Deklaracja Dotycząca Prywatności I Plików Cookie

Polityka Prywatności W Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych

Ważne

Wyrażenie zgody na naszą Politykę Prywatności

Korzystając z tej Strony, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Polityki Prywatności w zakresie udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych (“Polityka prywatności i przetwarzania danych”) i wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i transfer Danych Osobowych i Danych Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  Jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią Regulaminu, może zrezygnować z korzystania z naszej Strony, jest on wtedy proszony o niewpisywanie na niniejszej Stronie żadnych danych osobowych.  Polityka prywatności i przetwarzania danych wchodzi w skład Regulaminu użytkowania strony i jako taka podlega i jest zgodna z prawem Stanu New Jersey, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie spory powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej podlegają wyłącznej jurysdykcji Stanu New Jersey.Uwaga: Polityka prywatności i przetwarzania danych nie odnosi się do danych osobowych podanych i przetworzonych poza niniejszą Stroną lub danych osobowych podanych lub przetworzonych dotyczących byłych lub obecnych pracowników, konsultantów zatrudnionych przez Becton, Dickson and Company i/lub filie firmy, dla celów związanych z zatrudnieniem lub sprawami administracyjnymi, które to podlegają Polityce BD stworzonej dla tych celów (“Inne Polityki”). Poniżej znajduje się spis głównych obszarów objętych naszą Polityką Prywatności i Przetwarzania Danych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i Przetwarzania Danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Dokumentu lub naszej polityki gromadzenia danych, ich przechowywania i przetwarzania, można się z nami skontaktować wykorzystując podane niżej dane adresowe.

Zmiany w Polityce Prywatności i Przetwarzania Danych BD

Ta strona i działalność naszej firmy podlegają ciągłym zmianom. W konsekwencji, BD jest co jakiś czas zmuszony wprowadzać zmiany do Polityki Prywatności i Przetwarzania Danych. BD zastrzega sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o cykliczne sprawdzanie treści niniejszego Dokumentu, w szczególności przed przekazaniem za pośrednictwem tej Strony jakichkolwiek Danych osobowych. Polityka Prywatności i przetwarzania danych była ostatnio aktualizowana 25 ‎września 2014 roku. Kontynuacja korzystania z niniejszej Strony, po wprowadzeniu zmian czy rewizji niniejszej Polityki prywatności i przetwarzania danych oznacza zgodę na warunki zaktualizowanej Polityki prywatności i przetwarzania danych.

Powitanie

Witamy na www.bd.com/pl (dalej “Strona”). Operatorem niniejszej Strony jest Becton, Dickson and Company(dalej: “BD”  lub  “my” lub “nam”) Strona została stworzona w celu oferowania naszym klientom informacji, produktów i innych usług, rozwijanych i/lub oferowanych przez BD i jej filie(zwane dalej razem“Usługami BD”).  Mając na uwadze fakt, że dla BD ważny jest każdy Użytkownik, jak określono to w niniejszej Polityce Prywatności i Przetwarzania Danych, podejmujemy odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia prywatności użytkowników podczas korzystania z niniejszej Strony. Niniejsza Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych prezentuje stanowisko BD w odniesieniu do informacji, które są gromadzone od użytkowników niniejszej Strony.  Niniejsza strona jest przeznaczona dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Poniżej znajduje się spis głównych obszarów objętych naszą Polityką Prywatności i Przetwarzania Danych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i Przetwarzania Danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Dokumentu lub naszej polityki gromadzenia danych, ich przechowywania i przetwarzania, można się z nami skontaktować wykorzystując podane niżej dane adresowe.

Uwagi dotyczące dzieci

Jeśli nie masz ukończonych osiemnastu lat, prosimy, abyś nie udostępniał nam żadnych danych osobowych na tej Stronie.

