true
Inleiding

Welkom op www.bd.com/nl-nl (de "Site"). Becton, Dickinson B.V. (hierna waar van toepassing te noemen "BD", "wij", "ons" of "onze") biedt u toegang tot de Site op basis van de voorwaarden in deze Overeenkomst met Voorwaarden voor het Gebruik (de "Overeenkomst"). Lees deze Overeenkomst aandachtig door. Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u zonder beperkingen bent gebonden aan deze Overeenkomst. Als u er niet mee akkoord gaat dat u deze Overeenkomst dient te volgen en daaraan gebonden bent, mag u deze Site niet bezoeken of gebruiken en geen materiaal downloaden van deze Site.

Houd er rekening mee dat voor andere BD-sites specifieke Voorwaarden gelden. Wij raden u aan die documenten aandachtig te lezen als u die andere BD-sites bezoekt.

Als u een bestaande klant of leverancier van BD bent, zijn deze voorwaarden niet bedoeld om de voorwaarden in uw klant- of leveranciersovereenkomst te vervangen of wijzigen. Bij verschillen hebben de voorwaarden van uw schriftelijke overeenkomst voorrang boven de voorwaarden in dit document. Voor alle BD-producten en -diensten kunnen daarnaast afzonderlijke voorwaarden voor het gebruik ervan bestaan.

BD behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst op enig moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als u na een dergelijke wijziging deze Site blijft gebruiken, geeft u aan dat u ermee akkoord gaat dat u deze herziene Overeenkomst dient te volgen en eraan gebonden bent. Om deze reden raden wij u aan deze Overeenkomst elke keer dat u deze Site bezoekt door te nemen. Deze Overeenkomst is voor het laatst herzien op 4 maart 2009.

De beschikbaarheid van de Site en internationale gebruikers

Deze Site wordt door BD beheerd vanuit Erembodegem, België. Bij het ontwerpen van deze Site en de inhoud ervan (de "Inhoud") is voldaan aan de wetten en regelgeving van België. De Site en de inhoud ervan zijn alleen bestemd voor inwoners van België en Nederland. Toegang tot de Site en de Inhoud door bepaalde personen of in bepaalde landen buiten België en Nederland is mogelijk niet legaal. Als u deze Site bezoekt van buiten België en Nederland , doet u dit op uw eigen risico en bent u er verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan de wetten van uw rechtsgebied. Materiaal dat op deze Site wordt gepubliceerd, verwijst mogelijk naar producten of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Neem contact op met de dichtstbijzijnde BD-vestiging voor meer informatie. Bovendien garandeert BD niet dat het materiaal geschikt of beschikbaar voor gebruik is voor andere locaties buiten België en Nederland en is toegang tot het materiaal vanuit landen waar de inhoud illegaal is, verboden. U dient niets op de Site te interpreteren als een promotie of aanbeveling voor enig product of het gebruik van enig product dat niet is toegestaan volgens de wetten en regelgeving van het land waarin u zich bevindt.

Deze Site is geen bron van medisch advies

De Inhoud van deze Site wordt gepresenteerd als een overzicht, is algemeen van aard en wordt alleen aangeboden ter informatie; de Inhoud is niet bedoeld en wordt niet aanbevolen als vervanging van professioneel medisch advies. Gebruik de Inhoud van deze Site niet voor het diagnosticeren van een gezondheidsprobleem of ziekte. Vraag altijd het advies van uw arts of een andere gediplomeerde zorgverlener over een medisch probleem of behandeling. Niets op deze Site is bedoeld voor medische diagnose of behandeling. Negeer geen medische adviezen en stel het zoeken van medische adviezen niet uit vanwege iets wat u op deze Site hebt gelezen.

