa joko BD tai sen lisenssin antajat ja Sisältö on tekijänoikeuslain sekä muiden immateriaalioikeuslakien suojaama mukaan lukien sui generis -oi­keudet liittyen tietokannan suojaamiseen. Ette saa muokata, kopioida, valmistaa uudelleen, julkaista uudelleen, ladata, postittaa, välittää tai levittää missään muodossa mitään Internetsivustojen Sisältöä osittain tai kokonaan, mukaan lukien mikä tahansa tunniste tai ohjelmisto. Voitte ladata tämän Internetsivuston Sisältöä ainoastaan omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, edellyttäen, ettei Sisältöä missään muodossa muokata ja että pidätte koskemattomina kaikki tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat ilmoitukset. Kun Sisältöä esitetään tai muuten käytetään, Sisältöön on lisättävä lause "Becton, Dickinson and Companyn luvalla" ("used with permission of Becton, Dickinson and Company").

Toiminta Tekijänoikeuden Loukkaamistapauksissa

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja odotamme muiden toimivan samoin meitä kohtaan. Mikäli uskotte, että työtänne on kopioitu sellaisella tavalla, joka muodostaa tekijänoikeusloukkauksen, pyydämme Teitä antamaan immateriaalioikeusedustajallemme (Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, Sähköposti: copyrightagent@bd.com seuraavat tiedot:

  • elektroninen tai fyysinen allekirjoitus sellaiselta henkilöltä, jolla on oikeus toimia tekijänoikeuksien haltijan puolesta tai itse tekijänoikeuksien omistajalta;
  • kuvaus siitä työstä, jonka katsotte loukkaavan mainittua tekijänoikeutta;
  • kuvaus siitä, missä tekijänoikeuksia väitetysti loukkaava aineisto on Internetsivustoillamme;
  • osoitteenne, puhelinnumeronne ja sähköpostiosoitteenne:
  • lausuntonne, jossa ilmoitatte hyvässä uskossa, ettei riitautettua käyttöä ole oikeuttanut tekijänoikeuksien haltija, sen agentti tai lainsäädäntö;
  • lausuntonne, jossa vakuutatte annettujen tietojen olevan oikeita ja olevanne mainitun tekijänoikeuden omistaja tai olevanne laillisesti valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien haltijan puolesta;

Tavaramerkit

Kaikki tämän Internetsivuston tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ("Tavaramerkki/Tavaramerkit") ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, joita BD, sen tytär- ja sisaryhtiöt tai jokin kolmas osapuoli käyttää. Tällä Internetsivustolla ei anneta missään muodossa lupaa tai oikeutta käyttää näitä Tavaramerkkejä. Tavaramerkkien käyttö edellyttää aina BD:n tai asiaan kuuluvan kolmannen osapuolen kirjallisen luvan. Internetsivustoissa olevien tavaramerkkien käyttö on ehdottomasti kielletty, elleivät nämä Käyttöehdot nimenomaisesti ja erikseen salli tavaramerkkien käyttöä. Huomioikaa, että Internetsivustoilla mainittujen yhtiöiden nimet ja tuotteet saattavat olla kyseisten yhtiöiden tai tuotteiden tavaramerkkejä. Täydellinen luettelo BD:n Tavaramerkeistä löytyy seuraavista linkeistä: BD Brands PDF icon

Julkinen Tieto ja Pyytämättä Saatu Tieto

Tämä Internetsivusto saattaa tarjota mahdollisuuden antaa BD:lle palautetta liittyen tähän Internetsivustoon ja tuotteisiimme sekä antaa tietoa ilman BD:n pyyntöä (yhteisesti "Tieto"). Teillä on oikeus tarjota ainoastaan sellaista Tietoa, joka täyttää näiden Käyttöehtojen vaatimukset.

Ottaen huomioon näiden Käyttöehtojen Sisällön, me hyväksymme innovatiivisia ideoita uusiksi tuotteiksi tai teknologioiksi yhtiöllemme sellaisilta yksityishenkilöiltä tai yhteisöiltä, jotka eivät ole työsuhteessa tai jotka eivät ole tytär- tai sisaryhtiöitä BD:n kanssa mikäli keksinnöillä on olemassa oleva patentti tai keksinnöt ovat sellaisia, joille hakija on hakenut patenttia. Mikäli haluatte luovuttaa tällaisia ideoita, napsauttakaa tätä linkkiä saadaksenne kopion meidän menettelytavoistamme.

