Privacyverklaring

Privacyverklaring en Toestemming Voor Gebruik van Gegevens

BELANGRIJK

Bevestiging Van Onze Privacyverklaring

Door uw gebruik van deze Site bevestigt u dat u de voorwaarden van onze Privacyverklaring en Toestemming voor Gebruik van Gegevens (de "Privacyverklaring en Toestemming") hebt gelezen en gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonlijke Gegevens en Gebruikersgegevens in overeenstemming met die voorwaarden kunnen verzamelen, gebruiken en overdragen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u ervoor kiezen onze Site niet te gebruiken. Geef dan ook geen Persoonlijke Gegevens door via deze Site. Deze Privacyverklaring en Toestemming vormt onderdeel van de  Gebruiksvoorwaarden van onze Site, waarvoor de wetten gelden van België. Deze Privacyverklaring en Toestemming geldt niet voor het leveren of gebruiken van Persoonlijke Gegevens anders dan via de Site, noch voor het leveren of gebruiken van Persoonlijke Gegevens van voormalige of huidige werknemers van of consultants die zijn ingehuurd door Becton, Dickinson and Company en/of diens dochterondernemingen, voor doeleinden van arbeid of salarisadministratie. Voor beide geldt het BD-beleid dat voor die respectievelijke doeleinden is ontwikkeld (het "Overige Beleid"). Als u persoonlijke informatie aan BD levert voor dergelijke doeleinden,  neemt u contact met ons op voor een kopie van het desbetreffende Overige Beleid.

Wijzigingen in Privacyverklaring en Toestemming van BD

Deze Site en onze activiteiten veranderen voortdurend. Het is daarom mogelijk dat BD soms wijzigingen moet aanbrengen in deze Privacyverklaring en Toestemming. BD behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring en Toestemming op enig moment en zo nu en dan bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem deze Verklaring regelmatig door, met name voordat u Persoonlijke Gegevens levert. Deze Privacyverklaring en Toestemming is voor het laatst bijgewerkt op 25 september 2014. Het door u voortgezette gebruik van deze Site na wijzigingen of herzieningen van deze Privacyverklaring en Toestemming geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de herziene Privacyverklaring en Toestemming.

Welkom

Welkom op  www.bd.com/nl-nl (de "Site"). Deze Site wordt beheerd door Becton Dickinson Benelux N.V., een volledige dochteronderneming  van Becton, Dickinson and Company, een onderneming uit de Verenigde Staten (collectief "BD" of "wij" of "ons"), via een niet-BD hostingbedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten, en is gemaakt om onze klanten te voorzien van de informatie, producten en andere initiatieven die zijn ontwikkeld en/of worden aangeboden door BD en diens dochterondernemingen en partners (collectief de "BD Services"). U bent belangrijk voor BD en, zoals wordt beschreven in deze Privacyverklaring en Toestemming, wij nemen de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen bij het gebruik van deze Site. In deze Privacyverklaring en Toestemming wordt de benadering van BD uiteengezet met betrekking tot informatie die wordt verzameld van gebruikers van deze Site. Deze Site is bestemd voor gebruikers in België en Nederland.

Opmerking over kinderen

Geef ons geen persoonlijke informatie via deze Site als u nog geen achttien jaar oud bent.

Deze Site is niet bestemd voor kinderen en de meeste diensten die op deze Site worden aangeboden, zijn ontwikkeld voor personen van 18 jaar of ouder. Wij erkennen de noodzaak voor aanvullende privacybescherming voor kinderen die internet gebruiken. Wanneer een persoon waarvan wij weten dat deze jonger is dan 18 jaar ons persoonlijke informatie stuurt, zullen wij dergelijke informatie, in overeenstemming met Europese en internationale regels voor de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van kinderen, niet houden met dien verstande dat wij in bepaalde gevallen die informatie zullen gebruiken om te voldoen aan onze verplichting om opmerkingen of klachten over producten op te volgen. Wij zullen onmiddellijk de desbetreffende persoon antwoorden om hem of haar te informeren dat wij geen persoonlijke informatie accepteren van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Daarnaast vragen wij u, hoewel ook dit niet wettelijk verplicht is, wanneer u weet dat een persoon onder de 18 persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, contact met ons op te nemen op de hieronder beschreven manier.

Definities

"Verzamelde Gegevens" omvatten demografische gegevens over en interesses en gedragspatronen van klanten op basis van Persoonlijke Gegevens en andere aan ons verstrekte informatie die anoniem en in verzamelde vorm wordt gecompileerd en geanalyseerd. 

"Persoonlijke Gegevens" omvatten alle informatie die herleidbaar is naar een individu, inclusief bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres van het individu.

