Villkor

Villkor för Användning

Inledning

Välkommen till www.bd.com/sv-se  (”Webbplatsen”). Becton Dickinson AB,(”BD”), svenskt dotterbolag inom den internationella Becton Dickinson koncernen (”BD koncernen”), tillhandahåller Webbplatsen på nedan angivna villkor (”Villkor” eller ”Villkoren”). Läs dem noga. Genom att gå in på och använda Webbplatsen godtar du Villkoren. Om du inte godtar Villkoren får du inte gå in på, använda eller ladda ner material på Webbplatsen.

Notera att för andra av BD koncernens webbplatser gäller andra villkor. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant innan du går in på dessa.

Om du är kund eller leverantör till BD, avser dessa Villkor inte att ersätta några villkor i ditt kund- eller leverantörsavtal. Om det finns någon motsägelse med dessa och Villkoren, gäller de förra. BD produkter kan också omfattas av särskilda användningsvillkor.

BD förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera dessa Villkor utan särskilt meddelande. Användning av Webbplatsen efter en sådan ändring medför att du blir bunden av ändringen. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar Villkoren varje gång du använder Webbplatsen. Villkoren ändrades senast 2009-01-15.

Tillgång till Webbplatsen

Webbplatsen administreras av BD i Stockholm. Webbplatsen och dess innehåll (”Innehållet”) har utformats för att överensstämma med Europeiska unionens (”EU”) regler och är uteslutande avsedd för användning av EU medborgare. Åtkomst till Webbplatsen och Innehållet kan vara olaglig för vissa personer eller i vissa länder utanför EU. Om du går in på Webbplatsen från en plats utanför EU, sker det på egen risk och du är ansvarig för att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. På Webbplatsen kan det förekomma referenser till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Lokal BD personal kan lämna mer information. BD utfäster inte att Innehållet på Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför EU och förbjuder tillträde till Innehållet från länder där det är olagligt. Du skall inte tolka något på Webbplatsen som marknadsföring eller utbjudande av en produkt som inte tillåts enligt lagar och bestämmelser i landet där du befinner dig.

Inte Medicinsk Rådgivning

Innehållet på Webbplatsen är summariskt och allmänt hållet och lämnas i upplysningssyfte. Det är inte avsett eller lämpligt som medicinsk rådgivning. Du skall inte använda Innehållet för att diagnostisera hälso-, konditions- eller sjukdomstillstånd. Sök alltid läkare eller kvalificerad medicinsk rådgivning avseende medicinska tillstånd eller behandling. Ignorera inte, och avvakta inte med att söka, medicinska råd på grund av något som du läst på Webbplatsen.

Upphovsrätt och Användningsbegränsning

Material på Webbplatsen får inte användas annat än i enlighet med dessa Villkor. Innehållet inklusive urval, arrangemang och utformning tillhör BD eller annan och skyddas av copyright och annan immaterialrättslig lagstiftning, inklusive regler om skydd för databaser. Det är inte tillåtet att helt eller delvis ändra, kopiera, reproducera, återge, ladda ner, anslå, överföra eller distribuera något av Innehållet inklusive kod och programvara. Du får ladda ner Innehållet från Webbplatsen för privat, ickekommersiellt bruk, förutsatt att detta inte ändras och att copyright- och upphovsrättsförbehåll behålls intakta, samt att du inkluderar frasen ”används med tillstånd från Becton Dickinson AB”, när du återger eller använder Innehållet.

Upphovsrättsintrång

BD respekterar andras upphovsrätt och begär att du gör detsamma. Om du anser att ditt arbete utsatts för upphovsrättsintrång, meddela vår copyright agent (Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, Email: copyrightagent@bd.com och ange följande:

  • En elektronisk eller fysisk signatur från den som är berättigad att företräda upphovsrättsinnehavaren.
  • En beskrivning av det arbete som du anser utsatts för intrång.
  • En beskrivning av var på Webbplatsen materialet finns som du anser gör intrång.
  • Din adress, telefonnummer och e-post adress.
  • En redogörelse för din uppfattning att, såvitt du känner till, användningen inte är sanktionerad av upphovsrättsinnehavaren, hans ombud eller enligt lag.
  • En försäkran från dig att informationen i ditt meddelande är sann och att du är upphovsrättsinnehavaren eller dennes auktoriserade ombud.

