Warunki Korzystania Ze Strony

Wprowadzenie

Witamy na stronie www.bd.com/pl (“Strona”). Firma Becton, Dickinson and Company (zwana dalej"BD", “my”, “nas” lub “nasz”, w zależności od potrzeby) zapewnia dostęp do Strony z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszej Umowie Określającej Warunki Korzystania ze Strony (“Umowa’). Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Umowę. Uzyskując dostęp do niniejszej Strony lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę bez ograniczeń na związanie warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przestrzeganie niniejszej Umowy i związanie niniejszą Umową, nie mogą Państwo uzyskać dostępu do niniejszej Strony, korzystać z niej ani pobierać żadnych materiałów.

Prosimy zwrócić uwagę, że inne strony BD regulują ich konkretne Warunki.  Zalecamy uważne przeczytanie tych dokumentów po wejściu na inne strony BD.

Prosimy zwrócić uwagę, że jeśli są Państwo istniejącym klientem lub dostawcą BD, celem tych warunków nie jest zastąpienie lub zmodyfikowanie warunków zawartych w Państwa umowach dla klientów lub sprzedawców.  W przypadku braku zgodności, warunki w umowach zawartych na piśmie będą miały pierwszeństwo względem niniejszej Umowy. Wszystkie produkty i usługi BD mogą również podlegać odrębnym warunkom regulującym ich użycie.

BD zastrzega sobie prawo aktualizacji lub modyfikowania niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie przez Państwa z niniejszej Strony po takiej zmianie stanowi zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy w postaci zmienionej i związanie nią. Z tego powodu zachęcamy do przeanalizowania niniejszej Umowy za każdym razem w przypadku korzystania z tej Strony. Niniejsza Umowa została skorygowana po raz ostatni w lipcu 2007 roku.

Dostępność Strony i Użytkownicy Międzynarodowi

Administratorem Strony jest BD w Stanach Zjednoczonych. Strona ta i jej zawartość ("Zawartość") sązaprojektowane w taki sposób, aby spełniać przepisy prawa polskiego i są przeznaczone wyłącznie dlamieszkańców Polski. Dostęp do Strony i Zawartości może nie być legalny w przypadku pewnych osób lub wpewnych krajach poza Polską. W przypadku uzyskania dostępu do tej Strony spoz a Polski, odbywa się to nawłasne ryzyko i odpowiedzialność w kontekście przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Państwajurysdykcji. Materiały publikowane na tej stronie mogą odnosić się do produktów lub usług, które nie sądostępne w Państwa kraju. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, należy skontaktować się z lokalnymbiurem BD. Ponadto BD nie składa żadnych oświadczeń, że materiały na Stronie są odpowiednie lub dostępnedo wykorzystania w innych lokalizacjach poza Polską, a dostęp do nich z innych krajów, gdzie ich treści sąniezgodne z prawem, jest zabroniony. Żadnych materiałów znajdujących się na Stronie nie należyinterpretować jako promocji lub zachęty w odniesieniu do produktu lub użycia jakiegokolwiek produktu, którejest niedozwolone przez prawo i regulacje kraju, w którym są Państwo zlokalizowani.

Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej

Zawartość tej Strony jest prezentowana w formie podsumowania, ma charakter ogólny i jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych; nie jest ona przeznaczona ani zalecana jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Nie należy wykorzystywać Zawartości tej Strony do diagnozowania problemu zdrowotnego lub problemu związanego ze sprawnością fizyczną bądź choroby.   Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych w zakresie schorzenia lub leczenia. Żadne treści zawarte na tej Stronie nie są przeznaczone do wykorzystywania dla celów diagnozy lekarskiej lub leczenia. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na tej Stronie.

Powiadomienie dot. Praw Autorskich i Ograniczenia w zakresie Korzystania

Materiałów zawartych na tej Stronie nie należy wykorzystywać, chyba że dopuszcza się to wyraźnie w niniejszej Umowie.  Cała Zawartość Strony, włącznie z opcjami wyboru, układem i projektem Zawartości, jest własnością BD lub jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim lub innymi przepisami w zakresie własności intelektualnej, włącznie z prawami sui generis w zakresie ochrony baz danych.  Nie można modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, pobierać, zamieszczać, przekazywać lub rozpowszechniać w żaden sposób Zawartości, w całości lub częściowo, włącznie z kodami i oprogramowaniem. Zawartość ze Strony można pobierać wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że Zawartość nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowana, wszelkie powiadomienia dot. praw autorskich i innych praw własności pozostaną nienaruszone, a w przypadku prezentowania lub wykorzystywania Zawartości w inny sposób, dołączone będzie wyrażenie “Wykorzystywane za zgodą Becton, Dickinson and Company”.