BD eivätkä sen työntekijät hyväksy tai harkitse muita pyytämättömiä ideoita, mukaan lukien ideat uusista mainoskampanjoista, myynninedistämisistä, tuotteista tai teknologioista, prosesseista, materiaaleista, markkinointisuunnitelmista tai uusista tuotenimistä. Olkaa ystävällisiä älkääkä lähettäkö mitään alkuperäisiä taiteellisia teoksia, näytteitä, demoja tai muita töitä. Tämän toimintatavan ainoana tarkoituksena on estää mahdolliset väärinkäsitykset ja erimielisyydet, mikäli BD:n tuotteet tai markkinointistrategiat saattavat vaikuttaa samanlaisilta kuin BD:lle toimitetut ideat. Täten, poislukien yllä kuvatut olosuhteet liittyen patentoituihin ideoihin tai ideoihin, joista on tehty patenttihakemus, pyydämme ettette lähettäisi pyytämättömiä ideoitanne BD:lle tai kenellekään henkilölle BD:ssä.

Siinä tapauksessa, että vastoin pyyntöämme olla lähettämättä meille ideoitanne tai materiaalianne, kuitenkin lähetätte tällaista, ja mikäli postitatte julkista tietoa Internetsivustoillemme, kaikki tällainen julkinen informaatio ja kaikki tällainen Tieto määritellään EI-LUOTTA­MUKSELLISEKSI sekä EI-PATENTOIDUKSI ja BD:llä ja sen tytär- ja sisaryhtiöillä on oikeus käyttää tällaista informaatiota kaikkiin tarkoituksiin kaikin tavoin.

Tämä Internetsivusto saattaa tarjota mahdollisuuksia lähettää informaatiota Internetsivustojen julkisille alueille, kuten ilmoitustauluille (yhteisesti "Julkiset Alueet") tai lähettämään kommentteja ja palautetta (kaikki tällainen informaatio on "Julkista Informaatiota"). Siitä huolimatta, että BD saattaa aika ajoin tarkastaa Internetsivustojen Julkiselle Alueelle lähetettyä informaatiota, BD:llä ei ole kuitenkaan velvollisuutta tähän, eikä ota vastatakseen mistään vastuista tai velvollisuuksista jotka aiheutuvat tällaisesta sisällöstä Julkisella Alueella tai Internetsivustoilla yleensä, eikä mistään virheestä, kunnianloukkauksesta, herjauksesta, häväistyksestä, laiminlyönnistä, valheellisuudesta, siveettömyydestä, pornografiasta, rienauksesta, vaarasta, tai epätarkkuuksista.

Teitä kielletään lähettämästä mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, häpäisevää, siveetöntä, kiihottavaa, pornografista, rienaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka voisi aikaansaada tai rohkaista sellaiseen käyttäytymiseen, joka voitaisiin määritellä rikokseksi, synnyttäisi siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuun, tai muuten rikkoisi lakeja. BD tulee toimimaan yhteistyössä minkä tahansa täytäntöönpanoviranomaisen tai tuomioistuinpäätöksen kanssa vaadittaessa tai määrättäessä BD:tä paljastamaan tällaisen materiaalin lähettäjän henkilöllisyyden.

Alle 18-vuotiaat eivät saa toimittaa mitään Julkista Informaatiota tai Tietoa, joka sisältää henkilöllisyyden paljastavaa tietoa. ?

Linkit Muihin Internetsivustoihin

Nämä Käyttöehdot koskevat ainoastaan tätä Internetsivustoa. Tällä Internetsivustolla voi olla viittauksia tai linkkejä muihin BD:n Internetsivustoihin ja kolmansien osapuolten ylläpitämiin Internetsivustoihin, joista BD ei vastaa ("Kolmannen osapuolen sivusto"). Tarjoamme Teille tällaisia viittauksia ja/tai linkkejä Kolmannen osapuolen sivustoille ainoastaan lähdemate­riaaliksi ja palveluna, eikä tähän sisälly mitään näiden Kolmannen osapuolen sivustojen tarkastusta tai hyväksyntää tai mitään yhteyttä heidän operaattoreihin. BD ei valvo näitä Kolmannen osapuolen sivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä. Kolmannen osapuolen sivusto (ja kaikki linkit näiltä sivustoilta) saattavat sisältää tietoa sellaisten tuotteiden käytöstä, joita asianomainen viranomainen ei ole hyväksynyt tai selvittänyt. BD ei hyväksy mitään "off-label" -käyttöä (laajennettua käyttöaluetta). Kolmannen osapuolen sivustot (ja kaikki linkit näiltä sivustoilta) saattavat sisältää tietoa, joka on epätarkkaa, puutteellista tai vanhentunutta. Kolmannen osapuolen sivustojen käyttö (ja kaikki linkit näiltä sivustoilta) tapahtuu kokonaan omalla vastuullanne.