Niniejsza Strona nie jest adresowana do dzieci i większość usług oferowanych na tej stronie stworzono dla osób, które ukończyły osiemnaście lat.  Dostrzegamy potrzebę zapewnienia dodatkowej ochrony prywatności dzieciom korzystającym z Internetu.  Zgodnie z the United States Children’s Online Privacy Protection Act (Prawem o ochronie Prywatności dzieci w Internecie), które stosuje się do informacji pochodzących od dzieci poniżej 13 roku życia, w przypadku kiedy wiemy, że osoba przesyłająca nam Dane osobowe nie ukończyła osiemnastu lat, nie gromadzimy takich informacji z wyjątkiem niektórych przypadków, kiedy to wykorzystamy te informacje celem wywiązania się z obowiązków udzielenia odpowiedzi na komentarze dotyczące produktów lub na skargi. Zwracamy się bezpośrednio do danej osoby z informacją, że nie przyjmujemy Danych Osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Dodatkowo, wychodząc poza zapisy powyższego Prawa, osoby, które posiadają wiedzę na temat niepełnoletnich, którzy przekazali nam Dane osobowe, mogą się z nami skontaktować wykorzystując podane niżej dane adresowe.

Definicje

“Dane zagregowane” zawierają dane demograficzne o klientach, ich zainteresowaniach i zachowaniach, oparte na Danych Osobowych i innych przekazanych nam informacjach, które podlegają kompilacji i analizie na zasadzie zagregowanej i z zachowaniem zasad anonimowości.

"Dane osobowe" zawierają wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację danej osoby, na przykład jej imię i nazwisko oraz adres e-mail.

“Informacje publiczne” zawierają informacje przekazane do każdej domeny publicznej niniejszej Strony, takiej jak tablice ogłoszeń, pokoje rozmów internetowych oraz sekcje do zamieszczania komentarzy.  Prosimy zapoznać się z naszą dyskusją" zawartą w "Informacje publiczne i dobrowolnie udostępniane" Warunkach korzystania ze strony.

"Informacje dobrowolnie udostępniane" obejmują wszelkie koncepcje dotyczące nowych produktów lub modyfikacji istniejących produktów oraz inne dobrowolnie udostępniane wiadomości.  Dane osobowe, ujęte w Informacjach dobrowolnie udostępnianych "przetwarza się w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych; prosimy niemniej jednak zapoznać się z naszą dyskusją" Informacje publiczne i dobrowolnie udostępniane zawartą w Warunkach korzystania ze strony.

"Dane użytkownika" obejmują wszelkie informacje, biernie zebrane od użytkowników Strony, które nie identyfikują poszczególnych osób, w drodze przykładów, informacji statystycznych dotyczących korzystania ze Strony.

Określenia "Ty", "Twój" i "Wasz" wykorzystywane w Polityce prywatności w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, oznaczają dowolnego użytkownika tej Strony.

Jakie informacje gromadzimy?

Informacje, które przekazuje nam użytkownik: Gromadzimy Dane osobowe takie jak nazwisko, data urodzenia, adres emailowy lub pocztowy użytkownika, jeśli dobrowolnie zgodzi się rejestrować bądź skorzystać z określonych serwisów BD na tej Stronie. Wykorzystujemy Dane osobowe, które gromadzimy w celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszej obsługi klienta na Stronie oraz doskonalenie i promowanie Usług BD. BD może przechowywać takie Dane osobowe samodzielnie bądź też mogą one być przechowywane w bazach danych, które posiadają i zarządzają filie BD, jego przedstawiciele lub dostawcy usług. BD zachowuje dla siebie wszelkie prawa do tych baz danych oraz do zawartych w nich informacji.