Varumärken

Alla varumärken, andra varukännetecken och logotyper (”Varumärkena”) som visas på Webbplatsen tillhör BD, andra bolag i BD koncernen eller tredje part. Inget på Webbplatsen skall tolkas som ett uttryckligt eller underförstått medgivande, eller upplåtelse av licens, för användning av Varumärkena från BD eller från berörd tredje part. Varje användning är strängt förbjuden utom i enlighet med dessa Villkor. Observera att namn på företag eller produkter kan utgöra varumärken som tillhör dess ägare. En komplett lista över BDs varumärken finns på. BD Brands PDF icon

Offentlig och Opåkallad Information

Webbplatsen kan innefatta möjlighet att lämna information till BD om Webbplatsen, produkter eller annat som inte särskilt efterfrågats av BD (”Opåkallad information”). Du får endast lämna Opåkallad information i enlighet med dessa Villkor.

På här angivna Villkor, accepterar BD förslag till nya produkter och tekniker från personer och företag som inte är anslutna till BD så länge dessa omfattas av avsändarens patent eller patentansökningar. Om du vill skicka in sådana förslag för information.

BD och dess anställda accepterar inte Opåkallad information, inklusive idéer för nya annonskampanjer, marknadsföringsmaterial, produkter eller tekniker, processer, material, marknadsplaner eller nya produktnamn. Var god skicka inte konstnärliga verk, prototyper, demonstrationsexemplar eller andra alster. Avsikten med denna policy är att undvika missförstånd och tvister när BD lanserar marknadsföringskoncept som kan förefalla likna idéer som skickats till BD. Skicka inte, med undantag för ovan beskrivna patenterade eller patentsökta idéer, Opåkallad information till BD.

Om du trots vår begäran skickar in Opåkallad information eller anslår offentlig information på vår webbplats, kommer all sådan offentlig information och Opåkallad information att betraktas som ICKE KONFIDENTIELL och OSKYDDAD och BD och andra företag i BD koncernen, äger fritt utnyttja sådan information, för vilka syften och på vilket sätt som helst.

Webbplatsen kan innefatta möjligheter att anslå information på öppna delar av Webbplatsen, såsom anslagstavlor (”Offentliga områden”), eller att skicka kommentarer eller feedback (sammantaget; ”Offentlig information”). Även om BD från tid till annan skulle övervaka och gå igenom sådan information har BD ingen skyldighet att göra det och tar inget ansvar för Innehållet på sådana Offentliga områden eller för Webbplatsen generellt, med avseende på fel, ärekränkning, förolämpning, förtal, utelämnande, falskhet, obscenitet, pornografi, hädelse, fara eller oriktigheter som kan förekomma på Webbplatsen.

Det är förbjudet att anslå eller överföra olagligt, hotfullt, förtalande, kränkande, obscent, pornografiskt eller hädande material eller material som kan anses uppmuntra till brott, ge upphov till civila oroligheter eller annars står i strid med lag. BD kommer fullt ut att samarbeta med varje rättslig instans eller domstolsbeslut som begär eller beordrar BD att uppge identiteten på den som anslår sådant material.

Personer under 18 år skall inte lämna någon Opåkallad information som innehåller Personuppgifter.

Länkar till Andra Webbplatser

Dessa Villkor gäller endast Webbplatsen. Webbplatsen kan återge eller innehålla länkar till andra BD webbplatser eller andra webbplatser (”Tredje parts webbplatser”). Referenser eller länkar till Tredje parts webbplatser lämnas endast som referens och av bekvämlighetsskäl och innefattar inte någon granskning eller godkännande av innehållet på dessa webbplatser eller någon anknytning till deras innehavare. Tredje parts webbplatser och webbplatser till vilka dessa länkar kan innehålla information om användningar av produkter som inte är godkända av vederbörlig myndighet. BD tillstyrker inte någon oauktoriserad användning av produkter. Dessa Tredje parts webbplatser kan innehålla information som är felaktig, ofullständig och inaktuell. Din användning av Tredje parts webbplatser och webbplatser till vilka dessa länkar sker helt på egen risk.

Notera att för andra av BD koncernens webbplatser gäller andra villkor och integritetsskyddsregler. Vi rekommenderar att du läser dessa dokument noggrant när du går in på dessa andra BD webbplatser.

Förbud mot Länkning mm

Delar av Webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt och annat rättsligt skydd och får inte kopieras, eller eftergöras helt eller delvis, innefattande, men inte begränsat till återgivande, länkning eller spegling. Innehållet får inte återges utan skriftligt medgivande från BD. Om du är intresserad av att länka till vår webbplats, kontakta oss för mer information.

Transaktioner med Annonsörer

All korrespondens eller affärsförbindelser med annonsörer - inklusive deltagande i marknadsföring - på eller genom Webbplatsen, innefattande leverans av produkter eller tjänster, samt villkor eller utfästelser i samband med sådana relationer, är enbart en sak mellan dig och annonsören. Vi är inte ansvariga och svarar inte för förlust eller skada av något slag som uppkommer som ett resultat av sådana transaktioner eller på grund av förekomsten av sådana annonsörer på Webbplatsen.