Huomioikaa, että muita BD sivustoja hallinnoidaan ja ylläpidetään sivustojen erityisten käyttöehtojen ja toimintatapojen mukaisesti. Suosittelemme, että luette huolellisesti nuo dokumentit ennen kirjautumistanne näille toisille BD sivustoille.

Sivuston Asettelu

Tietyt osat näistä Internetsivustoista on suojattu tekijänoikeus-, mallioikeus-, tavaramerkki-, kilpailu- ja muilla laeilla eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain millään tavoin, mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen kiellon sivuston asetteluun, muuttamiseen, kopiointiin tai hyperlinkkien luomiseen. Mitään Internetsivustojemme Sisältöä ei saa uudelleenlähettää ilman BD:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Mikäli olette kiinnostunut kirjautumisesta Internetsivustoillemme, ottakaa meihin yhteyttä lisätietoja varten.

Asiointi Mainostajien Kanssa

Käymänne kirjeenvaihto tai liiketoimet, tai osallistumisenne myynninedistämiseen mainostajien kanssa, jotka ovat löytyneet Internetsivustoilta tai Internetsivustojen kautta, mukaan lukien maksut ja niihin liittyvien tuotteiden tai palveluiden toimitukset, sekä kaikki muut ehdot, vakuudet tai edustukset, jotka liittyvät sellaisiin liiketoimiin, ovat kokonaan Teidän ja sellaisen mainostajan välisiä. Hyväksytte sen, että emme ole vastuussa emmekä vastaa minkään laatuisista tappioista tai vahingoista, jotka koituvat tällaisista liiketoimista tai tällaisen mainostajan läsnäolosta Internetsivustoilla.

Rekisteröityminen

Jotkut toiminnot Internetsivustoilla saattavat vaatia rekisteröimään tilin avaamisen meillä. Osana rekisteröintiprosessia vierailija valitsee Käyttäjänimen ja Salasanan, mukaan lukien rekisteröintitiedot, joiden tulee olla oikeita ja päivitettyjä. Ette voi valita tai käyttää jonkun toisen Käyttäjänimeä tarkoituksena esiintyä tuona henkilönä ettekä voi käyttää Käyttäjänimeä, johon toisella henkilöllä on oikeus ilman tämän henkilön suostumusta. Yllä olevan laiminlyönti muodostaa sopimusrikkomuksen, joka saattaa johtaa käyttäjätilinne välittömään irtisanomiseen. Sitoudutte tarpeellisiin toimenpiteisiin Salasananne suojelemiseksi.

Olette vastuussa kaikesta tilillänne tapahtuvasta käytöstä ja toimenpiteistä, mukaan lukien Käyttäjänimen ja Salasananne käyttöön valtuuttamanne kolmannen henkilön toimenpiteistä. Teidän tulee ilmoittaa BD:lle kaikesta tiedossanne olevasta tai epäilemästänne valtuuttamattomasta käyttäjätilinne käytöstä, tai tiedossanne olevasta tai epäilemästänne turvallisuusrikkomuksesta, sisältäen vahinkotapahtuman, varkauden tai Salasananne valtuuttamattomasta tai muusta oleellisen rekisteröintitiedon välittämisestä.

Yksityisyyden Suojaa Koskevan Lausunnon Vahvistaminen

Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto löytyy tältä Internetsivustolta, ja kirjautumalla Internetsivustolle sitoudutte oikeudellisesti määräyksiin yksityisyyden suojasta. Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto on kokonaisuudessaan täten osa tätä sopimusta. Tutustuaksenne yksityisyyden suojaa koskevaan lausuntoon lausuntoon napsauttakaa tätä linkkiä.

Käyttörajoitus

Tämä sivusto sisältää BD:hen liittyviä tietoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä asiakkaillemme, työntekijöillemme sekä osakkeenomistajillemme kuten myös suurelle yleisölle. Tästä huolimatta BD ei anna mitään vakuutuksia Internetsivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta, minkä lisäksi BD nimenomaisesti rajoittaa velvollisuutensa päivittää kyseessä olevia tietoja.