Auteursrecht en Beperking van gebruik

Het materiaal op deze Site mag niet worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze Overeenkomst. Alle Inhoud van de Site, inclusief de selectie, de rangschikking en het ontwerp van de Inhoud, is eigendom van BD of diens licentiehouders en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetgeving betreffende intellectuele eigendom, inclusief de sui generis-rechten met betrekking tot de beveiliging van databanken. U mag niets van de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, inclusief code en software, op enige manier wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overdragen of verspreiden. U mag Inhoud van de Site uitsluitend downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits de Inhoud op geen enkele manier wordt gewijzigd en u alle auteursrechtelijke- en andere eigendomsvermeldingen ongewijzigd laat en u de zinsnede "Gebruikt met toestemming van Becton, Dickinson and Company" opneemt als u de Inhoud weergeeft of op een andere manier gebruikt.

Procedures voor klachten over inbreuk op auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen van u hetzelfde. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact op met onze Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 Verenigde Staten, e-mail:copyrightagent@bd.com en geef daarbij de volgende informatie door:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van het werk waarop auteursrecht rust
  • een beschrijving van het werk waarop auteursrecht rust waarvan u beweert dat het is geschonden
  • een beschrijving van waar het materiaal waarmee volgens u inbreuk wordt gepleegd zich op de Site bevindt
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik in kwestie niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring klopt en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bent geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht
Verklaring van merken

Alle merken, dienstenmerken en logo's die worden weergegeven op deze Site (het/de "Merk(en)") zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde merken van BD, diens partners of derden. Uit niets op deze Site dient te worden opgemaakt dat impliciet, volgens het 'estoppel'-beginsel of anderszins, een licentie of recht voor of op de Merken wordt verleend zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BD of de desbetreffende derde partij. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst is elk gebruik van de Merken op deze Site strikt verboden. De namen van de op deze Site vermelde bedrijven en producten zijn mogelijk merken van hun respectievelijke eigenaars. Voor een volledige lijst van de merken van BD voor elk bedrijfssegment verwijzen wij u naar. 

BD Brands

Openbare en ongevraagde informatie

Deze Site kan mogelijkheden bevatten om BD feedback te geven over deze Site en onze producten en andere ongevraagde ingediende informatie (collectief "Ongevraagde informatie" genoemd). U mag alleen Ongevraagde informatie verstrekken die voldoet aan de vereisten van deze Voorwaarden.

Onder de hierin vermelde voorwaarden accepteren wij innovatieve ideeën voor nieuwe producten en technologieën voor ons bedrijf door individuen en organisaties die niet in dienst zijn van of verbonden zijn met BD, zolang dergelijke ideeën beschermd worden door bestaande octrooien of voor de ideeën octrooiaanvragen zijn ingediend door de indiener van het idee. Als u dergelijke ideeën wilt indienen, klikt u hier voor een exemplaar van de informatie over en procedure voor het indienen ervan.

BD en zijn werknemers accepteren of overwegen geen andere ongevraagde ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. Stuur geen oorspronkelijke creatief werk, voorbeelden, demo's of ander werk. Het enige doel van dit beleid is het voorkomen van mogelijke misverstanden of meningsverschillen als producten of marketingstrategieën van BD gelijkenis lijken te vertonen met ideeën die zijn ingediend bij BD. Stuur daarom uw ongevraagde ideeën niet naar BD of iemand bij BD, behalve onder de hierboven beschreven omstandigheden met betrekking tot geöctrooieerde ideeën of ideeën waarvoor u een octrooiaanvraag hebt ingediend.

Als u ondanks ons verzoek ons geen ideeën en materiaal te sturen, dit toch doet en wanneer u Openbare Informatie op onze Site post, wordt alle dergelijke Openbare Informatie en alle dergelijke Ongevraagde Informatie aangemerkt als NIET-VERTROUWELIJK en NIET-BESCHERMD en zijn BD en zijn partners vrij dergelijke informatie te gebruiken voor elk doel en op elke mogelijke manier.