Procedury w Zakresie Domniemanego Naruszenia Praw Autorskich

Szanujemy prawa intelektualne innych i prosimy Państwa o to samo. Jeśli sądzą Państwo, że ich utwór został skopiowany w jakikolwiek sposób, który stanowi naruszenie prawa autorskiego, prosimy dostarczyć naszemu Wiceprezesowi i Radcy Prawnemu ds. Własności Intelektualnej (Vice President and Chief Intellectual Property Counsel), 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, Email: copyrightagent@bd.com następujące informacje:

  • podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela lub właściciela prawa autorskiego;
  • opis utworu chronionego prawem autorskim, którego naruszenie zarzuca się;
  • opis miejsca, w którym materiał, co do którego zarzuca się, że narusza praw autorskie, jest zlokalizowany na Stronie;
  • Państwa adres, numer telefonu i adres email;
  • Państwa oświadczenie o przekonaniu w dobrej wierze, że omawiane użycie nie jest upoważnione przez właściciela prawa autorskiego, jego przedstawiciela lub przez prawo;
  • Państwa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, żepowyższe informacje w Państwa powiadomieniu są dokładne oraz , że są Państwo właścicielem prawaautorskiego lub posiadają Państwo należyte umocowanie do występowania w imieniu właściciela prawaautorskiego .

Informacje dot. Znaków Towarowych

Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo prezentowane na tej Stronie ("Znaki Towarowe") są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi BD, spółek stowarzyszonych lub stron trzecich. Żadnych treści zawartych na tej Stronie nie należy interpretować jako takich, które udzielają, w sposób domniemany, w drodze estopelu lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do Znaków Towarowych bez wyraźnej pisemnej zgody BD lub stosownej strony trzeciej. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, użycie Znaków Towarowych znajdujących się na Stronie jest surowo zabronione. Prosimy zwrócić uwagę, że nazwy spółek i produktów wymienionych na tej stronie mogą być znakami towarowymi stosownych właścicieli. Pełna lista znaków towarowych BD w zakresie każdej jednostki operacyjnej jest dostarczona poniżej.

Informacje publiczne i niezamawiane

Strona może stwarzać okazje do dostarczania BD informacji zwrotnych na temat niniejszej Strony i naszych produktów oraz do przesyłania innych niezamawianych materiałów (zwanych łącznie “Informacjami Niezamawianymi”).  Można dostarczać wyłącznie takie Niezamawiane Informacje, które spełniają wymagania niniejszych Warunków.

Z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszej Umowie, przyjmujemy innowacyjne pomysły w zakresie nowych produktów i technologii dostarczone naszej spółce przez osoby fizyczne nie zatrudnione w BD i organizacje nie stowarzyszone z BD, o ile takie wynalazki są objęte istniejącymi patentami lub w ich przypadku złożono wnioski patentowe przez osobę dostarczającą pomysły.  Jeśli chcą Państwo dostarczyć jakiekolwiek takie pomysły, należy kliknąć tutaj w celu uzyskania kopii informacji na temat dostarczania materiałów i procedury.

BD i pracownicy BD nie przyjmują ani nie rozpatrują żadnych niezamawianych pomysłów, włącznie z pomysłami na nowe kampanie reklamowe, nowe promocje, nowe produkty lub technologie, procesy, materiały, plany marketingowe i nowe nazwy produktów.  Prosimy nie przesyłać żadnych oryginalnych projektów graficznych, próbek, wersji demonstracyjnych i innych prac.  Taka polityka służy wyłącznie uniknięciu potencjalnych nieporozumień lub sporów, gdy produkty lub strategie marketingowe BD mogą wydać się podobne do pomysłów dostarczonych BD.   Tak więc z wyjątkiem opisanych wyżej okoliczności dotyczących opatentowanych pomysłów lub takich, w przypadku których złożono wniosek patentowy, prosimy nie przesyłać niezamawianych pomysłów do BD ani do żadnej osoby w BD. 

Jeśli pomimo naszego żądania, aby nie przesyłać do nas swoich pomysłów i materiałów, zostaną one przesłane, a także w razie zamieszczenia na naszej Stronie Informacji Publicznych, wszelkie takie Informacje Publiczne i wszelkie Niezamawiane Informacje będą uznawane za NIEPOUFNE i NIEZASTRZEŻONE, a BD i spółki stowarzyszone będą mogły swobodnie wykorzystywać takie informacje w dowolnym celu i w dowolny sposób.

