Vilkår for bruk

www.bd.com/no-no ("nettstedet") er et nettsted som drives av BD ("vi"). Vi er registrert i Norge under firmanummer 315 og har vår registrerte kontoradresse på BD Norway AS, Gjerdrumsvei 8, 0484 Oslo. Organisasjonsnummeret vårt er 979 198 523.

Disse vilkårene ("avtalen") gjelder din bruk av dette nettstedet og bør leses i sammenheng med personvernerklæringen og alle andre vilkår og betingelser som ligger på eller refereres til på dette nettstedet.

DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET ELLER NOEN AV DE INTERNE ELLER EKSTERNE KOBLINGENE TIL ELLER FRA NETTSTEDET UTGJØR BEKREFTELSE OG GODKJENNING AV VILKÅRENE I AVTALEN OG PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE I AVTALEN ELLER PERSONVERNERKLÆRINGEN, MÅ DU IKKE BRUKE DETTE NETTSTEDET.

Du bekrefter også og sier deg enig i at vi kan endre denne avtalen når som helst, etter eget valg, at alle endringer i denne avtalen vil tre i kraft så snart vi legger ut endringene på dette nettstedet, og at du er bundet av eventuelle endringer vi har gjort, og vil se gjennom denne avtalen hver gang du går inn på nettstedet, slik at du er klar over og enig i alle endringer som er foretatt i denne avtalen. Fortsatt bruk av nettstedet etter endringer i avtalen betyr at du godtar disse endringene. Du bekrefter også og sier deg enig i at denne avtalen bare gjelder for dette nettstedet og våre nettbaserte aktiviteter, med mindre vi spesifikt angir noe annet, og den gjelder ikke noen av våre aktiviteter utenfor nettstedet.

Du bekrefter og sier deg enig i at alt materiell, inkludert, uten begrensning, innhold, data, programvare, informasjon, produkter og tjenester som ligger på eller tilbys via dette nettstedet ("materiell"), samt opphavsretten og andre eiendomsrettigheter til slikt materiell, er beskyttet av opphavsrett, varemerke, tjenestemerke, patent, handelshemmelighet eller andre åndsverkrettigheter eller lover. Med unntak av det som spesifikt tillates i denne avtalen, er all bruk av materiell strengt forbudt. Hvis ikke vi og/eller den aktuelle rettighetsinnehaveren gir deg skriftlig tillatelse på forhånd, kan du ikke selge, lisensiere, leie ut, endre, skrive ut, kopiere, reprodusere, laste ned, overføre, distribuere, vise frem offentlig, fremføre offentlig, publisere, redigere, tilpasse, kompilere eller opprette utledet arbeid fra noe materiell (inkludert, uten begrensning, via rammearbeid eller systematisk henting for å opprette samlinger, kompileringer, databaser eller kataloger). Med unntak av hvis vi gir deg skriftlig tillatelse på forhånd, er bruk av alle nettlesere (med unntak av generelt tilgjengelige nettlesere fra tredjepart), motorer, programvare, edderkopper, roboter, avatarer, representanter, verktøy eller andre enheter eller mekanismer til å navigere til eller søke på dette nettstedet strengt forbudt. Til tross for det foregående kan du laste ned eller skrive ut enkeltkopier av materiell bare for personlig, ikke-kommersiell bruk, så sant du overholder all opphavsrett og andre merknader om eiendomsrett. Vi forbeholder oss retten til når som helst å avslutte din tillatelse til å ta personlige kopier av materiell fra dette nettstedet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen, er med enerett.

Du bekrefter og sier deg enig i at vi, etter eget valg, når som helst og med eller uten melding, kan blokkere eller avslutte din eller andre parters tilgang til hele eller deler av nettstedet eller materiell, eller endre eller avbryte alle aspekter ved eller funksjoner på nettstedet eller i materiell (inkludert, uten begrensning, avslutning av nettstedet i sin helhet). Uten begrensning av andre bestemmelser i denne avtalen forbeholder vi oss retten til å utføre alle tiltak i henhold til lover eller reguleringer som vi mener er passende, når det gjelder nettstedet, materiell og denne avtalen. Du bekrefter også og sier deg enig i at, med mindre vi spesifikt angir noe annet, innebærer ikke lenker på dette nettstedet til andre nettsteder at vi støtter slike nettsteder, eller at vi har noen som helst tilknytning til operatørene av slike nettsteder, at slike nettsteder ikke er under vår kontroll, og at vi ikke har ansvaret for noe materiell (inkludert, uten begrensning, innhold, data, programvare, informasjon, produkter eller tjenester) som ligger på eller tilbys via slike nettsteder, eller egnetheten, anstendigheten, lovligheten, samsvar med opphavsrett, nøyaktigheten eller andre aspekter ved slike nettsteder. Din kobling til nettsteder fra dette nettstedet skjer på egen risiko, og vi vil ikke være ansvarlige eller skyldige for eventuelle skader som oppstår som en følge av eller i forbindelse med slike lenker eller nettsteder.