Registrering av Konto

Några funktioner på Webbplatsen kan kräva registrering av ett konto hos oss. Vid registreringen anger besökaren ett användarnamn och ett lösenord, tillsammans med registreringsuppgifter, som måste vara korrekta och aktuella. Du får inte använda någon annans användarnamn i avsikt att utge dig för att vara den personen eller annars utnyttja en annan persons rättmätiga användarnamn, utan denna persons medgivande. Brott mot denna bestämmelse utgör ett avtalsbrott som kan medföra omedelbart avslutande av ditt konto. Du skall vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda ditt lösenord.

Du är ansvarig för all användning av ditt konto, inklusive användning som sker av en tredje part som du tillåtit använda ditt användarnamn och lösenord. Du skall informera BD om varje känd eller befarad otillåten användning av ditt konto, eller varje känt eller befarat brott mot säkerheten, inklusive förlust, stöld eller otillåtet avslöjande av ditt lösenord eller annan relevant registreringsinformation.

Integritetsskyddsregler

Våra integritetsskyddsregler och användningssamtycke finns på Webbplatsen och genom att gå in på Webbplatsen accepterar du att bli bunden av dessa integritetsskyddsregler. Integritetsskyddsreglerna och användningssamtycket utgör del av dessa Villkor. För att ta del av Integritetsskyddsreglerna klicka här. klicka här.

Ansvarsfriskrivning

WEBBPLATSEN INNEHÅLLER INFORMATION OM BD SOM KAN VARA ANVÄNDBAR FÖR VÅRA KUNDER, ANSTÄLLDA OCH AKTIEÄGARE OCH FÖR ALLMÄNHETEN. EMELLERTID LÄMNAR BD INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER ATT INFORMATIONEN ÄR KORREKT OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN SKYLDIGHET ATT UPPDATERA INFORMATIONEN.

WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG. DET KAN FÖREKOMMA FÖRSENINGAR, UTELÄMNANDEN OCH FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET OCH PÅ WEBBPLATSEN. BD OCH BOLAG I BD KONCERNEN, GARANTERAR INTE INFORMATIONENS ELLER WEBBPLATSENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, INTRÅNGSFRIHET, ÄGANDERÄTT, OMSÄTTNINGSBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, OCH VI FRISKRIVER OSS HÄRMED FRÅN VARJE UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. BD UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANNAN KOD SOM KAN HA SMITTSAMMA ELLER SKADEGÖRANDE EGENSKAPER. DÅ VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN VISSA GARANTIER KAN NÅGRA AV DESSA FRISKRIVNINGAR VARA OGILTIGA I FÖRHÅLLANDE TILL DIG.

Begränsning av Ansvar

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER HELT PÅ EGEN RISK OCH INTE I NÅGOT FALL SKALL BD ELLER BOLAG I BD KONCERNEN, DERAS STYRELSER, BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA ELLER FÖRETRÄDARE VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ORSAKADE AV ANVÄNDNING, ELLER FÖRHINDRAD ANVÄNDNING, AV WEBBPLATSEN ELLER I FÖRLITAN PÅ DESS INNEHÅLL. DENNA ANSVARSBEGÄNSNING ÄR TILLÄMPLIG PÅ ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR, VARE SIG DESSA ÄR DIREKTA ELLER INDIREKLTA OCH INKLUDERAR UTAN BEGRÄNSNING FÖRLUST AV DATA, OMSÄTTNING ELLER VINST. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR TILLÄMPLIG VARE SIG ANSVARET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, VÅLLANDE, BROTTSLIG HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT OCH ÄVEN OM EN REPRESENTANT FÖR BD, ELLER ANNAT BOLAG I BD KONCERNEN, UNDERRÄTTATS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR KUNDE INTRÄFFA.

DÅ VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER SÅDANA ANSVARSFRISKRIVNINGAR SOM ANGES OVAN, KAN NÅGRA AV DESSA FRISKRIVNINGAR VARA OGILTIGA I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. OM N GON DEL AV DENNA ANSVARSFRISKRIVNING SKULLE VARA OGILTIG ELLER AV NÅGON ANLEDNING OMÖJLIG ATT TILLÄMPA, SKALL DET SAMMANLAGDA ANSVARET SOM FALLER PÅ BD , ELLER PÅ BOLAG I BD KONCERNEN, UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN INTE ÖVERSTIGA SAMMANLAGT ETTHUNDRA (100) EURO. OM NÅGON PÅFÖLJD HÄRUNDER SKULLE ANSES HA VÄSENTLIGEN FÖRFELAT SITT SYFTE, SKALL ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, FRISKRIVNINGAR OCH GARANT UNDANTAG HÄRUNDER FORTSÄTTA ATT GÄLLA FULLT UT.

