Meddelande om Sekretess

Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke

VIKTIGT

Bekräftelse av Våra Integritetsskyddsregler

Genom att använda denna Webbplats bekräftar du att du tagit del av våra Integritetsskyddsregler och användningssamtycke (”Integritetsskyddsregler” och ”Användningssamtycke”) och godkänner att vi får samla in, använda och överföra Personuppgifter och Användarinformation i enlighet härmed. Om du inte godkänner dessa villkor kan du avstå från att använda vår Webbplats och vänligen lämna inga Personuppgifter genom Webbplatsen. Dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke är del av Villkoren för denna Webbplats och skall gälla under och tolkas enligt svensk lag. Observera att dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke inte gäller för lämnande eller användning av Personuppgifter annat än genom Webbplatsen eller för lämnande eller användning av Personuppgifter för nuvarande eller tidigare anställda, inklusive konsulter, hos Becton Dickinson AB (”BD”), och den internationella Becton Dickinson koncernen (”BD koncernen”), för anställnings och administrativa ändamål, för vilka gäller regler speciellt avsedda för dessa syften (andra ”BD regler”). Om du lämnar Personuppgifter för sådana syften, kontakta oss för att få en kopia på dessa andra BD regler.

Nedan följer en innehållsförteckning över områden som täcks av våra Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke. Vänligen läs Integritetsskyddsreglerna och Användningssamtycket noggrant. Om du har några frågor om insamling, lagring och användning av information, vänligen kontakta oss på nedan angivet sätt.

Ändring av Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke

Denna Webbplats och vår verksamhet förändras ständigt. På grund härav kan det vara nödvändigt att ändra Intergitetsskyddsreglerna och Användningssamtycket. BD förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra och uppdatera dessa utan föregående meddelande. Vänligen granska därför dessa regle kontinuerligt och särskilt innan du lämnar några Personuppgifter. Dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke ändrades senast 2014-9-25. Användning av Webbplatsen efter en sådan ändring medför att du anses ha accepterat de ändrade Integritetsskyddsreglerna och Användningssamtycket.

Välkommen

Välkommen till  www.bd.com/se-sv (”Webbplatsen”). Denna Webbplats tillhandahålls av BD, svenskt dotterbolag inom den internationella BD koncernen, genom ett externt hosting-företag i USA och har tillkommit för att förse våra kunder med information, produkter och andra initiativ som utvecklas eller erbjuds av BD och BD koncernen (gemensamt ”BD tjänsterna”). Du är betydelsefull för BD och vi avser att vidta adekvata åtgärder som beskrivs i dessa Integritetsregler och Användningssamtycke för att skydda din integritet när du använder Webbplatsen. Dessa uttrycker BDs principer beträffande den information som inhämtas från användarna av Webbplatsen. Webbplatsen är avsedd för användare i Sverige.

Nedan följer en innehållsförteckning över områden som täcks av våra Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke. Vänligen läs Integritetsskyddsreglerna och Användningssamtycket noggrant. Om du har några frågor om insamling, lagring och användning av information, vänligen kontakta oss på nedan angivet sätt.

Underåriga

Om du är underårig, vänligen förse oss inte med några Personuppgifter på denna Webbplats

Denna Webbplats riktar sig inte till barn och de flesta av tjänsterna som erbjuds på denna Webbplats är avsedda för personer som fyllt 18 år. Vi erkänner behovet av särskilt integritetsskydd för barn som använder Internet. I enlighet med ”the United States Children’s Online Privacy Protection Act” som gäller information om barn som är under 13 år, behåller vi inte Personuppgifter som en person under 18 år skickat till oss, utom i vissa fall för att kunna följa upp kundklagomål och vi svarar direkt till vederbörande och meddelar att vi inte accepterar Personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du känner till att en person som är under 18 år har försett oss med Personuppgifter ber vi dig, trots att det inte krävs enligt lagen, kontakta oss på sätt som anges nedan.

Definitioner

”Aggregerad information” innefattar demografiska uppgifter samt uppgifter om kunders intressen och beteenden baserat på Personuppgifter och annan information som vi tillhandahållits och som i aggregerad och anonymiserad form sammanställts och analyserats.

”Personuppgifter” innefattar all information som kan hänföras till en viss person, inklusive t ex namn och e-post adress.

”Offentlig information” innefattar information som anslagits på ett Offentligt område på Webbplatsen som t ex anslagstavlor, chat-rum och platser för att lämna kommentarer. Se vad som anges beträffande Offentlig och Opåkallad information i Villkoren.