"Openbare Informatie" omvat informatie die is gepost op openbare gedeelten van de Site, zoals bulletinboards, chatrooms en opmerkingengebieden. Raadpleeg onze discussie over "Openbare en Niet-gevraagde informatie" in onze  Voorwaarden op.

"Niet-gevraagde Informatie" omvat alle ideeën voor nieuwe producten of aanpassingen van bestaande producten en andere niet-gevraagde communicatie. Persoonlijke Gegevens in Niet-gevraagde Informatie worden behandeld op de manier die uiteen wordt gezet in deze Privacyverklaring en Toestemming. Lees echter onze discussie over "Openbare en Niet-gevraagde informatie" in onze  Voorwaarden op.

"Gebruikersgegevens" omvatten alle informatie die passief wordt verzameld van gebruikers van de Site die niet herleidbaar is naar een bepaald individu, inclusief bijvoorbeeld statische informatie over het gebruik van de Site.

e termen "u" en "uw" verwijzen in deze Privacyverklaring en Toestemming naar alle gebruikers van deze Site.

Welke informatie verzamelen wij?

Informatie die u ons geeft: We verzamelen Persoonlijke Gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres van u als u er vrijwillig voor kiest u te registreren voor bepaalde BD Services op deze Site of deze te gebruiken. We gebruiken de door ons verzamelde Persoonlijke Gegevens om uw ervaringen met deze Site te verbeteren en voor verbetering en marketing van BD Services. BD kan dergelijke Persoonlijke Gegevens zelf opslaan, of ze kunnen worden opgeslagen in databases die het eigendom zijn van en worden onderhouden door partners, agenten of serviceproviders van BD. BD behoudt de rechten op deze databanken en de informatie daarin.

Als u zich registreert bij BD of bepaalde andere door ons aangeboden persoonlijke opties gebruikt, zullen wij een profiel maken met uw naam, postadres, e-mailadres en andere informatie die u verstrekt en die betrekking heeft op uw specifieke situatie. We kunnen dergelijke informatie combineren met gegevens die worden verzameld uit andere bronnen. Als er bijvoorbeeld onjuiste postcodes worden ontvangen, kunnen we software van derden gebruiken om deze te corrigeren. We kunnen ook e-mailadressen of andere adressen verzamelen van prospectlijsten van andere bedrijven, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke marketingactiviteit. Wanneer we dit doen, (1) bevestigen we in onze correspondentie hoe de geadresseerde aan onze lijst is toegevoegd en (2) bieden we de geadresseerden een manier om af te zien van verdere communicatie van ons. Daarnaast kunnen we u om uw Persoonlijke Gegevens vragen als u deelneemt aan een door BD gesponsord educatief programma, wedstrijd of promotieactie. Als u contact opneemt met BD, kunnen wij die correspondentie registreren en we kunnen u bij gelegenheid vragen enquêtes in te vullen voor verkoop- en onderzoeksdoeleinden.

In sommige gevallen huren wij externe partijen in om informatie te verzamelen, onze informatieservers te onderhouden en technische en aanverwante diensten te verlenen. We streven ernaar dergelijke derden alleen te voorzien van de informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke functie en wij vragen van hen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming.

Overal waar BD Persoonlijke Gegevens verzamelt, vermelden we een koppeling naar deze Privacyverklaring en Toestemming.

Geaggregeerde gegevens:

BD streeft er voortdurend naar zijn gebruikers beter te begrijpen en van dienst te zijn en voert daarom vaak onderzoek uit op Geaggregeerde Gegevens. BD kan deze Geaggregeerde Gegevens delen met overheidsinstanties, zijn partners, agenten en zakelijke partners. Deze geaggregeerde informatie kan niet naar u persoonlijk worden herleid. BD kan Geaggregeerde Gegevens ook vrijgeven om onze diensten te beschrijven aan huidige en mogelijke toekomstige zakelijke partners en aan andere derden voor andere wettige doeleinden.

Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

Door ons vrijwillig uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij die gegevens gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming. Als u deze Site bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, resulteert uw communicatie vanwege de aard van internet onvermijdelijk in de overdracht van informatie over internationale grenzen. Als u Persoonlijke Gegevens verstrekt aan deze Site, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat dergelijke Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen van uw huidige locatie naar de kantoren en servers van BD en de partners, agenten en serviceproviders waarna in dit document wordt verwezen en die zich bevinden in de Europese Unie, de Verenigde Staten en in andere landen. In het geval dat gegevens worden overgedragen naar een land waarvan de wet niet voorziet in gegevensbescherming die gelijkwaardig is aan de wet die van toepassing is op het beheer van deze Site, onderneemt BD stappen om een dergelijk adequaat beschermingsniveau van Persoonlijke Gegevens te garanderen, eveneens in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming.