Deze Site kan mogelijkheden bevatten om informatie te posten op openbare gedeelten van de Site, zoals bulletinboards (collectief "Openbare Gedeelten" genoemd) of om opmerkingen en feedback te verzenden (alle dergelijke informatie wordt "Openbare Informatie" genoemd). Hoewel BD zo nu en dan de op de Openbare Gedeelten van de Site geposte informatie kan controleren of inzien voor zover dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving, aanvaardt BD geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortkomt uit de Inhoud van dergelijke Openbare Gedeelten, of voor enige fout, laster, weglating, valse informatie, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in dergelijke Openbare Gedeelten, tenzij dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving anders vereist.

Het is verboden onwettelijke, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, haatzaaiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of ander materiaal dat gedrag kan inhouden of aanmoedigen dat zou worden aangemerkt als een overtreding, burgerrechtelijke aansprakelijkheid zou inhouden of op een andere manier inbreuk zou vormen op de wet, te posten of over te dragen. BD verleent volledige medewerking aan wetshandhavende instanties of rechtbankbevelen waarin BD wordt verzocht of verplicht de identiteit openbaar te maken van éénieder die dergelijk materiaal heeft gepost.

Kinderen onder de leeftijd van achttien jaar dienen geen Openbare Informatie of Ongevraagde Informatie in te dienen die persoonlijk herleidbare gegevens bevat.

Koppelingen naar andere websites

Deze Overeenkomst geldt alleen voor deze Site. Deze Site kan het frame vormen voor of verwijzingen of koppelingen bevatten naar andere BD-websites en andere websites die niet worden beheerd door BD (de "Sites van Derden" ). Deze verwijzingen en/of koppelingen naar de Sites van Derden worden alleen vermeld ter referentie en voor uw gemak en houden niet in dat BD het materiaal op deze Sites van Derden heeft gezien of ermee instemt of dat BD is geassocieerd met de beheerders. BD heeft geen controle over deze Sites van Derden en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. De Sites van Derden (en websites waarnaar ze verwijzen) kunnen informatie bevatten over het gebruik van producten die niet zijn goedgekeurd door de desbetreffende autoriteiten. BD keurt 'off-label'-gebruik niet goed. De Sites van Derden (en de websites waarnaar ze verwijzen) kunnen informatie bevatten die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. Uw toegang tot en gebruik van de Sites van Derden (en de websites waarnaar ze verwijzen) is volledig voor uw eigen risico.

Houd er rekening mee dat voor andere BD-sites specifieke Voorwaarden en Privacybeleid gelden. Wij raden u aan die documenten aandachtig te lezen als u die andere BD-sites bezoekt.

Framing niet toegestaan

Onderdelen van deze Site worden beschermd door het auteursrecht, handelsuiterlijk, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetgeving en mogen op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van framing, deeplinking of mirrors. Niets van de Inhoud van onze Site mag opnieuw worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BD. Als u wilt verwijzen naar onze Site, neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Interactie met adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke interactie met of deelname aan promotionele acties van adverteerders die op of via de Site zijn gevonden, inclusief betaling en levering van verwante goederen en diensten, en andere voorwaarden, garanties of beweringen met betrekking tot dergelijke interactie vinden uitsluitend plaats tussen u en dergelijke adverteerders. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verlies of schade van enige aard die is ontstaan als resultaat van dergelijke interactie of als resultaat van de aanwezigheid van een dergelijke adverteerder op de Site.

Accountregistratie

Voor sommige functies van deze Site moet mogelijk een account bij ons worden gemaakt. Als onderdeel van het registratieproces selecteren bezoekers een Gebruikersnaam en Wachtwoord, samen met registratiegegevens, die kloppend en recent moeten zijn. U mag geen Gebruikersnaam van een andere persoon selecteren of gebruiken met de intentie u voor te doen als die persoon of een Gebruikersnaam te gebruiken waarop een andere persoon rechten heeft zonder de toestemming van die persoon. Het niet voldoen aan bovenstaande houdt inbreuk op deze Overeenkomst in, hetgeen kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account. U stemt ermee in redelijke maatregelen te treffen om uw wachtwoord te beschermen.