W przypadku, kiedy użytkownik zarejestruje się w BD bądź też skorzysta z określonych innych spersonalizowanych opcji, które oferujemy, tworzymy profil, zawierający nazwisko, adres pocztowy, adres emailowy użytkownika oraz inne informacje, jakie nam przekazuje, istotne dla konkretnej sytuacji użytkownika.  Możemy połączyć takie informacje z danymi, zebranymi z innych źródeł.  Przykładowo, jeśli otrzymamy niewłaściwy numer kodu pocztowego, możemy wówczas wykorzystać oprogramowanie innego podmiotu w celu skorygowania tego numeru.  Możemy również zbierać emaile lub inne adresy z list potencjalnych klientów innych firm, na przykład, w związku ze wspólnym działaniem marketingowym.   Kiedy to czynimy, to po pierwsze, informujemy w naszej korespondencji, w jaki sposób odbiorca znalazł się na naszej liście, a po drugie, dajemy odbiorcy możliwość wycofania się z dalszej komunikacji z nami. Ponadto, możemy zapytać użytkownika o Dane osobowe, jeśli weźmie on udział w programie edukacyjnym, konkursie lub promocji, sponsorowanej przez BD. Kiedy użytkownik kontaktuje się z BD, możemy zachować taką korespondencję i od czasu do czasu prosić użytkownika o wypełnienie ankiet w celach komercyjno-badawczych.

W pewnych przypadkach kontraktujemy na zewnątrz przekazanie i utrzymywanie naszych serwerów ze zbiorami informacji oraz wykonywania usług technologicznych i innych z tym związanych usług. Staramy się przekazywać takim partnerom tylko takie informacje, które są im niezbędne dla zrealizowania określonych funkcji i wymagamy od nich chronienia Danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w zakresie Przetwarzania Danych osobowych.

Wszędzie tam, gdzie BD zbiera Dane osobowe, umieszczamy odnośnik do niniejszej Polityki prywatności w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych.

Informacje nieidentyfikowalne personalnie: Biernie pobrane dane użytkownika: Kiedy użytkownik kontaktuje się z BD za pośrednictwem niniejszej Strony, uzyskujemy i przechowujemy określone „Dane Użytkownika”. Tego rodzaju Dane Użytkownika, które pobiera się w sposób bierny przy użyciu różnych technologii, nie są wykorzystywane w celu konkretnej identyfikacji użytkownika. BD może przechowywać takie Dane Użytkownika samodzielnie bądź też mogą być one przechowywane w bazach danych, które są w posiadaniu i zarządzaniu filii BD, przedstawicieli BD lub dostawców usług. BD zachowuje wszelkie prawa do tych baz danych oraz zawartych w nich informacji.

Niniejsza Strona wykorzystuje Dane Użytkownika wraz z danymi, przekazywanymi przez inne podmioty oraz włącza je do zbioru innych informacji, przykładowo w celu określenia ogólnej ilości odwiedzających naszą Stronę, ilości osób odwiedzających każdą podstronę naszej Strony, słów kluczowych użytych przez osoby odwiedzające w celu znalezienia naszej Strony oraz nazw domen dostawców usług internetowych naszych gości. Możemy również ujawnić Dane Użytkownika w celu opisania naszych usług aktualnym oraz ewentualnym partnerom biznesowym oraz innym podmiotom w innych, prawnie dozwolonych celach. Należy przy tym odnotować, że w taki procesie nie udostępnia się ani też nie wykorzystuje żadnych Danych osobowych.  

Dane zagregowane: W stałym dążeniu do zapewnienia lepszego zrozumienia i obsługi naszych użytkowników, BD przeprowadza często badania Danych zagregowanych. BD może udostępniać takie dane instytucjom rządowym, swoim filiom, przedstawicielom i partnerom biznesowym. Tego rodzaju zagregowane informacje nie identyfikują personalnie użytkownika.  BD może również ujawnić Dane zagregowane w celu opisania naszych usług aktualnym oraz ewentualnym partnerom biznesowym oraz innym podmiotom w innych, prawnie dozwolonych celach.