Du har ikke rett til (og kan heller ikke hjelpe andre) å sette opp lenker fra andre nettsteder til dette nettstedet (uansett om det gjelder hypertekstlenker, direktelenker, rammearbeid, veksling eller på andre måter) uten skriftlig tillatelse fra oss på forhånd, som vi kan gi, holde tilbake og trekke tilbake etter eget valg.

Når du går til eller bruker dette nettstedet, må du ikke laste opp eller sende materiell som er teknisk skadelig (inkludert, uten begrensning, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen ondsinnet programvare eller skadelige data), og du sier deg enig i ikke å misbruke nettstedet (inkludert, uten begrensning, ved hjelp av hacking).

Du bekrefter og sier deg enig i at dette nettstedet og alt "materiell" er ment å tilby generell informasjon bare til kunder, at verken dette nettstedet eller eventuelt "materiell" er ment å utgjøre, og ikke utgjør, gjennomføring eller instruksjoner om medisinske eller profesjonelle helseråd, diagnoser, konsultasjon, behandling, innhold, data, programvare, informasjon, produkter og/eller tjenester, og at du alltid vil konsultere din kvalifiserte leverandør angående medisinske råd eller helseråd, diagnoser, konsultasjon, behandling, innhold, data, programvare, informasjon, produkter og/eller tjenester. Du bekrefter også og sier deg enig i at alle leverandører av medisinsk utstyr eller helsetjenester eller andre kataloger eller plasseringer (inkludert, uten begrensning, innholdet og resultatene av disse) som ligger på eller tilbys via nettstedet, er ment å gi generell informasjon bare til kunder, og utgjør ikke at vi støtter eller har noen som helst tilknytning til slike leverandører.

Du bekrefter og sier deg enig i at bruk av dette nettstedet og "materiell" skjer på egen risiko og tilbys "som den er" og "som tilgjengelig", og at vi fraskriver oss ethvert ansvar forbundet med nettstedet og alt "materiell". Dette innebærer bl.a at vi ikke aksepterer oss noe som helst ansvar når det gjelder dette nettstedet eller "materiell" (inkludert, uten begrensning, ansvar forbundet med eiendomsrett eller krenkelse av tredjeparts rettigheter, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for et bestemt formål), og at vi fraskriver oss ethvert ansvar for at dette nettstedet eller "materiell" vil være nøyaktig, pålitelig, riktig, nyttig, tidsriktig, uavbrutt, sikker, uten mangler eller feil (inkludert, uten begrensning, virus, ormer, trojanske hester, annen skadelig kode eller andre skadelige komponenter). I jurisdiksjoner som ikke tillater fraskrivelser eller begrensninger av enkelte typer ansvar, vil vårt ansvar og ansvaret til våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører være begrenset til det omfanget loven tillater.

Du bekrefter og sier deg enig i at vi og/eller våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere og/eller leverandører under ingen omstendigheter vil være ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, følgesmessige, spesielle, eksemplariske, straffemessige eller andre skader som er knyttet til bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller "materiell" når som helst i noen som helst periode, inkludert, uten begrensning, alt ansvar for tap av inntekter, forretningstap, tap av fortjeneste eller kontrakter, tap av forventede besparelser, tap av data, tap av goodwill, bortkastet administrasjons- eller kontortid, tap eller skade som skyldes virus som kan ha innvirkning på datautstyret, programvare eller data (uansett om det er med hensyn til kontrakt, skadegjørende handling, uaktsomhet, erstatningsansvar eller annet, og selv om vi og/eller våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere og/eller leverandører har fått vite at slike skader er en mulighet). Hvis du er misfornøyd med eller krever erstatning i tilknytning til noen deler av dette nettstedet, "materiell" eller denne avtalen, er din eneste løsning å avslutte bruken av dette nettstedet og alt "materiell".