”Opåkallad information” innefattar förslag till nya produkter eller modifieringar av existerande produkter och annan av BD inte särskilt efterfrågad information. Personuppgifter i Opåkallad information kommer att behandlas på sätt som framgår av dessa Integritetsskyddsregler men se även vad som anges under Offentlig och Opåkallad information i Villkoren.

”Användarinformation” innefattar all information som automatiskt inhämtas från användarna av Webbplatsen och som inte kan knytas till en speciell person, inklusive t ex statistisk information om användningen av Webbplatsen.

Orden du, dig, och din omfattar i dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke varje användare av Webbplatsen.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger oss: Vi samlar in personuppgifter såsom namn, födelsedatum, e-postadress eller postadress från dig när du frivilligt väljer att registrera dig vid eller använda vissa BD-tjänster på denna webbplats. Vi använder de personuppgifter vi samlar in i syfte att ge dig en överlägsen kundupplevelse på webbplatsen och för att förbättra och marknadsföra BD:s tjänster. BD kan själva lagra sådana personuppgifter alternativt kan de lagras i databaser som ägs och underhålls av BD:s dotterbolag, agenter eller tjänsteleverantörer. BD bibehåller sina rättigheter till dessa databaser och informationen i dem.

Om du registrerar dig med BD eller använder vissa andra av de personanpassade alternativen vi erbjuder, kommer vi att skapa en profil som innehåller ditt namn, din postadress, e-postadress och annan information som du anger som relevant för din specifika situation. Vi kan kombinera sådan information med uppgifter som samlats in från andra källor. Har vi exempelvis erhållit ett felaktigt postnummer kan vi använda tredje parts programvara för att korrigera detta. Vi kan också samla in e-postadresser eller andra adresser från listor över möjliga kunder från andra företag, till exempel i samband med gemensam marknadsföring. Om så sker (1) uppger vi i vår korrespondens hur mottagaren lades till på vår lista samt (2) hur mottagaren ska gå tillväga för att inte erhålla ytterligare utskick från oss. Vidare kan vi efterfråga personuppgifter om du deltar i någon av de utbildningar, tävlingar eller kampanjer som sponsras av BD. När du kontaktar BD kan vi komma att registrera denna korrespondens och kan komma att be dig delta i undersökningar i försäljnings- och marknadsföringssyfte.

Under vissa omständigheter kontrakterar vi externa parter för insamlande av information och underhåll av våra servrar vilka innehåller sådan insamlad information samt för tekniska och andra där tillhörande tjänster. Vi arbetar för att tillse att sådan tredje part endast får tillgång till den information de behöver för att utföra sina specifika uppgifter och vi kräver att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och samtycke. Varhelst BD samlar in personuppgifter bifogar vi en länk till denna sekretesspolicy och samtycke.

Export av Data

Genom att frivilligt lämna Personuppgifter till oss ger du ditt samtycke till användning av dessa i enlighet med dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke. Om du besöker denna Webbplats från ett annat land än USA kommer dina meddelanden, på grund av Internets natur, att automatiskt passera nationella landsgränser. Om du lämnar Personuppgifter på denna Webbplats bekräftar du och samtycker till att Personuppgifter skickas från din nuvarande vistelseort till platser där BD, bolag i BD koncernen, agenter och Internet-tjänst leverantörer har sina kontor och servrar inom EU, USA och andra länder. I det fall Personuppgifter överförs till ett land som inte ger motsvarande skydd för Personuppgifter, försäkrar BD att sådana uppgifter skyddas i enlighet med dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke.

Genom att besöka Webbplatsen och lämna Personuppgifter lämnar du samtycke till sådana överföringar.

Vilka valmöjligheter har du?

Du kan använda denna Webbplats utan att lämna några Personuppgifter, men detta kan begränsa dina möjligheter att få viss infromation eller att använda värdefulla BD tjänster, vilket kan innefatta t ex nyhetsbrev och svar på vissa frågor som du kan ha. I de fall Personuppgifter inte krävs enligt lag eller är nödvändiga för tjänsten (t ex att kontakta dig som svar på en förfrågan) accepteras användning av pseudonym.

Vi behåller Personuppgifter endast så länge det rimligen behövs för de syften vilka de samlades in för eller för att uppfylla legala redovisnings eller arkiveringskrav. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att uppdatera, korrigera eller, på din begäran, ta bort Personuppgifter som vi har och som du lämnat genom denna Webbplats. För att begära en uppdatering av dina Personuppgifter, var vänlig och kontakta oss så som anges nedan. Om du inte önskar någon ytterligare kommunikation från vår sida så kan du också följa proceduren som anges i vårt meddelande för att avbeställa sådan.