U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van of activiteit op uw account, inclusief het gebruik van de account door een derde die door u geautoriseerd is uw Gebruikersnaam en Wachtwoord te gebruiken. U zult BD in kennis stellen van bekend of vermoedelijk niet-geautoriseerd gebruik van uw account of bekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of niet-geautoriseerde openbaarmaking van uw wachtwoord of andere relevante verstrekte registratiegegevens.

Privacyverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens van de Site

Onze Privacyverklaring en Toestemming voor het Gebruik van Gegevens is beschikbaar op deze Site en door de Site te bezoeken stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden bent aan de Privacyverklaring. De Privacyverklaring en Toestemming voor het Gebruik van Gegevens is hierbij volledig bij verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Klik hier om onze Privacyverklaring en Toestemming te lezen.

Vrijwaring van garantie

DEZE SITE BEVAT INFORMATIE MET BETREKKING TOT BD DIE VAN NUT KAN ZIJN VOOR ONZE KLANTEN, WERKNEMERS EN AANDEELHOUDERS EN VOOR HET ALGEMENE PUBLIEK. DE SITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD 'ZOALS DEZE ZIJN' EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE.

BD ONDERNEEMT REDELIJKE STAPPEN OM DE INFORMATIE OP DEZE SITE TE CONTROLEREN EN BIJ TE WERKEN. DE INHOUD VAN DEZE SITE KAN DAAROM ONDERHEVIG ZIJN AAN WIJZIGINGEN EN UPDATES. BD GEEFT DESONDANKS GEEN VOORSTELLING OF GARANTIE VAN DE ADEQUAATHEID, PRECISIE, STIPTHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE SITE, NOCH VAN HET FEIT DAT DE INHOUD OP ELK MOMENT OP ALLE ASPECTEN VOLLEDIG EN ACTUEEL IS.

BD GEEFT GEEN VOORSTELLING OF GARANTIE DAT DE INHOUD VAN DEZE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODE MET BESMETTELIJKE OF VERNIELENDE EIGENSCHAPPEN. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, GELDEN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van deze Site is volledig voor uw eigen risico. BD, diens partners en geen van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor enige directe of indirecte verliezen of schade die voortkomt uit of samenhangt met:

a) het aanbrengen of nalaten aan te brengen van wijzigingen, updates, correcties, aanpassingen aan de Inhoud van de Site ("Wijzigingen") en het tijdig aanbrengen of nalaten aan te brengen van dergelijke Wijzigingen, met uitzondering van opzettelijk wangedrag;
b) het gebruik en de interpretatie van de Inhoud van deze Site door personen die de Site bezoeken;
c) de capaciteit van enige persoon die deze Site bezoekt om de Inhoud te begrijpen, gebruiken en interpreteren op de door BD bedoelde manier;
d) uw onmogelijkheid om de Site te gebruiken vanwege het niet beschikbaar zijn van het netwerk, storingen in het netwerk of andere veiligheidsincidenten die op enige manier invloed kunnen hebben op de Site of de Inhoud ervan.