Przekazywanie danych użytkownika za granicę

Wraz z dobrowolnym przekazaniem nam Danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez nas zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych.   Z uwagi na charakter Internetu, jeśli użytkownik odwiedza niniejszą Stronę z kraju innego, niż Stany Zjednoczone, takie połączenie niewątpliwie będzie skutkowało transferem informacji za granicę. Odwiedzenie naszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie transfery. Jeśli użytkownik przekazuje Dane osobowe na niniejszej Stronie, przyznaje tym samym i wyraża Zgodę, aby takie Dane osobowe mogły być przekazane z miejsca ich obecnego ulokowania do biur i serwerów BD i jego filii, przedstawicieli i dostawców usług, o których tu mowa, zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.


Jaki wybór ma użytkownik?

Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony nie przekazując swoich Danych osobowych, jednak w takim przypadku ogranicza swoje możliwości uzyskania określonych informacji bądź korzystania z innych, wartościowych Serwisów BD, takich jak biuletyny informacyjne oraz odpowiedzi na konkretne zapytania ze swojej strony.   Kiedy nie wymagane jest podanie Danych osobowych w konkretnym serwisie (na przykład dla skontaktowania się z użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytanie), akceptuje się użycie pseudonimu.

Przechowujemy Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to zwykle konieczne dla celów, w jakich zostały one pobrane lub też stosownie do odnośnych wymogów z zakresu sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów. Będziemy w sposób odpowiedzialny aktualizować, korygować bądź zgodnie z prośbą użytkownika, usuwać jego Dane osobowe, będące w naszym posiadaniu, które zostały nam wcześniej przekazane za pomocą niniejszej Strony. W celu wystąpienia o aktualizację odnośnie Danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt na adres wskazany poniżej. Jeśli użytkownik życzy sobie w dowolnym momencie zaprzestania otrzymywania dalszej korespondencji, może również postąpić zgodnie z procedurą rezygnacji z subskrypcji, wskazaną w naszym komunikacie.

Dostęp do Danych. BD zezwala w uzasadnionym zakresie udostępniać i przeglądać Dane osobowe, przechowywane przez BD osobom, których te Dane osobowe dotyczą; jednak w celu zapobieżenia nieuprawnionym wnioskom o dostęp, BD zażąda informacji, które w jego ocenie są wystarczające dla potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy przed udzieleniem dostępu lub dokonaniem korekty. BD będzie starała się dostarczyć dane informacje w rozsądnym czasie oraz może pobrać stosowną opłatę (np. z tytułu wykonania fotokopii, opłaty pocztowej) wobec wnioskodawcy. BD zastrzega sobie prawo nie zmieniać żadnych Danych osobowych, załączy jednak tekst alternatywny, który dana osoba uważa za właściwy.

Ponadto, w określonych okolicznościach BD może odmówić dostępu do Danych osobowych, w tym w takich przypadkach, w których BD stwierdzi, że informacje, o które wystąpiono:

(a) Mogą ujawnić: 
a. Dane osobowe innej osoby lub osoby zmarłej; lub
b. Tajemnicę handlową bądź inne poufne informacje biznesowe;

(b) Są przedmiotem tajemnicy adwokackiej lub tajemnicy śledztwa bądź też tajemnicy lub zobowiązania zawodowego;
(c) Nie dają się uzyskać w formie czytelnej, a koszt i wysiłek, związany z ich dostarczeniem byłby nieproporcjonalny do charakteru lub wartości tych informacji; 
(d) Nie istnieją, nie są przechowywane lub BD nie może ich odnaleźć; 
(e) Mogłyby ewidentnie spowodować poważny uszczerbek w odniesieniu do leczenia lub rekonwalescencji danej osoby, poważną szkodę emocjonalną dla tej lub innej osoby bądź też poważną szkodę cielesną dla innej osoby; lub 
(f) Mogą zaszkodzić lub kolidować z działaniami w zakresie egzekucji prawa lub innymi czynnościami o charakterze dochodzeniowo-śledczym lub regulacyjnym instytucji, upoważnionej prawnie do realizacji takich działań.