Prognoser och Förutsägelser

Webbplatsen kan från tid till annan innehålla prognoser eller förutsägelser angående BDs framtida resultat, inklusive framtida intäkter, produkter och inkomster, eller om tilldragelser eller utvecklingar som BD förväntar sig skall inträffa eller antar skall komma att inträffa i framtiden. Alla sådana prognoser och förutsägelser är baserade på BDs aktuella förväntningar och innefattar en mängd affärsrisker och osäkerhetsmoment. Verkliga resultat kan avvika stort från förväntade resultat som beskrivs, underförstås eller prognostiseras i en sådan förutsägelse. Faktorer som väsentligen kan påverka faktiska resultat i förhållande till en prognos eller förutsägelse innefattar, men är inte begränsade till; konkurrens, pris- och marknadsandelstryck; osäkerhet i rättsprocesser; BDs förmåga att uppnå försäljnings- och omsättningsprognoser, baserat på försäljningsvolym och produktmixantaganden; förmåga att uppnå kostnadsbesparingsmål; förmåga att uppnå kostnadsbesparingar och synergier i samband med förvärv; ändringar i regionala, nationella eller utländska ekonomiska villkor; ökning av energikostnader; variationer i kostnader och tillgänglighet av råvaror och BDs förmåga att behålla förmånliga leverantörsavtal och relationer; ändringar i räntor eller valutakurser; förseningar av produktintroduktioner och ändringar i hälsovårds- och andra statliga regleringar, såväl som andra faktorer som anges på Webbplatsen. Vi avser inte att uppdatera några prognoser eller förutsägelser.

Skadeersättning

I händelse av att rättsliga åtgärder vidtas som orsakas av (i) användning av Innehållet eller Webbplatsen som innefattar brott mot dessa Villkor, eller (ii) Opåkallad information som du tillhandahållit, åligger det dig att försvara, ersätta och hålla BD skadeslöst samt att betala skäliga ombuds- och revisorskostnader som BD, eller bolag inom BD koncernen, deras styrelser, befattningshavare, anställda, företrädare, investorer och licenstagare ådragit sig. BD skall omedelbart underrätta dig om ett sådant krav, stämning eller åtgärd. BD skall ha rätt att efter eget val och på egen bekostnad delta i försvar och/eller uppgörelse beträffande varje sådant krav eller åtgärd, eller att exklusivt överta hanteringen av ärendet utan att för den skull inskränka dig åvilande ersättningsskyldighet. Inte i något fall äger du träffa någon uppgörelse beträffande en stämning eller ett krav, som ådrar BD något ansvar eller annan förpliktelse, utan BDs föregående skriftliga medgivande.

Allmänt

Du är ansvarig för att skaffa och hålla med all telefon- och datorhårdvara samt annan utrustning som krävs för tillträde till och användning av Webbplatsen, inklusive ändringar. BD förbehåller sig rätten att när som helst ändra och ta bort material från Webbplatsen. Webbplatsen kontrolleras och drivs av BD från kontoret i Sverige. Alla krav hänförliga till användningen av Webbplatsen regleras av svensk lag med undantag för Internationella köplagen, som inte skall vara tillämplig på dessa Villkor. Genom att använda Webbplatsen medger du att Stockholms tingsrätt har exklusiv behörighet att behandla varje talan som grundar sig på Webbplatsen eller på dess användning.

Dessa Villkor innefattar samtliga villkor som gäller mellan dig och BD med avseende på tillträde till och användning av Webbplatsen. Alla krav som grundar sig på användning av Webbplatsen eller Innehållet måste framställas inom ett (1) år från det att den händelse som givit upphov till kravet inträffade. Alla villkor gällande skadeersättning, förbehåll eller friskrivningar, ansvarsbegränsningar och immateriella rättigheter skall gälla oavsett eventuellt upphörande av dessa Villkor. Om någon bestämmelse skulle vara ogiltig eller omöjligt att tillämpa, skall alla övriga bestämmelser fortsätta att gälla med full effekt, och den ogiltiga eller otillämpbara bestämmelsen skall anses ha ersatts av en giltig och tillämpbar bestämmelse som så nära som möjligt ansluter till avsikten med den ursprungliga bestämmelsen. Vår underlåtenhet att åberopa och genomdriva en rättighet eller föreskrift i dessa Villkor skall inte anses utgöra ett avstående från en sådan rätt eller föreskrift. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtits häri förbehålls härmed.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.