Strona ta może stwarzać okazje do zamieszczania informacji w publicznych obszarach Strony, takich jak biuletyny elektroniczne (zwane łącznie “Obszarami Publicznymi”), lub przesyłania komentarzy i informacji zwrotnych (wszelkie takie dostarczone informacje są zwane“Informacjami Publicznymi”).   Choć BD może niekiedy monitorować lub przeglądać informacje zamieszczone w Obszarach Publicznych Strony, BD nie ma obowiązku podejmować takich czynności i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wynikających z Zawartości takich Obszarów Publicznych lub Strony ogólnie, ani z tytułu żadnego błędu, pomówienia, zniesławienia, oszczerstwa, zaniedbania, poświadczenia nieprawdy, treści nieprzyzwoitych, pornograficznych, bluźnierczych, zawierających pogróżki lub nieścisłości na Stronie.

Zabronione jest zamieszczanie lub przesyłanie materiałów nielegalnych, zawierających pogróżki, oszczerstwa, pomówienia, nieprzyzwoitych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych bądź jakichkolwiek innych materiałów mogących stanowić zachowanie lub zachęcać do zachowania, które byłoby uznane za przestępstwo karne, powodowałoby powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszałoby prawo. BD podejmie pełną współpracę z wszelkimi organami egzekucyjnymi lub w zakresie nakazów sądowych nakazujących lub polecających BD ujawnienie tożsamości jakiejkolwiek osoby umieszczającej takie materiały.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat nie powinny dostarczać żadnych Niezamawianych Informacji zawierających dane umożliwiające identyfikację.

Linki do Innych Stron

Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do tej Strony.  Strona ta może wykorzystywać ramkowanie lub zawierać odnośniki lub linki do innych stron internetowych BD (“Inne Strony BD”) a także innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez BD (“Strony Zewnętrzne”). Te odniesienia i/lub linki do Stron Zewnętrznych są dostarczone wyłącznie dla celów odniesienia i wygody i nie sugerują, aby przeglądać materiały ani nie stanowią aprobaty materiału na tych Stronach Zewnętrznych, ani nie sugerują żadnego powiązania z ich operatorami. BD nie kontroluje tych Stron Zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Strony Zewnętrzne (i strony internetowe, do których zawierają linki) mogą zawierać informacje na temat zastosowań produktów, które nie zostały dopuszczone lub zatwierdzone przez stosowne władze krajowe. BD nie zachęca do tych zastosowań niezgodnych z zarejestrowaną dokumentacją. Strony Zewnętrzne (i strony internetowe, do których zawierają linki) mogą zawierać informacje, które są nieprecyzyjne, niekompletne lub nieaktualne. Państwa dostęp do Stron Zewnętrznych (i stron internetowych, do których zawierają linki) oraz korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Prosimy zwrócić uwagę, że inne strony BD regulują ich konkretne Warunki i Polityki Prywatności.  Zalecamy uważne przeczytanie tych dokumentów po wejściu na inne strony BD.

Żadne Ramkowanie Nie Jest Dozwolone

Elementy tej Strony są chronione prawem autorskim, przepisami w zakresie wzorów użytkowych, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami i nie mogą być kopiowane lub naśladowane w całości lub w części z wykorzystaniem żadnych środków, między innymi z wykorzystaniem ramkowania, głębokiego linkowania lub dublowania.   Żadnej Zawartości naszej Strony nie można retransmitować bez wyraźnej zgody BD na piśmie.  Jeśli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem linku do naszej Strony, w celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z centralą BD wysyłając emaila na adres reception_warsaw@europe.bd.com.

Stosunki z Ogłoszeniodawcami

Państwa korespondencja lub stosunki biznesowe z ogłoszeniodawcami lub udział w ich promocjach na Stronie lub za pośrednictwem Strony, włącznie z płatnością i dostawą powiązanych towarów lub usług, oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi stosunkami dotyczą wyłącznie relacji pomiędzy Państwem a takim ogłoszeniodawcą. Zgadzają się Państwo, że BD nie ponosi ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu straty lub szkody dowolnego rodzaju, poniesionej wskutek takich stosunków lub wskutek obecności takiego ogłoszeniodawcy na Stronie.