Door deze website te bezoeken en Persoonlijke Gegevens aan deze Site te verstrekken, stemt u in met deze overdracht.

Welke opties hebt u?

U kunt deze Site gebruiken zonder uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken, hoewel dit de mogelijkheid kan beperken om bepaalde informatie te verkrijgen of om andere waardevolle BD Services te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld informatieve nieuwsbrieven en reacties op specifieke vragen die u mogelijk hebt. Wanneer Persoonlijke Gegevens niet wettelijk vereist zijn of niet nodig zijn voor een bepaalde dienst (bijvoorbeeld om contact met u op te nemen in reactie op een vraag), is het gebruik van een pseudoniem toegestaan.

BD staat een redelijk recht op toegang en herziening van uw Persoonlijke Gegevens toe. Als beveiliging tegen frauduleuze verzoeken om toegang vragen we echter informatie waarvan door ons wordt bepaald of deze voldoende is om uw identiteit te bevestigen voordat wij toegang verlenen of correcties aanbrengen. BD streeft ernaar de desbetreffende informatie binnen een redelijke tijd te verstrekken en kan toepasselijke kosten in rekening brengen (bijvoorbeeld voor fotokopieën, portokosten) voor zover dit is toegestaan in de geldende wetgeving. BD behoudt zich het recht voor geen Persoonlijke Gegevens te wijzigen maar zal alternatieve tekst toevoegen wanneer u dat nodig acht.

Bovendien kan BD in bepaalde omstandigheden weigeren u toegang te verlenen tot uw Persoonlijke Gegevens, bijvoorbeeld wanneer BD bepaalt dat de gevraagde informatie:

(a) Het volgende openbaar kan maken: 
a. De Persoonlijke Gegevens van een ander individu of een overleden individu; of   
b. Bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie; 
(b) Onderworpen is aan het beroepsgeheim van advocaten of een andere beroepsgroep;
(c) Niet eenvoudig te verkrijgen is en de moeite of kosten voor het verstrekken van de informatie te groot zouden zijn in verhouding tot de aard of waarde van de informatie;
(d) Niet bestaat, niet in het bezit is van BD of niet kan worden gevonden door BD;
(e) Redelijkerwijs kan resulteren in ernstige schade aan de behandeling of herstel van de betrokken persoon, in ernstige emotionele schade aan de persoon of een andere persoon, of in ernstig lichamelijk letsel aan een andere persoon; of
(f) Belemmerend of verstorend kan werken voor handhaving van de wet of andere onderzoeks- of regulerende functies van een instantie die bij wet geautoriseerd is dergelijke functies uit te voeren.

BD reageert niet op herhaaldelijke of hinderlijke verzoeken om toegang. Bij het bepalen of een verzoek herhaaldelijk of hinderlijk is, houdt BD rekening met factoren als de frequentie waarmee informatie wordt bijgewerkt, het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt en de aard van de informatie.

We bewaren uw Persoonlijke Gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan geldende wettelijke eisen aan rapportage of het bewaren van documenten. Wij ondernemen redelijke stappen voor het bijwerken, corrigeren of, op uw verzoek, verwijderen van uw Persoonlijke Gegevens die in ons bezit zijn en die u eerder hebt ingediend via deze Site.  Als u een verzoek wilt indienen voor het bijwerken van uw Persoonlijke Gegevens, neemt u contact met ons op op de  hieronder vermelde manier. Als u op enig moment geen verdere communicatie wilt ontvangen, kunt u ook de procedure voor het opheffen van uw abonnement volgen die is opgenomen in onze communicatie.

Hoewel wij na ontvangst van een verzoek tot het bijwerken, corrigeren of verwijderen van informatie redelijke inspanningen zullen verrichten om een dergelijke wijziging zo snel mogelijk door te voeren, is het niet altijd mogelijk het proces te voltooien voordat een volgende communicatie wordt verzonden. Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak dat hierdoor kan ontstaan. Zelfs als u ons hebt verzocht uw Persoonlijke Gegevens uit onze lijsten te verwijderen, behoudt BD zich het recht voor om deze gegevens in onze archieven te bewaren in bepaalde beperkte omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer dergelijke Persoonlijke Gegevens nodig zijn om te voldoen aan uw verzoek af te zien van verdere communicatie, meningsverschillen op te lossen, problemen op te lossen of zoals wordt vermeld in onze  Voorwaarden. Als BD een gedeelte van de Persoonlijke Gegevens voor dergelijke doeleinden moet bewaren, stelt BD al het redelijke in het werk om dergelijke Persoonlijke Gegevens te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor het desbetreffende doeleinde. Daarnaast erkent u dat vanwege technische beperkingen en het feit dat wij back-ups maken van onze systemen, er ook na verwijdering Persoonlijke Gegevens kunnen achterblijven op onze systemen, hoewel de Persoonlijke Gegevens niet actief worden verwerkt. U dient daarom niet te verwachten dat uw Persoonlijke Gegevens volledig van onze systemen zullen worden verwijderd in reactie op uw verzoek.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en andere informatie?

