true

Privacykennisgeving van BD voor solicitanten-EMEA

policies_landing1
Overzicht

BD verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen door uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze Privacykennisgeving voor Sollicitanten - EMEA (‘Privacykennisgeving’) beschrijft welke persoonsgegevens BD, als verantwoordelijke (hierna ‘BD’, ‘ons’, of ‘wij’) verzamelt over personen die solliciteren naar functies (‘Sollicitanten’) die op onze website www.jobs.bd.com/ of op een andere manier worden gepubliceerd, hoe dergelijke gegevens worden gebruikt en welke privacyrechten Sollicitanten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Voor verdere informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, door BD worden verwerkt kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

We kunnen deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken naar aanleiding van veranderende wettelijke, reglementaire of operationele vereisten en u hiervan op de hoogte brengen door een nieuwe Privacykennisgeving op deze website te plaatsen.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

Ter ondersteuning van de rekrutering en, indien van toepassing, het arbeidsproces, kan BD persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dergelijke gegevens worden ofwel van u verkregen wanneer u solliciteert naar een baan of wanneer u een profiel aanmaakt in onze talentenpool of van bepaalde derden (bijv. recruiters) of uit betrouwbare openbare bronnen (gezamenlijk persoonsgegevens). Let op: waar uw persoonsgegevens worden verwerkt door externe bedrijven waarover BD geen controle heeft is het privacybeleid van deze bedrijven van toepassing. Volgens de toepasselijke wetgeving en voor zover mogelijk, kan de informatie die we verzamelen algemene informatie bevatten, identificatie- en contactinformatie die u vrijwillig verstrekt, informatie uit uw sollicitatiegesprekken en informatie uit beoordelingen of achtergrondcontroles. Speciale categorieën van gegevens zullen slechts in beperkte mate worden verzameld en alleen als dit wordt vereist door de toepasselijke lokale wetgeving en als de verwerking van dergelijke gegevens relevant is voor de beoogde doeleinden. Tot slot worden gebruiksgegevens automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt:

BD kan de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Algemeen, identificatie- en contactgegevens, die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals:
  • Gegevens in uw CV en andere informatie, waaronder uw contactgegevens (uw naam, werk, en huisadres, telefoonnummers en e-mailadres); land van herkomst of woonplaats, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, informatie over partners, familieleden en afhankelijke personen; foto’s of opnames van u (optioneel), arbeids- en opleidingsverleden, beroepskwalificaties, werkervaring en vaardigheden;
  • Indien van toepassing, uw motivatiebrief, certificaten en referentiebrieven, indien u deze informatie vrijwillig indient;
  • communicatiegegevens zoals taal, e-mailinhoud, chat en andere sociale media-inhoud;
  • LinkedIn en andere sociale media-profielen of een link naar een professionele website (optioneel);
  • uw functie, graad en functiebenaming, werklocatie, datum indiensttreding en ontslag inclusief de reden van uw vertrek, informatie over de arbeidsovereenkomst;
  • Informatie over uw vergoeding en beloningen, inclusief vermogen;
  • Referenties en werkvergunning;
  • Informatie die nodig is voor het uitvoeren van achtergrondcontroles (onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming).
 • Informatie afkomstig van uw sollicitatiegesprekken, zoals aantekeningen van de sollicitatiegesprekken of informatie van wervingsbureaus;
 • Informatie uit beoordelingen of achtergrondcontroles, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, zoals informatie die is verkregen door te vragen naar uw referenties en bevestigingen van uw achtergrond (opleiding, werkervaring) en strafblad;
 • Speciale categorieën van gegevens: tijdens het rekruteringsproces kunnen wij speciale categorieën van gegevens verzamelen en overdragen, alleen als dit vereist en toegestaan is door de toepasselijke lokale wetgeving en als dit noodzakelijk is in verband met het sollicitatie- en aannameproces. Dergelijke gegevens kunnen informatie bevatten over uw religie voor belastingdoeleinden, etniciteit en afkomst voor diversiteitsrapportage; informatie over kinderen en gezinstoelagen en in bijzondere gevallen, gezondheidsgerelateerde gegevens
 • Bovendien worden bij een bezoek aan onze website, en onder voorbehoud van uw toestemming, automatisch persoonsgegevens verzameld, zoals gegevens over het gebruik van de website, geolokalisatiegegevens en andere informatie die wordt verzameld via cookies en andere traceertechnologieën. Voor verdere informatie kunt u ons Privacybeleid en Cookiebeleid raadplegen

Als u een werknemer van een BD-bedrijf bent, kunnen we meer informatie over u verzamelen via onze interne HR-managementsystemen, met inbegrip van uw personeelsnummer, huidige functie en prestatiegegevens).