Vänligen notera att det efter att ha får din begäran om uppdatering, korrigering eller borttagande, trots att vi kommer att vidta rimliga åtgärder inte alltid är möjligt att effektuera denna omedelbart innan nya meddelanden har skickats. Vi ber om ursäkt för de olägenheter det kan innebära. Även om du begärt borttagande av dina Personuppgifter från våra listor förbehåller sig BD rätten att i vissa begränsade situationer behålla sådana uppgifter när dessa behövs för att tillmötesgå en begäran om att inte få ytterligare meddelanden, i samband med tvist, felsökning eller där så anges i Villkoren. Om BD behöver behålla några Personuppgifter av angivna skäl skall BD vidta rimliga åtgärder för att begränsa dessa till vad som är nödvändigt för att uppnå det angivna syftet. Vidare bekräftas att på grund av säkerhetskopiering och tekniska begränsningar så kan Personuppgifter komma att finns kvar i våra system även efter borttagandet. Därför kan du inte förvänta dig att Personuppgifter helt avlägsnas från våra system genom en sådan begäran om borttagande.

Hur vi använder Personuppgifter och annan information

BD använder Personuppgifter i sin affärsverksamhet i enlighet med dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke.

  • Om du lämnat Personuppgifter i ett visst syfte kan dessa användas för ett förenligt ändamål, inklusive i de fall det är tillämpligt, för att hantera en order eller informera dig om att en produkt inte är tillgänglig. Om du t ex kontaktar oss via e-post, kan vi använda de Personuppgifter som du lämnar för att svara dig, eller; om du kontaktar oss för ett ledigt arbete, kan vi använda informationen du lämnar för att överväga en anställning. Vi kan också kombinera Personuppgifter som du lämnat med information som vi fått från andra parter.
  • BD och andra bolag i BD koncernen kan också använda Personuppgifter, Användarinformation, och annan information som samlats in via Webbplatsen för att hjälpa oss att förbättra innehållet och funktionaliteten på Webbplatsen i avsikt att bättre förstå kunder och marknader, förbättra produkter och tjänster eller genomföra och underlätta försäljning.
  • BD och andra bolag i BD koncernen kan använda denna information för att kontakta dig i framtiden, elektroniskt, genom telefonmarknadsföring eller på annat sätt, för att informera om och erbjuda dig att köpa produkter eller tjänster som vi tror är av intresse för dig. Om vi gör det, kommer varje meddelande vi skickar till dig innehålla en möjlighet att avböja att bli kontaktad i framtiden.

Om du vid någon tidpunkt inte önskar någon framtida kommunikation eller att ditt namn skall strykas från vår adresslista, kan du följa instruktionen om hur man avbeställer sådan vilken bifogas vårt meddelande. Du kan också kontakta oss på e-post adress reception_stockholm@europe.bd.com. Se, Hur man kontaktar BD, nedan.

Delar vi med oss av information?

BD anser din information vara en viktig del av vår relation med dig. BD delar med sig av informationen till dotterbolag och andra bolag i BD koncernen som har accepterat att vara bundna av dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke. I tillägg anlitar BD ibland, som många företag, andra företag för att utföra vissa affärsrelaterade funktioner. När vi anlitar sådana företag för sådana tjänster försöker vi lämna enbart sådan information som behövs för att de skall kunna utföra de specifika tjänsterna och vi kräver att de skall skydda Personuppgifter på samma sätt som enligt dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke samt enligt BDs föreskrifter.

Om du lämnar Personuppgifter på en gemensam registreringssida, avseende t ex en tävling som sponsras av både BD och en partner, så kommer dina Personuppgifter att göras tillgängliga för både BD och partnern. BDs användning av Personuppgifterna kommer att följa dessa Integritetsskyddsregler och Användningsmedgivande men partnerns användning av Personuppgifterna sker enligt detta företags integritetsskyddsregler och BD är inte ansvarigt för dettas hantering av informationen. Vi uppmanar dig att granska ett sådant partnerföretags integritetsskyddsregler innan du lämnar information på en sådan gemensamt sponsrad sida eller aktivitet.

Det finns också ett begränsat antal situationer, i vilka vi kan dela med oss av Personuppgifter och annan information som vi har, till vissa andra tredje parter, utan särskilt meddelande till dig, enligt nedan.