Tämä Internetsivusto sekä sen Sisältö on esitetty "as is" ja "as available" -periaatteella ilman minkäänlaisia vakuutuksia. Internetsivustolla tai sen Sisällössä saattaa olla viivästyksiä, puutteita tai epätarkkuuksia. BD eivätkä myöskään sen tytär- ja sisaryhtiöt anna vakuutuksia koskien Internetsivustojen ja Sisällön oikeellisuutta, kokonaisuutta, ajanmukaisuutta, ei-loukkaavuutta, omistusta, kaupallisuutta eikä myöskään Internetsivuston tai sen Sisällön soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, ja vapautamme itsemme tällaisista nimenomaisista tai epäsuorista vakuutuksista. BD ei vakuuta, että tämän Internetsivuston Sisältö olisi vapaa viruksista, madoista tai muista koodeista, jotka voivat sisältää saastuttavia tai tuhoavia aineistoja. Sen vuoksi, että jotkut oikeusjärjestykset eivät salli poikkeamista tietyistä vakuutuksista, on mahdollista, että nämä poikkeukset eivät sovellu Teihin.

Vastuunrajoitus

Tämän Internetsivuston käyttö tapahtuu omalla vastuullanne. BD, sen tytär- ja sisaryhtiöt, niiden johtajat, työntekijät, edustajat tai niihin jollakin tavalla liittyvät tahot eivät vastaa millään tavoin suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat aiheutua tämän Internetsivuston käytöstä, Internetsivuston toimimattomuudesta tai Internetsivuston tietojen luotettavuudesta. Tämä vastuunrajoitus koskee kaikenlaisia tappioita tai vahinkoja, riippumatta menetyksen tai vahingon syntytavasta, olipa sitten kyseessä välitön tai välillinen, yleinen, erityinen, sattumanvarainen, seuraamuksellinen, tunnusomainen tai muunlainen vahinko, mukaan lukien rajoituksetta tietojen, tulon tai voiton menetys. Vastuunrajoitus on voimassa siitä riippumatta perustuuko väitetty vastuu sopimukseen, huolimattomuuteen, rikkomukseen, ankaraan vastuuseen tai johonkin muuhun perusteeseen ja vastuunrajoitus on voimassa vaikka BD:n valtuutetulle edustajalle tai sen tytär- tai sisaryhtiölle olisi ilmoitettu tai niiden olisi pitänyt tietää tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

Yllä kuvattua vastuun rajoittamista ei sallita kaikissa maissa, joten yllä kuvattu vastuunrajoitus ei ehkä koske Teitä. Jos tämän vastuunrajoituksen jokin osa on pätemätön tai ei ole täytäntöönpantavissa, BD:n ja/tai sen tytär- tai sisaryhtiön kokonaisvastuu on rajoitettu sataan (100) euroon. Jos Käyttöehtojen jonkin osan katsotaan olevan tarkoituksensa vastainen, kaikki muut vastuunrajoitukset ja vahinkotapausrajoitukset jäävät voimaan.

Ennakoivat Lausunnot

Internetsivustossamme voi esiintyä ajoittain lausuntoja, joissa ennustetaan BD:n toimintaa esimerkiksi tulevien tuottojen, uusien tuotteiden ja tulojen, tai tapahtumien tai kehityskulkujen osalta, joita BD odottaa tapahtuvan tai ennakoi tulevan. Kaikki tällaiset lausunnot perustuvat BD:n senhetkisiin odotuksiin ja tällaisiin lausuntoihin sisältyy aina useita liiketoiminnallisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Todelliset tulokset voivat vaihdella merkittävästi ennustetuista tuloksista, joita on kuvattu, jotka ovat sisältyneet, tai joihin on viitattu tällaisissa ennakoivissa lausunnoissa. Tekijät, jotka voisivat vaikuttaa todellisten tulosten merkittävään eroon ennakoivista lausunnoista, ovat, mutta eivät rajoitu ainoastaan näihin: kilpailulliset tekijät, hinnoittelu ja markkinaosuus -paineet; epävarmat oikeudenkäynnit; BD:n mahdollisuudet saavuttaa ennustetut myynnit ja tulot, jotka perustuvat myynnin suuruuteen ja erinäisiin odotuksiin saavuttaa kustannussäästöjä tuotteilla, sekä saavuttaa yrityskauppoihin liittyviä ennakoituja yhteisvaikutuksia ja muita kustannussäästöjä, alueelliset muutokset, kansalliset tai kansainväliset taloudelliset olosuhteet; energiakulujen korotukset: kustannusmuutokset ja raaka-aineiden saatavuus ja BD:n mahdollisuudet säilyttää hyvät järjestelyt ja suhteet tavarantoimittajiin, korko- ja kurssimuutokset; myöhästymiset tuotteiden käyttöönotoissa; sekä muutokset terveys- ja muissa viranomaismääräyksissä, kuten myös muut tekijät, joita käsitellään näillä Internetsivustoilla. Emme tule päivittämään mitään ennakoivia lausuntoja.