BD gebruikt de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens voor bedrijfsdoeleinden op een manier die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring en Toestemming.

  • Als u Persoonlijke Gegevens verstrekt met een bepaalde reden, zijn die Persoonlijke Gegevens beschikbaar voor ons met betrekking tot de reden waarvoor ze zijn verstrekt of voor een daarmee samenhangend doel, waaronder, indien van toepassing, om een door u geplaatste order te verwerken of om u te informeren dat het product niet meer beschikbaar is. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via e-mail, kunnen we de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens gebruiken om u te antwoorden. Als u contact met ons opneemt over een vacature, kan de door u verstrekte informatie worden gebruikt om u in overweging te nemen voor de vacature. We kunnen de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens ook combineren met informatie die door ons is verkregen van derden.
  • BD en zijn partners kunnen uw Persoonlijke Gegevens, Gebruikersgegevens en andere via de Site verzamelde informatie ook gebruiken voor het verbeteren van de inhoud en functionaliteit van de Site, voor meer inzicht in onze klanten en markten, om onze producten en diensten te verbeteren en voor verkoopdoeleinden.
  • BD en zijn partners kunnen deze informatie gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen, elektronisch, via telemarketing of op een andere manier, om u te informeren over en aanbiedingen te doen voor producten of diensten die wij interessant voor u achten. Wanneer wij dit doen, bevat elke communicatie die wij naar u verzenden instructies waarmee u bezwaar kunt maken tegen ("opt out") toekomstige communicatie.

Als u op enig moment geen verdere communicatie wilt ontvangen of als u uw naam wilt laten verwijderen van onze mailinglists, kunt u ook de procedure voor het opheffen van uw abonnement volgen die is opgenomen in onze communicatie. U kunt ons ook een e-mail sturen via  feedback.web.benelux@europe.bd.com. Zie Contact opnemen met BD hieronder.

Delen we de informatie die we krijgen?

BD ziet uw informatie als een vitaal onderdeel van onze relatie met u. BD deelt informatie, waaronder Persoonlijke Gegevens, met zijn dochterondernemingen en partners die ook hebben aangegeven gebonden te zijn aan deze Privacyverklaring en Toestemming. Bovendien huurt BD, zoals veel bedrijven, soms andere bedrijven in voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsfuncties. Voorbeelden zijn het verzenden van informatie, het onderhouden van databases en het verwerken van betalingen. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van een functie van deze aard, streven wij ernaar dat bedrijf alleen de informatie te verstrekken die het nodig heeft voor het uitvoeren van de specifieke functie, en vragen wij het bedrijf uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming en de instructies van BD.

Daarnaast geldt dat, wanneer u Persoonlijke Gegevens invoert op een gemeenschappelijke registratiepagina die bijvoorbeeld betrekking heeft op een wedstrijd die wordt gesponsord door BD en een partnerbedrijf, uw Persoonlijke Gegevens beschikbaar zijn voor zowel BD als een dergelijk partnerbedrijf. Hoewel BD dergelijke Persoonlijke Gegevens alleen gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming, geldt voor het gebruik door een dergelijke partner van uw Persoonlijke Gegevens het privacybeleid van dat bedrijf. BD is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw informatie door een dergelijke partner. Wij raden u aan het privacybeleid van een dergelijk partnerbedrijf te lezen voordat u informatie verstrekt op een gezamenlijk gesponsorde pagina of promotie.

Er is ook een beperkt aantal omstandigheden waarin we uw Persoonlijke Gegevens en andere informatie die in ons bezit is kunnen delen met andere derden zonder verdere kennisgeving aan uw, zoals hieronder wordt uiteengezet:

Wettelijke vereisten: BD kan uw Persoonlijke Gegevens, Gebruikersgegevens en andere informatie openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij in goed vertrouwen geloven dat dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (b) de rechten of het eigendom van BD of zijn partners te beschermen en verdedigen, (c) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site of het publiek te beschermen, of (d) wettelijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Zaken, overdracht, combinaties en verwante activiteiten: Bij het ontwikkelen van onze bedrijvigheid, kunnen we bedrijven of activa kopen, verkopen, herstructureren of reorganiseren. Bij een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, opheffing of gelijksoortige gebeurtenis met betrekking tot onze bedrijvigheid of activa, kunnen Persoonlijke Gegevens onderdeel vormen van de overgedragen activa.