Rejestracja Konta

Niektóre funkcje niniejszej Strony mogą wymagać utworzenia konta. W ramach procesu rejestracji, goście wybiorą Nazwę Użytkownika i Hasło, wraz z informacjami dot. rejestracji, które muszą być dokładne i aktualne. Nie można wybierać lub wykorzystywać Nazwy Użytkownika innej osoby z zamiarem podania się za tą osobę lub wykorzystywać Nazwy Użytkownika, do której prawa posiada inna osoba, bez upoważnienia takiej osoby.   Nieprzestrzeganie powyższych postanowień stanowi naruszenie niniejszej Umowy, co może skutkować natychmiastowym wygaśnięciem ważności konta.  Zgadzają się Państwo na podjęcie uzasadnionych środków w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa hasła.

Odpowiadają Państwo za korzystanie z konta i wszelkie czynności podejmowane w ramach konta, włącznie z korzystaniem z konta przez stronę trzecią upoważnioną przez Państwa do korzystania z Nazwy Użytkownika i Hasła.   Powiadomią Państwo BD o wszelkich znanych lub podejrzewanych przypadkach nieupoważnionego użycia Państwa konta lub wszelkich znanych lub podejrzewanych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, włącznie z utratą, kradzieżą lub nieupoważnionym ujawnieniem Państwa hasła lub jakichkolwiek istotnych szczegółowych informacji dostarczonych podczas rejestracji.

Polityka Prywatności w Odniesieniu do Strony

Nasza Polityka Prywatności jest dostępna na tej Stronie, a uzyskując dostęp do tej Strony zgadzają się Państwo na związanie Polityką Prywatności. Polityka Prywatności zostaje niniejszym w całości włączona do niniejszej Umowy na mocy odwołania.  Aby przeczytać naszą Politykę Prywatności, prosimy kliknąć tutaj.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

NINIEJSZA STRONA ZAWIERA INFORMACJE DOTYCZĄCE BD, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE DLA NASZYCH KLIENTÓW, PRACOWNIKÓW I UDZIAŁOWCÓW, A TAKŻE DLA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA. BD NIE SKŁADA JEDNAK ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI INFORMACJI TUTAJ ZAWARTYCH I W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI WSPOMNIANYCH INFORMACJI.

STRONA ORAZ JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZONE NA ZASADZIE „JAK JEST”, „JAK DOSTĘPNE” BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. JEŚLI CHODZI O ZAWARTOŚĆ I STRONĘ, MOGĄ WYSTĘPOWAĆ OPÓŹNIENIA, PRZEOCZENIA LUB NIEŚCISŁOŚCI. BD I SPÓŁKI STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ZAWARTOŚCI LUB SAMEJ STRONY I NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE TAKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE.

BD NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNEGO KODU, KTÓRY MOŻE WYKAZYWAĆ WŁAŚCIWOŚCI INFEKUJĄCE LUB DESTRUKCYJNE. Z UWAGI NA FAKT, ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA PEWNYCH GWARANCJI, WYŁĄCZENIA TE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC PAŃSTWA.

Ograniczenie Odpowiedzialności

KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z TEJ STRONY ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. BD, SPÓŁKI STOWARZYSZONE LUB ICH STOSOWNI DYREKTORZY, KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POŚREDNICH LUB BEZPOŚREDNICH STRAT LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB OPIERANIA SIĘ NA JEJ TREŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE WOBEC WSZELKICH STRAT I SZKÓD DOWOLNEGO RODZAJU, POŚREDNICH LUB BEZPOŚREDNICH, OGÓLNYCH, SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, WYNIKOWYCH, RETORSYJNYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ UTRATĘ DANYCH, DOCHODU LUB ZYSKÓW. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIERA SIĘ NA UMOWIE, ZANIEDBANIU, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE, I NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL BD ZOSTAŁ POWIADOMIONY LUB POWNIEN BYŁ WIEDZIEĆ O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W NIEKTÓRYCH STANACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE SZKÓD LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE WYŻEJ, TOTEŻ TO OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC PAŃSTWA. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WÓWCZAS ZAGREGOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BD I/LUB SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY TRZYSTU PIĘĆDZIESIĘCIU ZŁOTYCH POLSKICH (350,00 PLN). JEŚLI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI NAPRAWCZE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU, WSZELKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WYŁĄCZENIA GWARANCJI I SZKÓD OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE POZOSTANĄ W MOCY.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza Strona może niekiedy zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości (zgodnie z definicją w federalnych przepisach dot. papierów wartościowych) w zakresie wyników BD, włącznie z przyszłymi dochodami, produktami i przychodami lub wydarzeniami bądź rozwojem wydarzeń, co do których BD spodziewa się, że wystąpią, bądź przewiduje, że wystąpią w przyszłości. Wszelkie takie oświadczenia opierają się na aktualnych oczekiwaniach BD i wiążą się z różnymi typami ryzyka związanymi z prowadzeniem działalności i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą w sposób istotny różnić się od przewidywanych wyników opisanych, sugerowanych lub przewidywanych w jakimkolwiek oświadczeniu dot. przyszłości. Czynniki, które mogą powodować, że rzeczywiste wyniki różnią się w sposób istotny od oświadczenia dotyczącego przyszłości obejmują między innymi: czynniki konkurencyjne; presje na ceny i udział w rynku; niepewność związaną ze sporami sądowymi; zdolność BD do realizowania prognoz sprzedaży i przychodów, które opierają się na wolumenie sprzedaży i założeniach w zakresie miksu produktów, realizowania celów w zakresie oszczędności kosztów i osiągania przewidywanych synergii oraz innych oszczędności kosztów w związku z przejęciami; zmiany warunków gospodarczych na poziomie regionalnym, krajowym lub za granicą; wzrost kosztów energii: wahania kosztów i dostępność surowców lub zdolność BD do utrzymania korzystnych porozumień i stosunków z dostawcami; zmiany stóp procentowych lub zmiany kursów wymiany walut; opóźnienia we wprowadzaniu produktów; zmiany w zakresie opieki zdrowotnej lub innych rządowych regulacji, a także czynniki omówione na tej Stronie w części dot. dokumentów składanych przez BD w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie zamierzamy aktualizować żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości.