Vahingonkorvaus

Mikäli BD:hen kohdistetaan oikeudellisia toimenpiteitä tai vaatimuksia, jotka johtuvat (i) Internetsivustojen tai Sisällön käytöstä, johon liittyy Teidän puoleltanne näiden Käyttöehtojen rikkominen, tai (ii) antamastanne Tiedosta, sitoudutte puolustamaan ja korvaamaan rajoituksetta kaiken BD:lle, sen tytär- ja sisaryhtiöille, sen ja niiden johtajille, päälliköille, työntekijöille, edustajille, sijoittajille, lisenssinantajille aiheutuneen vahingon sekä maksamaan edellä mainituille kaikki kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitokulut. BD antaa Teille tiedon viipymättä tällaisesta vaatimuksesta, kanteesta tai prosessista. BD:llä on oikeus, vapauttamatta Teitä vahingonkorvausvelvollisuudestanne, halutessaan ja kustannuksellaan, osallistua minkä tahansa vaatimuksen tai kanteen kiistämiseen, vastustamiseen ja/tai sopimiseen, tai ottamaan minkä tahansa jutun hoitamisen itselleen. Te ette voi missään tapauksessa sopia mitään kannetta tai vaatimusta, josta aiheutuu BD:lle mitään vastuita ja velvoitteita, ilman BD:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Yleistä

Vastaatte siitä, että Teillä on käytössänne kaikki Internetsivustoille kirjautumiseen ja niiden käyttöön vaadittavat puhelin-, atk-laitteistot ja muut laitteistot sekä että vastaatte näiden ylläpidosta ja kaikista näihin liittyvistä kuluista. BD pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa materiaalia tältä Internetsivustolta milloin tahansa. BD valvoo ja ylläpitää näitä Internetsivustoja Suomessa olevasta toimistostaan. Kaikissa vaatimuksissa liittyen Internetsivustoihin ja niiden käyttöön sovelletaan Suomen lakeja. Käyttämällä näitä Internetsivustoja sitoudutte Suomen tuomioistuinten toimivaltaan, jotka liittyvät näihin Internetsivustoihin tai niiden käyttöön. Tällaisilla tuomioistuimilla tulee olla yksinomainen toimivalta kaikissa tällaisissa toimissa. Tähän sopimukseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavarakauppasopimusta.

Nämä Käyttöehdot muodostavat kokonaisuudessaan Teidän ja BD:n välisen tätä Internetsivustoa ja sen käyttöä koskevan sopimuksen. Kaikki Internetsivuston käyttöön tai Sisältöön liittyvät kanteet tai toimenpiteet on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen tai toimenpiteen aiheuttavan tapahtuman ajankohdasta. Näiden Käyttöehtojen kaikki vahingonkorvausta, vastuunrajoitusta, takuita tai omistusoikeutta koskevat lausekkeet ovat voimassa, vaikka sopimuksen voimassaolo päättyisi jostakin syystä. Mikäli tämän sopimuksen jokin kohta tulkitaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, sopimuksen muut osat kohdat ovat edelleen voimassa. Pätemättömän tai toimeenpanokelvottoman kohdan korvaa tällöin alkuperäisen kohdan henkeä vastaava lähin kohta, joka on pätevä ja toimeenpantavissa. Jonkin sopimuksen kohdan käyttämättä jättäminen ei merkitse kyseisestä oikeudesta luopumista. Kaikki sopimuksessa erikseen mainitsemattomat oikeudet pidätetään.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jos valitset "Hyväksy evästeet", kaikki evästeet tallennetaan. Lue evästekäytäntömme ja muokkaa evästeasetuksia omaan käyttöösi sopiviksi.