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor alle verlies en schade van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, algemeen, speciaal, incidenteel, gevolgschade, typerend of anderszins, inclusief zonder beperking verlies van schade, omzet of winst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht of de beweerde aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, objectieve aansprakelijkheid of enige andere basis en zelfs wanneer een geautoriseerde vertegenwoordiger van BD of diens partners op de hoogte is gebracht of zou moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In sommige landen is het uitsluiten van schade of de beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld niet toegestaan, dus deze beperking van aansprakelijkheid is mogelijk niet van toepassing op u. Als een deel van deze beperking van aansprakelijkheid om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal de totale aansprakelijkheid van BD en/of diens partners onder dergelijke omstandigheden niet hoger zijn dan honderd euro (€ 100,00). Als van een hieronder begrepen remedie wordt bepaald dat deze niet aan het essentiële doel ervan heeft voldaan, blijven alle beperkingen van aansprakelijkheid, afwijzingen en uitsluitingen van garantie en schade zoals vermeld in deze Overeenkomst van kracht.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze Site kan van tijd tot tijd bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten over de prestaties van BD, waaronder toekomstige omzet, producten en inkomsten, of gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan BD verwacht dat deze in de toekomst zullen plaatsvinden. Alle dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen van BD en omvatten een aantal bedrijfsrisico's en onzekerheden. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de beschreven verwachte resultaten, impliciet of geprojecteerd in toekomstgerichte verklaringen. Factoren waardoor werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen afwijken van toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: concurrentiefactoren; prijzen en marktaandelen; onzekerheden met betrekking tot geschillen; de mogelijkheid van BD om geprojecteerde verkoop- en omzetcijfers te behalen die zijn gebaseerd op aannames over verkoopvolumes en de productmix, om de doelstellingen voor kostenbesparingen te halen en om geanticipeerde synergie en andere kostenbesparingen met betrekking tot acquisities te behalen; veranderingen in regionale, nationale of buitenlandse economische omstandigheden; stijgingen van energiekosten; fluctuaties in kosten en beschikbaarheid van grondstoffen en de mogelijkheid van BD om gunstige overeenkomsten en relaties met leveranciers te onderhouden; wijzigingen in rente of wisselkoersen; vertragingen bij productintroducties; en wijzigingen in medische of andere overheidsregelgeving, evenals andere factoren die op deze Site worden besproken. Wij zijn niet voornemens toekomstgerichte verklaringen aan te passen.

Schadeloosstelling

Wanneer juridische actie wordt ondernomen als resultaat van (i) uw gebruik van de Inhoud of Site, inclusief uw inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst, of (ii) enige door u verstrekte Ongevraagde Informatie, gaat u ermee akkoord BD, diens partners en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, investeerders of licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen, vrij te houden van aansprakelijkheid en zonder beperking alle door hen geleden redelijke juridische en accountingkosten te betalen. BD zal u zo snel mogelijk op de hoogte stellen van dergelijke vorderingen, rechtszaken of processen. BD heeft het recht, uit te oefenen naar eigen inzicht en op eigen kosten, om deel te nemen in de verdediging en/of schikking van vorderingen of rechtszaken of om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anders onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u zonder u te vrijwaren van uw verplichtingen met betrekking tot schadeloosstelling. U mag in geen geval een vordering of rechtszaak die aansprakelijkheid of andere verplichtingen oplegt aan BD, schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BD.

Algemeen

U bent verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle telefoon-, computer- en andere apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Site en alle kosten die hiermee verband houden. BD behoudt zich het recht voor op enig moment materiaal op deze Site te wijzigen of verwijderen. Deze Site wordt gecontroleerd en beheerd door BD vanuit de vestiging in België. Vorderingen met betrekking tot en het gebruik van deze Site zijn onderworpen aan de wetgeving van België. Door deze Site te gebruiken, stemt u in met persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, België voor alle rechtszaken die voortkomen uit of betrekking hebben op deze Site of uw gebruik van deze Site. Dergelijke rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over alle dergelijke rechtszaken. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en BD met betrekking tot uw toegang tot en/of gebruik van deze Site. Vorderingen die voortkomen uit uw gebruik van de Site of de Inhoud ervan dienen te worden ingediend binnen één (1) jaar na de gebeurtenis die ten grondslag lag aan de desbetreffende zaak, tenzij de geldende wetgeving anders bepaalt. Alle bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot schadeloosstelling, vrijwaring van garantie, beperking van aansprakelijkheid en eigendomsrechten blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige afdwingbare bepaling die nauw overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling. Indien wij enig recht of enige bepaling onder deze Overeenkomst niet kunnen uitoefenen of afdwingen, houdt dit geen vrijwaring van dat recht of die bepaling in. Alle hier niet uitdrukkelijk in verleende rechten zijn hierbij voorbehouden.

true