Prosimy zwrócić uwagę, że pomimo tego, że po otrzymaniu wniosku o aktualizację, korektę lub usunięcie informacji, podejmiemy uzasadnione działania dla niezwłocznego dokonania takiej zmiany, nie zawsze jest możliwe zakończenie procesu przed dostarczeniem kolejnej wiadomości.   Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. W sytuacji, kiedy nawet użytkownik poprosił o usunięcie Waszych Danych osobowych z naszych list, BD rezerwuje sobie prawo do zatrzymania ich w swoich zbiorach w pewnych ograniczonych okolicznościach, takich jak te, kiedy takie Dane osobowe mogą być konieczne do spełnienia prośby użytkownika o rezygnację z dalszej korespondencji, rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów lub stosownie do postanowień zawartych w Warunkach korzystania ze strony.  Jeśli BD ma obowiązek zatrzymania części Danych osobowych w powyższych celach, BD podejmie uzasadnione działania, aby ograniczyć takie Dane osobowe do zakresu, niezbędnego dla realizacji konkretnego celu. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę, że z powodu trudności technicznych oraz z uwagi na fakt, że wykonujemy kopie zapasowe naszych systemów, Dane osobowe mogą nadal znajdować się w naszych systemach nawet po ich usunięciu. Z uwagi na powyższe, użytkownik nie może oczekiwać, że jego Dane osobowe zostaną całkowicie usunięte z naszych systemów w odpowiedzi na wniosek użytkownika. 

BD nie odpowiada na ponowione lub natarczywe prośby o uzyskanie dostępu. Przy określeniu, czy wniosek ma charakter powtarzalności lub natarczywości, BD bierze pod uwagę takie czynniki, jak częstotliwość, z jaką informacja jest aktualizowana, cel, w jakim informacja jest wykorzystywana oraz charakter informacji.


Jak przetwarzamy Dane osobowe użytkownika i inne informacje?

BD przetwarza Dane osobowe, które otrzymuje od użytkowników w celach związanych z działalnością firmy w sposób, który jest zgodny z zapisami niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych osobowych.

  • Dane osobowe, które przekazuje nam Użytkownik w określonym celu, będą przez nas przetwarzane zgodnie lub w związku z celem, do którego zostały nam udostępnione, włącznie, o ile ma to zastosowanie, z przetwarzaniem złożonego przez użytkownika zamówienia lub przekazania użytkownikowi informacji, że produkt nie jest już dostępny.   Na przykład, jeśli użytkownik kontaktuje się z nami drogą mailową, możemy wykorzystać otrzymane Dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi; lub jeśli kontaktuje się z nami w sprawie ofert pracy, informacje, które nam przekazuje mogą zostać przetworzone w celu rozpatrzenia kandydatury użytkownika na dane stanowisko.  Możemy również łączyć Dane osobowe, które użytkownik nam przekazał z informacjami otrzymanymi od stron trzecich.
  • BD i jej filie może także przetwarzać Dane osobowe, Dane Użytkownika i inne informacje zgormadzone poprzez tę Stronę w celu poprawy jej zawartości i funkcjonalności, lepszego rozumienia naszych klientów i rynków, poprawy jakości naszych produktów i usług oraz realizacji i usprawnienia sprzedaży.
  • BD i jej filie mogą przetwarzać niniejsze informacje w celu skontaktowania się z użytkownikiem elektronicznie, poprzez telemarketing lub inny sposób, w przyszłości, aby poinformować użytkownika lub zaoferować do sprzedaży produkty lub usługi, które według naszej opinii mogą zainteresować użytkownika. W każdym takim powiadomieniu, które wysyłamy, znajduje się instrukcja pozwalająca na wyrażenie rezygnacji z otrzymywania takich komunikatów w przyszłości.

Jeśli użytkownik w pewnym momencie stwierdzi, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem takowych powiadomień w przyszłości lub życzy sobie usunięcia swojego adresu mailowego z naszej listy powiadomień, to w każdej chwili może skorzystać z procedury "rezygnuję" zawartej w naszym komunikacie.  Dodatkowo, może swoją decyzję przekazać nam, wysyłając wiadomość na adres privacy@bd.com.  Prosimy sprawdzić poniżej, jak można się skontaktować z biurem naszej firmy BD.