Het verstrekken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacykennisgeving voor Sollicitanten is noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, tenzij de bepaling als optioneel is gemarkeerd. Hoewel het aanleveren van uw persoonsgegevens normaal gesproken vrijwillig is, profiteert u mogelijk niet van de verwerkingsdoeleinden als u de persoonsgegevens niet aanlevert.

2. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens

Door het indienen van uw aanvraag via onze website, per e-mail, per post of op enige andere wijze, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het beheer van uw aanvraag. Indien van toepassing, kunnen wij uw persoonsgegevens verder verwerken voor zover dat nodig is om het rekruteringsproces uit te voeren en een arbeidscontract af te sluiten. Bovendien mag BD uw persoonsgegevens alleen verwerken indien dit vereist of toegestaan is door de wet of indien de verwerking gerechtvaardigd is door legitieme zakelijke belangen. De verzamelde gegevens worden verwerkt voor het beheer van uw sollicitatie- en rekruteringsproces, de beoordeling van uw professionele competenties voor de functie en, onder voorbehoud van een bijkomende specifieke toestemming, het behoud van uw CV in de Talentpool om uw profiel te laten overeenstemmen met toekomstige functies, en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk verwerkt om:

 • uw sollicitatie- en wervingsproces te beheren, en in het bijzonder, mits met uw toestemming, het verwerken van speciale verzoeken via contactformulieren, contact met u op te nemen voor een sollicitatiegesprek, uw identiteit, academici of kwalificaties te verifiëren, uw informatie te delen met de wervingsmanager, persoonlijk of via telefoon- en elektronische communicatiekanalen, waaronder videoconferenties, en eventueel het selectie- en wervingsproces uit te voeren;
 • de professionele competenties van de kandidaten voor de functie te beoordelen: BD kan, mits met uw toestemming, achtergrondcontroles uitvoeren en competentietesten uitvoeren via beoordelingscentra en in dit kader uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • de CV’s van de kandidaten in de Talentpool te behouden: indien u in aanmerking wenst te komen voor toekomstige openstaande functies bij BD, kunt u uw CV aan onze Talentpool voorleggen om vacaturemeldingen voor openstaande vacatures te ontvangen en nieuws en inzichten te ontvangen over BD als werkgever. Indien uw sollicitatie niet succesvol was voor de specifieke functie waarvoor u solliciteerde, kan BD uw toestemming vragen om uw sollicitatie na afloop van de selectieprocedure te behouden, zelfs als er geen vacature is, om rechtstreeks contact met u op te nemen via e-mail, sms, telefoon of anderszins indien uw profiel overeenkomt met een toekomstige openstaande functie of om andere informatie te verstrekken die voor u interessant zou kunnen zijn, waaronder uitnodigingen voor evenementen. Uw CV wordt opgenomen in de BD Talentpool.
 • ervoor te zorgen dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd, bijvoorbeeld op het gebied van archivering, het bijhouden van gegevens en rapportage.

U hebt het recht om uw toestemming om mededelingen van ons te ontvangen of om opgenomen te worden in de BD-Talentpool te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 7.

3. Met wie kan BD mijn persoonsgegevens delen?

In het kader van onze activiteiten en voor dezelfde doeleinden als die welke in dit Privacybeleid zijn vermeld, kunnen uw persoonsgegevens worden ingezien door of overgedragen aan bedrijven van de BD-groep, dienstverleners zoals IT, logistieke en marketingaanbieders, bepaalde verwervende of overgenomen entiteiten of andere derde partijen zoals professionele adviseurs, regelgevende instanties of overheidsinstanties.

 • Binnen de BD-groep: BD kan uw persoonsgegevens delen met aan BD-groep gelieerde ondernemingen als dat nodig is voor het beheer van uw sollicitatie en het uitvoeren van het selectie- en aannameproces. Informatie over de aan BD gelieerde ondernemingen vindt u in de bedrijfsrapporten die op de Investeerders-pagina’s van www.bd.com worden genoemd.
 • Met bepaalde verwervende of overgenomen entiteiten: indien BD geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgenomen, of als er een andere entiteit wordt overgenomen of in BD wordt geïntegreerd (of wanneer een soortgelijke transactie wordt overwogen), kunnen uw persoonsgegevens aan de andere entiteit worden overgedragen vóór of na de transactie, met inachtneming van wettelijk toepasselijke rechten, ook in rechtsgebieden waar de andere entiteit zich bevindt.
 • Met gegevensverwerkers: bepaalde dienstverleners, zoals IT-ondersteuning, providers of recruiters (verwerkers) kunnen uw persoonsgegevens ontvangen om die gegevens volgens de juiste instructies te verwerken, in het bijzonder om IT- en andere administratieve ondersteuning te bieden, om te helpen bij de naleving van de toepasselijke wetgeving, om te helpen bij het selectieproces van succesvolle kandidaten, om het honorarium van de recruiter te berekenen, om te helpen bij het matchen van openstaande posities met functieprofielen die zijn opgeslagen in de BD Talentpool, en voor andere activiteiten in verband met het rekruterings- en aanwervingsproces. De verwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken. Voor meer informatie over onze dienstverleners kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in paragraaf 7.
 • Met bepaalde andere derden: BD kan uw persoonsgegevens delen met professionele adviseurs, regelgevende instanties of overheidsinstanties voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving of in ons rechtmatig zakelijk belang.