BD is het moederbedrijf van een grote internationale groep bedrijven. In samenhang met dit feit kunnen wij van tijd tot tijd uw Persoonlijke Gegevens overdragen naar een van onze databases in een ander land, zoals hierboven wordt vermeld onder de kop  Overdracht van uw gegevens naar het buitenland.

Openbare en ongevraagde informatie

Deze Privacyverklaring en Toestemming geldt niet voor Openbare Informatie die u via deze Site of op een andere manier aan BD verstrekt.  Als u Persoonlijke Gegevens opneemt in dergelijke Openbare Informatie, gebruiken we dergelijke Persoonlijke Gegevens alleen overeenkomstig dit document, maar wij waarschuwen u ervoor dat, omdat dergelijke informatie (inclusief uw Persoonlijke Gegevens) beschikbaar is gemaakt in een openbaar toegankelijk forum, het gebruik en het openbaar maken van informatie door anderen die gebruik maken van de Site op geen enkele manier door BD wordt bewaakt of gecontroleerd. Dergelijke activiteiten vallen ook niet onder deze Privacyverklaring en Toestemming.

Daarnaast geldt voor door u verstrekte ongevraagde Persoonlijke Gegevens dat wij deze gebruiken zoals in dit document wordt vermeld maar dat deze Privacyverklaring en Toestemming niet geldt voor de andere informatie in dergelijke ongevraagde communicatie. Raadpleeg onze discussie over "Openbare en Niet-gevraagde informatie" in de  voorwaarden voor onze Site (de "Voorwaarden"). 

Zoals hierboven wordt uiteengezet, geldt deze Privacyverklaring en Toestemming niet voor het leveren of gebruiken van Persoonlijke Gegevens anders dan via de Site, noch voor het leveren of gebruiken van Persoonlijke Gegevens van voormalige of huidige werknemers van of consultants die zijn ingehuurd door Becton, Dickinson and Company en/of diens dochterondernemingen, voor doeleinden van arbeid of salarisadministratie. Voor beide geldt het BD-beleid dat voor die respectievelijke doeleinden is ontwikkeld. 

Koppelingen naar andere websites

Deze Privacyverklaring en Toestemming geldt alleen voor deze Site. Deze Site kan het frame vormen voor of verwijzingen of koppelingen bevatten naar andere BD-websites en andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door BD (de "Sites van Derden" ). Voor geen van deze sites gelden het beleid en de procedures die wij hier beschrijven. Koppelingen op deze Site naar Sites van Derden houdt niet in dat BD deze sites heeft gezien of ermee instemt. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met die sites voor informatie over hun beleid met betrekking tot privacy, beveiliging en het verzamelen en verspreiden van gegevens. 

Beveiliging

BD onderneemt redelijke stappen voor het beveiligen van Persoonlijke Gegevens die u ons verstrekt en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en niet-geautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Tenzij anders wordt vermeld op de desbetreffende pagina van de Site, gebruikt BD algemeen erkende beveiligingsstandaards, maar is geen aanvullende actie ondernomen voor het beveiligen van gegevens die aan de sites van BD worden verstrekt. Dergelijke transmissies zijn onderhavig aan normale internetbeveiligingsrisico's.  Zoals vermeld is geen enkele internet- of e-mailtransmissie volledig veilig of vrij van fouten. In het bijzonder e-mail die van of naar deze Site wordt verzonden is mogelijk niet veilig. U dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie u naar ons verzendt. Houd hier rekening mee wanneer u via internet Persoonlijke Gegevens bekend maakt bij BD of bij anderen. Als u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op deze Site gebruikt, bent u bovendien verantwoordelijk voor het beschermen hiervan. Raadpleeg hiervoor de  Voorwaarden voor het gebruik van de Site. 

Contact opnemen met BD

Als u vragen hebt over de Privacyverklaring en Toestemming van BD of over het informatiebeleid van deze Site, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

Becton, Dickinson 
Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen
K.v.K. 28065261 - B.T.W. NL 001126751B01

U kunt ook naar het gedeelte  Contacteer ons gaan.

Deze website gebruikt cookies om uw bezoek te verbeteren. Laat ons aub weten of u erin toestemt en toelaat dat wij cookies plaatsen. Voor meer informatie omtrent ons gebruik van cookies, lees onze  Privacy- en  Cookieverklaring.