Legala krav: BD kan lämna ut Personuppgifter, Användarinformation och annan information om det krävs enligt lag eller om det framstår som nödvändigt (a) för att uppfylla en legal skyldighet, (b) för att skydda och försvara BDs eller BD koncernens rättigheter eller egendom., (c) för att i brådskande situationer skydda användares av Webbplatsen, eller allmänhetens, personliga säkerhet, (d) som skydd mot rättsligt ansvar.

Företagsöverlåtelser, försäljningar, fusioner och anslutande aktiviteter: När vi utvecklar vår rörelse kan vi komma att sälja, köpa, rekonstruera eller omorganisera rörelser eller tillgångar. Vid en försäljning, fusion, omorganisation, rekonstruktion, upplösning eller liknande händelse som berör vår rörelse eller dess tillgångar kan Personuppgifter komma att ingå som en del av överförda tillgångar.

BD ingår i en internationell koncern. Mot den bakgrunden kan vi från tid till annan överföra Personuppgifter till en databas i ett annat land, så som beskrivs under rubriken EXPORT AV DATA.

Offentlig och Opåkallad information

Dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke gäller inte för Offentlig information som du lämnat till BD genom denna Webbplats eller på annat sätt. Om du lämnar Personuppgifter i Offentlig information kommer vi endast använda sådana Personuppgifter i enlighet med dessa regler men vi varnar för att eftersom sådan information (inklusive Personuppgifter) lämnades på ett forum som är offentligt tillgängligt, är användningen av sådan information, av andra som besöker Webbplatsen, inte övervakad eller kontrollerad av BD, liksom inte heller sådan åtgärder som omfattas av dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke.

Om du utan att det har efterfrågats lämnar Personuppgifter, kommer vi att hantera dem enligt dessa regler, men annan information som ingår i sådan Opåkallad information omfattas inte av dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke. Vänligen se vad som anges beträffande Opåkallad information i Villkoren.

Vänligen notera att, som angivits ovan, dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke inte gäller för lämnande eller användning av Personuppgifter annat än genom Webbplatsen eller för lämnande eller användning av Personuppgifter för nuvarande eller tidigare anställda, inklusive konsulter, hos BD koncernen, för anställnings- och administrativa ändamål, för vilka gäller andra BD regler speciellt avsedda för dessa syften.

Länkar till andra webbplatser

Dessa Integritetsskyddsregler och Användningssamtycke gäller endast denna Webbplats. Denna Webbplats kan återge eller innehålla länkar till andra BD webbplatser eller andra webbplatser (”Tredje parts webbplatser) som inte omfattas av de regler och förfaranden som beskrivs här. Länkning från denna Webbplats innebär inte att BD granskat eller godkänt sådana Tredje parts webbplatser. Vi rekommenderar att du kontaktar dessa direkt för att få information om deras integritetsskydds-, säkerhets-, infor ationsinsamlings- och spridnings-principer.

Säkerhet

BD vidtar alla rimliga steg för att skydda Personuppgifter som du lämnar till oss och att förhindra att sådan information förloras, missbrukas, obehörigen åtkoms, avslöjas, ändras eller förstörs. Om inget anges på aktuell sida på Webbplatsen använder BD generella säkerhetsåtgärder men har inte vidtagit några ytterligare åtgärder för att skydda information som lämnas till Webbplatsen och sådan överföring är föremål för normala säkerhetsrisker på Internet. Notera att Internet eller e-post överföringar aldrig är helt säkra eller felfria. Särskilt kan det vara en risk att skicka e-post till Webbplatsen och du bör därför noga överväga vilken information du skickar till oss. Vänlig tänk på detta när du skickar Personuppgifter till BD eller till något annat företag på Internet. Det är vidare din skyldighet att skydda lösenord, identitetsnummer, eller andra särskilda medel för tillträde till Webbplatsen. I dessa avseenden hänvisar vi till Villkoren.

Hur man kontaktar BD

Kontakta oss gärna om du har frågor om BDs Integritetsskyddsregler och Användningsmedgivande eller rörande hanteringen av information på Webbplatsen.

Du kan kontakta oss här:

Becton Dickinson AB
Postadress: Box 47204, 100 74 STOCKHOLM, SWEDEN
Besöksadress: Marieviksgatan 25
E-post: reception_stockholm@europe.bd.com
Telefon: +46 8 775 51 00

Besök vår “Kontakta oss” avdelning.