Czy dzielimy się informacjami, które otrzymujemy?

BD postrzega informacje użytkownika jako kluczowe w naszej relacji z klientem.   BD udostępnia informacje zawierające Dane osobowe swoim przedsiębiorstwom filialnym i filiom, które pozostają związane z niniejszą Polityką Prywatności i przetwarzania danych.   Ponadto BD, jak inne firmy, korzysta czasami z usług innych firm, zlecając im wykonanie pewnych związanych z działalnością firmy zadań. Przykładem może być rozsyłanie informacji mailowych, utrzymywanie baz danych i przetwarzanie płatności. Kiedy angażujemy inną, niepowiązaną z nami firmę do wypełnienia tego rodzaju funkcji, staramy się przekazać jej tylko te informacje, których potrzebuje do wywiązania się z konkretnego, powierzonego jej zadania i zobowiązujemy ją do ochrony Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i przetwarzania danych oraz zastrzeżeniami BD.

Ponadto, jeśli użytkownik wprowadzi swoje Dane osobowe na stronie rejestracyjnej opatrzonej logiem BD, na przykład dotyczącej konkursu sponsorowanego zarówno przez BD i firmę współpracującą, wtedy Dane osobowe użytkownika będą dostępne zarówno BD jak i tej firmie współpracującej. BD zobowiązuje się do wykorzystywania w ten sposób pozyskanych Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i przetwarzania danych, natomiast przetwarzanie Danych osobowych użytkownika przez firmę współpracującą będzie podlegało polityce prywatności tej firmy i BD nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te informacje będą przez tę firmę przetwarzane. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności firmy współpracującej przed wprowadzeniem informacji na jakąkolwiek współsponsorowaną stronę czy promocję.

Istnieje ograniczona ilość okoliczności, w których możemy udostępnić Dane osobowe użytkownika oraz inne informacje, znajdujące się w naszym posiadaniu pewnym stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, jak określono poniżej:

Wymogi prawne:

BD może ujawnić Dane osobowe użytkownika, Dane Użytkownika i inne informacje, jeśli wymaga tego interes prawa lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne dla (a) wywiązania się z obowiązku prawnego, (b) zabezpieczenia lub obrony praw lub majątku firmy BD lub jej filii, (c) działania w pilnych okolicznościach w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Strony lub interesu publicznego, lub (d) zabezpieczenia przed ponoszeniem prawnej odpowiedzialności.


Przeniesienie działalności gospodarczej, połączenie firm i podobne działania:

W związku z rozwojem działalności firmy, możemy sprzedawać, kupować, restrukturyzować i reorganizować działalność i aktywa firmy. W wypadku jakiejkolwiek sprzedaży, fuzji, reorganizacji, restrukturyzacji, zamknięcia lub podobnych zdarzeń dotyczących działalności firmy lub jej aktywów, Dane osobowe mogą stać się częścią przekazywanych aktywów. 

BD jest firmą matką dużej grupy międzynarodowych firm. W świetle takiego faktu, możemy od czasu do czasu przekazać Dane osobowe użytkownika do jednej z naszych baz danych w innym kraju zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie Transfer Danych Użytkownika za granicę.


Informacje publiczne i udostępnione dobrowolnie
Niniejsza Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych nie odnosi się do Informacji Publicznych, które użytkownik udostępnia firmie BD poprzez niniejszą Stronę lub w inny sposób.   Jeśli użytkownik umieści Dane osobowe w domenie Informacji Publicznych, wykorzystamy Dane osobowe użytkownika tylko zgodnie z niniejszymi zapisami, ale ostrzegamy użytkownika, że ponieważ te informacje (zawierające Dane osobowe) zostały udostępnione na forum publicznie dostępnym, użycie i ujawnienie informacji przez innych użytkowników Strony nie jest monitorowane i pozostaje poza kontrolą BD oraz takie działania nie są zarządzane prze niniejszą Politykę prywatności i przetwarzania danych.