Ingenting i denne avtalen har innvirkning på vårt ansvar for dødsfall eller personskader som oppstår på grunn av vår uaktsomhet, vårt ansvar for svindel, feilaktig fremstilling, brudd på vilkår når det gjelder eiendomsrett, eller på annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Du bekrefter og sier deg enig i at du vil holde oss og våre datterselskaper, etterfølgere, overdragelsesmottakere, tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører, inkludert alle respektive direktører, ledere, ansatte og konsulenter, skadesløse mot alle krav, skader, tap, ansvar, vurderinger, kostnader og utgifter (inkludert rimelige juridiske avgifter og kostnader) knyttet til din bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller materiell, eller ditt brudd på denne avtalen, eventuelle lover, regler eller forskrifter eller eventuelle tredjeparters rettigheter, at vi forbeholder oss retten til eksklusivt å forsvare og styre eventuelle slike kompensasjonssaker, og at du vil samarbeide fullt med oss i slike eventuelle forsvar.

Du bekrefter og sier deg enig i at hvis du befinner deg i en jurisdiksjon i verden hvor vanlige, lovfestede, regulerende, kodede eller andre lover, regler eller reguleringer gjør det upassende eller ulovlig å gå til nettstedet eller materiell, eller som er underlagt samtykke eller tillatelser du ikke selv har innhentet, eller som annullerer denne avtalen i sin helhet eller delvis, har du ikke autorisasjon til å gå til dette nettstedet eller materiell. Du bekrefter også og sier deg enig i at oppbyggingen, gyldigheten og ytelsen av denne avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår fra eller i tilknytning til denne avtalen, er undergitt norsk rett, at eksklusivte verneting for eventuelle krav eller søksmål i forbindelse med bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller annet materiell, eller denne avtalen, vil være norske domstoler, at du vil akseptere deg den eksklusive kompetansen til dissei domstolene når det gjelder behandling av slike krav eller handlinger, og at du vil frasi deg alle innvendinger basert på verneting, rettskrets eller ubeleilige forum i forhold til disse domstolene.

Du bekrefter og sier deg enig i at hvis noen bestemmelser i denne avtalen bedømmes av en rett eller annen instans for kompetent jurisdiksjon som ikke mulig å håndheve, vil slike bestemmelser elimineres eller begrenses i så liten grad som mulig, slik at denne avtalen ellers vil forbli i full kraft, at denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder saksforholdet i den, og at den erstatter alle andre tidligere avtaler eller forståelser mellom deg og oss, uansett om de er muntlige eller skriftlige, når det gjelder saksforhold i denne avtalen, at denne avtalen ikke kan endres, i sin helhet eller delvis, av andre enn oss og som på andre måter kan være spesifikt beskrevet andre steder i denne avtalen, og at alt som ligger på eller tilbys via dette nettstedet som ikke er i overensstemmelse med eller som er i konflikt med vilkårene i denne avtalen, overstyres av vilkårene i denne avtalen.

PROSEDYRE FOR Å SETTE FREM KRAV OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

Vi respekterer åndsverksrettighetene til andre, og vi ber deg og alle våre brukere av nettstedet, tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører å gjøre det samme. Hvis du mener at arbeid med opphavsrett har blitt kopiert og er tilgjengelige på dette nettstedet på en måte som utgjør et brudd på opphavsretten, kan du varsle oss ved å gi vår opphavsrettsrepresentant all følgende informasjon:

  • Den elektroniske eller fysiske signaturen til eieren av opphavsretten, eller personen eller enheten som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten.
  • En spesifikk beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som det påståtte bruddet gjelder.
  • En spesifikk beskrivelse av den påståtte krenkende aktiviteten (inkludert den spesifikke nettsideadressen på dette nettstedet).
  • En spesifikk beskrivelse der den originale eller en autorisert kopi av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet finnes (inkludert for eksempel en bestemt nettsideadresse som ikke er på dette nettstedet).
  • Navnet ditt, adressen, telefonnummeret og e-postadressen.
  • En skriftlig erklæring fra deg om at du er i god tro om at den omtvistede bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, personen eller enheten som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten, eller loven.
  • En edsvoren skriftlig erklæring fra deg om at all informasjonen ovenfor er nøyaktig, og at du er eieren av opphavsretten eller personen eller enheten som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten.
  • Vår representant for varsler om krav vedrørende brudd på opphavsretten på dette nettstedet kan nås på følgende adresse: BD Switzerland 317 sarl, A-One Business Centre, ZA Vers-la-Pièce No 10, 1180 Rolle, Sveits, Attn: General Counsel International.
  • Hvis du har noen klager i forbindelse med nettstedet eller tjenestene eller produktene vi tilbyr, kan du kontakte oss ved å klikke på delen Kontakt oss på dette nettstedet.

VIKTIG: VENNLIGST LES DISSE BETINGELSENE FOR BRUK AV NETTSTEDET OG JURIDISKE BEGRENSNINGER ("VILKÅR") GRUNDIG FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. BRUK AV DETTE NETTSTEDET INDIKERER AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE BRUKE DETTE NETTSTEDET.


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.