Uwolnienie od Odpowiedzialności

W razie podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych wskutek (i) wykorzystania Zawartości lub Strony przez Państwa, włącznie z naruszeniem warunków niniejszej Umowy, lub (ii) dostarczenia przez Państwa jakichkolwiek Informacji Niezamawianych, zgadzają się Państwo ochronić, zabezpieczyć i uwolnić BD, spółki stowarzyszone, ich dyrektorów, kierowników wyższego szczebla, pracowników, pośredników, inwestorów lub licencjodawców od odpowiedzialności oraz uiścić wszelkie poniesione przez nich uzasadnione opłaty sądowe i księgowe bez ograniczeń. BD niezwłocznie powiadomi Państwa o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach. BD ma prawo, według własnego uznania i na swój własny koszt, uczestniczyć w obronie i/lub zaspokojeniu roszczenia lub czynnościach, bądź wziąć na siebie wyłączną obronę lub kontrolę w zakresie wszelkich innych kwestii z zastrzeżeniem uwolnienia przez Państwa od odpowiedzialności, bez zwalniania Państwa z obowiązków w tym zakresie. W żadnym razie nie mogą Państwo rozstrzygnąć pozwu lub zaspokoić roszczenia nakładającego odpowiedzialność lub inne obowiązki na BD bez uprzedniej zgody BD na piśmie.

Postanowienia Ogólne

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie sprzętu telefonicznego, komputerowego i innego sprzętu potrzebnego, aby uzyskać dostęp do Strony i korzystać z niej oraz za wszelkie opłaty z nimi związane. BD zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiału z tej Strony w dowolnym momencie. Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez BD z biur w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie roszczenia związane z tą Stroną oraz korzystanie z niej reguluje prawo węgierskie. Korzystając z tej strony zgadzają się Państwo na jurysdykcję w sądach zlokalizowanych w Warszawie w zakresie wszelkich czynności wynikających z tej Strony lub korzystania z tej Strony bądź w związku z tą Stroną lub korzystaniem z tej Strony. Takie sądy będą mieć wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich czynności. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a BD w odniesieniu do dostępu do Strony i/lub korzystania z niej. Wszelkie roszczenia wynikające w związku z korzystaniem z tej Strony lub Zawartości muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od daty wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę takiego roszczenia. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy związane z uwolnieniem od odpowiedzialności, wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ograniczeniem odpowiedzialności i prawami własności będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nadal pozostaną w pełnej mocy, a postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie uznane za zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które ściśle odpowiada intencji pierwotnego postanowienia. Nieskorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy lub niewyegzekwowanie go nie będzie stanowić odstąpienia od takiego prawa lub postanowienia. Niniejszym zastrzega się wszelkie prawa, które nie są przyznane w sposób wyraźny w niniejszej Umowie.


Niektóre pliki cookie są zapisywane na tej stronie w celu zapewnienia prawidłowej zawartości i języka. Nie można ich wyłączyć. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Prywatności i Plików Cookie.