Ponadto, jeśli użytkownik przekazuje dobrowolnie Dane osobowe, wykorzystamy je zgodnie z niniejszymi zapisami, jakkolwiek inne informacje zawarte w takim dobrowolnym udostępnieniu nie są objęte niniejszą Polityką prywatności i przetwarzania danych.  Prosimy zapoznać się z zapisem dyskusji „Informacje publiczne i przekazane dobrowolnie” znajdującym się na naszej Stronie w Warunkach korzystania ze strony.

Prosimy zwrócić uwagę, że jak określono powyżej, niniejsza Polityka prywatności i przetwarzania danych nie odnosi się do przekazywania i wykorzystywania określonych Danych osobowych innych, niż przekazane poprzez Stronę lub do przekazywania i wykorzystywania Danych osobowych byłych lub obecnych pracowników, konsultantów zatrudnionych przez, Becton, Dickson and Company i/lub filie firmy, dla celów związanych z zatrudnieniem lub sprawami administracyjnymi, które podlegają Polityce BD, określonej dla tych innych celów.

Odnośniki do innych stron

Niniejsza Polityka prywatności i przetwarzania danych stosuje się wyłącznie do niniejszej Strony.  Niniejsza strona może obejmować lub zawierać odniesienia lub linki do innych stron internetowych BD, jak również innych stron, które nie są administrowane i pozostają poza kontrolą BD (“Inne Podmioty”) z których żadna nie podlega politykom i procedurom tutaj opisanym. Linki z niniejszej strony nie zawierają oceny BD lub akceptacji stron Innych Podmiotów. Sugerujemy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi prywatności, zabezpieczania, gromadzenia danych i polityki dystrybucyjnej tychże Stron.

Bezpieczeństwo danych

BD podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony każdych otrzymanych Danych osobowych i zabezpieczenia tych informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem innych stron, ujawnieniem, wprowadzeniem zmian lub zniszczeniem.   W przypadkach nieuregulowanych inaczej w odpowiednim miejscu na niniejszej Stronie, BD stosuje standardowe zabezpieczenia, ale nie podejmuje żadnych dodatkowych działań celem zabezpieczenia danych przekazywanych za pośrednictwem swoich stron, przy czym przekazywanie danych podlega normalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, obecnym w Internecie.  Jak stwierdzono, żadna internetowa lub mailowa transmisja nie jest w pełni bezpieczna i wolna od błędu, dlatego też użytkownik powinien wykazywać szczególną ostrożność, zanim zdecyduje, jakie informacje nam udostępnia. W szczególności, wiadomości mailowe wysyłane do lub z niniejszej Strony mogą nie być zabezpieczone, stąd należy stosować szczególną ostrożność, zanim zdecyduje się, jakie informacje nam się przesyła. Użytkownik powinien to mieć na uwadze przy udostępnianiu wszelkich Danych osobowych do BD lub do innej strony trzeciej przez Internet. Ponadto, przy używaniu haseł, numerów identyfikacyjnych lub innych specjalnych narzędzi umożliwiających uzyskanie dostępu na niniejszej Stronie, w zakresie odpowiedzialności użytkownika leży zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich, w tym celu prosimy zapoznać się z Warunkami korzystania ze strony.

 

Kontakt z BD

Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności BD lub praktycznych aspektów informacji zawartych na niniejszej Stronie.
Można się z nami skontaktować pod poniższym adresem:
Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880

Do wiadomości: Administrator ds. Bezpieczeństwa Informacji privacy@bd.com
Lub zapoznać się z informacjami w sekcji "Kontakt"

 


Niektóre pliki cookie są zapisywane na tej stronie w celu zapewnienia prawidłowej zawartości i języka. Nie można ich wyłączyć. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Prywatności i Plików Cookie.