Elke toegang tot uw persoonsgegevens binnen de BD-groep is beperkt tot die personen die een ‘need-to-know’-autorisatie hebben om hun professionele verantwoordelijkheden te vervullen.

Sommige van de ontvangers met wie wij uw persoonsgegevens delen, kunnen zich bevinden in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als in uw land (bijv. De Verenigde Staten). Voordat we uw persoonsgegevens aan personen in die landen bekendmaken, nemen we passende voorzorgsmaatregelen, zoals het aangaan van standaard contractuele clausules zoals goedgekeurd door de EU-commissie of Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie. Voor verdere informatie over deze beveiligingen of om een kopie te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in paragraaf 7.

4. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. Deze maatregelen omvatten instructies aan werknemers, toegangsregels en -beperkingen en de encryptie van gegevensdragers.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Bij beëindiging van het rekruteringsproces zullen wij uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar of langer indien nodig, bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

Indien u BD toestemming heeft gegeven om uw CV en andere informatie in de Talentpool te bewaren en om op de hoogte te blijven van toekomstige openstaande functies of indien u uw CV aan de Talentpool heeft voorgelegd, worden uw persoonsgegevens opgeslagen zolang u uw toestemming niet intrekt, respectievelijk uw opties in de Talentpool beheert.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de wet heeft u het recht om (i) toegang te vragen tot uw persoonsgegevens; (ii) te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; (iii) te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens; (iv) te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (v) te verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht om uw toestemming te allen tijden in te trekken voor toekomstige verwerking. Houd rekening met het feit dat deze rechten beperkt kunnen worden door de toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetgeving.

 • de professionele competenties van de kandidaten voor de functie te beoordelen: BD kan, mits met uw toestemming, achtergrondcontroles uitvoeren en competentietesten uitvoeren via beoordelingscentra en in dit kader uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • Behoud van de CV’s van de kandidaten in de Talentpool: Indien u in aanmerking wenst te komen voor verdere openstaande functies bij BD, kunt u uw CV aan onze Talentpool om vacaturemeldingen te ontvangen voor openstaande vacatures en om nieuws en inzichten te ontvangen over BD als werkgever.
 • het recht om uw toestemming in te trekken voor het beheer van uw aanvraag, voor het uitvoeren van beoordelingen en competentietesten, en om uw persoonlijke gegevens te bewaren in de Talentpool en om contact met u op te nemen via elektronische communicatie. Een dergelijke intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming. U kunt uw toestemming voor toekomstige verwerking te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de methoden die in het origineel of een verwante mededeling worden genoemd of door op een andere manier contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail, post of telefoon, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze Privacykennisgeving;
 • het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, respectievelijk om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens;
 • het recht om rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, onder bepaalde voorwaarden;
 • het recht om beperking van de verwerking te verzoeken, onder bepaalde voorwaarden; In dat geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor specifieke doeleinden zoals gedefinieerd door de wet;
 • het recht om overdraagbaarheid van uw gegevens op de vragen: zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u - in gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming of de uitvoering van een contract en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen - het recht hebben om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u kunt het recht hebben om deze gegevens zonder belemmering aan een andere entiteit door te geven;
 • het recht om bezwaar te maken: onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en in die omstandigheden zijn wij verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Als u een recht op bezwaar heeft en u maakt gebruik van dit recht, zullen uw persoonsgegevens niet meer door ons worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en wij behouden ons het recht voor om de beperkingen die door de wet zijn opgelegd, te handhaven.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u dit formulier invullen of contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in paragraaf 7. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de betrokken lidstaat (bijvoorbeeld de plaats waar u woont of werkt. De contactgegevens zijn hier te vinden).

7. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over deze Privacykennisgeving, contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van BD of als u uw rechten of het intrekken van uw toestemming zoals hierboven beschreven wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op:

Via e-mail: GDPR@bd.com

Via de normale post:

Data Protection Officer
BD Switzerland Sàrl
Route de Crassier 17,
Business Park Terre-Bonne,
Bâtiment A4, 1262 Eysins
Zwitserland

true